Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
fiindcă = fi-índ-că
geografie = ge-o-gra-fí-e
funcţie = fúnc-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
aceea = a-cé-ea
copiii = co-pí-ii
vârstnic = vấr-stnic
înalt = î-nált
dicţionar = dic-ţi-o-nár
acuarela = a-cua-ré-la
lingvist = lin-gvíst
coafor = coa-fór
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
dreptunghi = drept-únghi
toamna = toám-na
punctaj = punc-táj
fiinţa = fi-in-ţá
niciodată = ni-cio-dá-tă
viată = vi-á-tă
canion = ca-nión
delincvent = de-lin-cvént
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
aur = á-ur
copii = co-píi
mausoleu = mau-so-léu
piuneza = piu-né-za
alcool = al-co-ól
despărţitor = des-păr-ţi-tór
fioros = fi-o-rós
şifonier = şi-fo-ni-ér
jertfa = jért-fa
exista = e-xis-tá
sublinia = su-bli-ni-á
trotuar = tro-tuár
seif = seif
oua = o-uá
înot = î-nót
geometrie = ge-o-me-trí-e
înainte = î-na-ín-te
arctic = árc-tic
continuat = con-ti-nu-át
croaziera = cro-a-zi-é-ra
alee = a-lé-e
sculptor = scúlp-tor
deodată = de-o-dá-tă
atlet = a-tlét
februarie = fe-bru-á-ri-e
inegal = i-ne-gál
nouă = nó-uă
fiasco = fiás-co
idee = i-dé-e
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
aici = a-íci
cianura = ci-a-nú-ra
somnambul = som-nam-búl
luam = lu-ám
coniac = co-ni-ác
funcţionar = func-ţi-o-nár
construcţie = con-strúc-ţi-e
abstract = ab-stráct
analfabet = a-nal-fa-bét
unghie = ún-ghi-e
jaguar = ja-guár
asculţi = as-cúlţi
aer = á-er
binoclu = bi-nó-clu
fereastra = fe-reás-tra
trauma = tráu-ma
cereale = ce-re-á-le

Cuvinte aleatorii:

actografele = ac-to-grá-fe-le
albior = al-bi-ór
alterabilă = al-te-rá-bi-lă
antipoliomielitici = an-ti-po-lio-mie-lí-tici
antirabice = an-ti-rá-bi-ce
arsenici = ar-sé-nici
atonalismului = a-to-na-lís-mu-lui
autobetoniere = a-u-to-be-to-ni-é-re
axiomatizaşi = a-xi-o-ma-ti-záşi
centrospermele = cen-tros-pér-me-le
cenuşărea = ce-nu-şă-reá
chiorât = chio-rất
chişave = chí-şa-ve
coluri = có-luri
căpiaserăţi = că-pi-á-se-răţi
demimonden = de-mi-mon-dén
depăşiserăm = de-pă-şí-se-răm
despintecând = de-spin-te-cấnd (struct.)
dezlipeam = dez-li-peám
ecoansonului = e-coan-só-nu-lui
firnisuri = fír-ni-suri
gaussmetrul = gaus-smé-trul
gălbenuşului = găl-be-nú-şu-lui
hurducă = hur-du-cắ
hărhătiţi = hăr-hă-tíţi
imigrantă = i-mi-grán-tă
jintălaie = jin-tă-lá-ie
lentelor = lén-te-lor
mehedinţencele = me-he-din-ţén-ce-le
micropaleontologia = mi-cro-pa-le-on-to-lo-gí-a
mârâiţi = mâ-râ-íţi
naturale = na-tu-rá-le
oficinal = o-fi-ci-nál
ondulaserăţi = on-du-lá-se-răţi
oratoriilor = o-ra-tó-ri-i-lor
panzofii = pan-zo-fíi
porcanului = por-cá-nu-lui
protagonistă = pro-ta-go-nís-tă
pterozaurian = pte-ro-za-u-ri-án
puirile = pu-í-ri-le
putineiele = pu-ti-né-ie-le
reliefarea = re-li-e-fá-rea
reînscăunară = re-în-scă-u-ná-ră
roşiori = ro-şi-óri
rujaserăm = ru-já-se-răm
răţoielilor = ră-ţo-ié-li-lor
semiuscate = se-mi-us-cá-te
sinizaţia = si-ni-zá-ţi-a
sombrând = som-brấnd
spicheriţei = spi-che-rí-ţei
statorniceaţi = sta-tor-ni-ceáţi
teleastului = te-le-ás-tu-lui
toropirea = to-ro-pí-rea
transpăruserăm = trans-pă-rú-se-răm
tuşisem = tu-şí-sem
uluişi = u-lu-íşi
veteranelor = ve-te-rá-ne-lor
zumzăiaţi = zum-ză-iáţi
şerfuiserăţi = şer-fu-í-se-răţi
îngrijiseşi = în-gri-jí-seşi
0.522s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite