Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
copiii = co-pí-ii
aceea = a-cé-ea
somptuos = somp-tu-ós
funcţie = fúnc-ţi-e
prieten = pri-é-ten
toamna = toám-na
excursie = ex-cúr-si-e
fiinţa = fi-in-ţá
obiect = o-biéct
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
acuarela = a-cua-ré-la
dreptunghi = drept-únghi
viată = vi-á-tă
dreptunghi = drept-únghi (struct.)
punctaj = punc-táj
niciodată = ni-cio-dá-tă
alcool = al-co-ól
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
oua = o-uá
aur = á-ur
înalt = î-nált
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
cereale = ce-re-á-le
copii = co-píi
bojdeuca = boj-déu-ca
arctic = árc-tic
înainte = î-na-ín-te
machiaj = ma-chi-áj
alee = a-lé-e
ochii = o-chíi
înot = î-nót
mausoleu = mau-so-léu
jertfa = jért-fa
idee = i-dé-e
şifonier = şi-fo-ni-ér
sublinia = su-bli-ni-á
exista = e-xis-tá
canion = ca-nión
delincvent = de-lin-cvént
piuneza = piu-né-za
arici = a-ri-cí
aer = á-er
geam = geam
nouă = nó-uă
sculptor = scúlp-tor
ceas = ceas
trotuar = tro-tuár
pian = pi-án
februarie = fe-bru-á-ri-e
deodată = de-o-dá-tă
despărţitor = des-păr-ţi-tór
inegal = in-e-gál
atlet = a-tlét
fereastra = fe-reás-tra
seif = seif
ştiinţa = şti-ín-ţa
mâr = mâr
ploaie = ploá-ie
abstract = ab-stráct
construcţie = con-strúc-ţi-e
românia = ro-mâ-ní-a
unghie = ún-ghi-e
soare = soá-re
coniac = co-ni-ác
trauma = tráu-ma
poezie = po-e-zí-e
croaziera = croa-zi-é-ra
sculptura = sculp-tú-ra
funcţionar = func-ţi-o-nár
aici = a-íci
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
jaguar = ja-guár

Cuvinte aleatorii:

afinii = a-fí-nii
agrotehnice = a-gro-téh-ni-ce
ancolez = an-co-léz
asocierii = a-so-ci-é-rii
atrăseserăţi = a-tră-sé-se-răţi
baciloza = ba-ci-ló-za
cisluiră = cis-lu-í-ră
colectivizarăţi = co-lec-ti-vi-zá-răţi
contingentând = con-tin-gen-tấnd
cotezi = co-tézi
crepusculă = cre-pus-cu-lắ
cuestei = cués-tei
dinamitai = di-na-mi-tái
eolian = e-o-li-án
fabulările = fa-bu-lắ-ri-le
fibrilare = fi-bri-lá-re
fracţiiii = frac-ţí-i-ii
grohoteai = gro-ho-teái
hatişerifurile = ha-ti-şe-rí-fu-ri-le
higrofile = hi-gro-fí-le
imploziile = im-pló-zi-i-le
instabile = in-sta-bí-le
microvolt = mi-cro-vólt
mierliserăţi = mier-lí-se-răţi
mordansaşi = mor-dan-sáşi
muşamalizaşi = mu-şa-ma-li-záşi
neordine = neór-di-ne
neştirbiţi = ne-ştir-bíţi (struct.)
nimicnicisem = ni-mic-ni-cí-sem
nunti = nun-tí
nuriţa = nu-rí-ţa
oftalmoscopul = of-tal-mos-có-pul
oxigenare = o-xi-ge-ná-re
palinofagi = pa-li-no-fági
panaserăţi = pa-ná-se-răţi
patericul = pa-te-rí-cul
perniţe = per-ní-ţe
portlandianul = por-tlan-di-á-nul
postulantă = pos-tu-lán-tă
provăzurăm = pro-vă-zú-răm
recipiendarii = re-ci-pi-en-dá-rii
rupelian = ru-pe-li-án
scorneam = scor-neám
sedimentăm = se-di-men-tắm
sociometrici = so-ci-o-mé-trici
soldară = sol-dá-ră
speriind = spe-ri-índ
sporofitele = spo-ro-fí-te-le
stereotipie = ste-re-o-ti-pí-e
structurată = struc-tu-rá-tă
terapeutul = te-ra-pe-ú-tul
toaipe = toái-pe
transgresive = trans-gre-sí-ve
transmutate = trans-mu-tá-te
vorlandul = vór-lan-dul
vântui = vân-tu-í
şpăcluiţi = şpă-clu-íţi
închinaşi = în-chi-náşi
înjuraşi = în-ju-ráşi
ţiuii = ţi-u-íi
1.021s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite