Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
examen = e-xá-men
aceea = a-cé-ea
geografie = ge-o-gra-fí-e
somptuos = somp-tu-ós
funcţie = fúnc-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
copiii = co-pí-ii
obiect = o-biéct
prieten = pri-é-ten
vârstnic = vấr-stnic
excursie = ex-cúr-si-e
acuarela = a-cua-ré-la
coafor = coa-fór
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
înalt = î-nált
punctaj = punc-táj
dreptunghi = drept-únghi
fiinţa = fi-in-ţá
niciodată = ni-cio-dá-tă
înot = î-nót
toamna = toám-na
viată = vi-á-tă
delincvent = de-lin-cvént
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
canion = ca-nión
sublinia = su-bli-ni-á
alcool = al-co-ól
aur = á-ur
arctic = árc-tic
copii = co-píi
piuneza = piu-né-za
jertfa = jért-fa
seif = seif
şifonier = şi-fo-ni-ér
mausoleu = mau-so-léu
trotuar = tro-tuár
oua = o-uá
atlet = a-tlét
alee = a-lé-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
exista = e-xis-tá
sculptor = scúlp-tor
înainte = î-na-ín-te
croaziera = cro-a-zi-é-ra
cereale = ce-re-á-le
februarie = fe-bru-á-ri-e
inegal = in-e-gál
idee = i-dé-e
nouă = nó-uă
ochii = o-chíi
fioros = fi-o-rós
deodată = de-o-dá-tă
fiasco = fiás-co
geometrie = ge-o-me-trí-e
coniac = co-ni-ác
cianura = ci-a-nú-ra
funcţionar = func-ţi-o-nár
aer = á-er
trauma = tráu-ma
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
abstract = ab-stráct
aici = a-íci
fereastra = fe-reás-tra
continuat = con-ti-nu-át
analfabet = a-nal-fa-bét
construcţie = con-strúc-ţi-e
pian = pi-án
binoclu = bi-nó-clu
somnambul = som-nam-búl
toaleta = to-a-lé-ta
sculptura = sculp-tú-ra

Cuvinte aleatorii:

agente = a-gén-te
antitoxic = an-ti-tó-xic
astrometrică = a-stro-mé-tri-că
asudară = a-su-dá-ră
atermal = a-ter-mál
bezele = be-zé-le
beţivilor = be-ţí-vi-lor
bipatrida = bi-pa-trí-da
bune-cuviinţe = bú-ne-cu-vi-ín-ţe
camionetei = ca-mi-o-né-tei
citoplasmică = ci-to-plás-mi-că
codini = có-dini
comercială = co-mer-ci-á-lă
convocator = con-vo-ca-tór
cotări = co-tă-rí
degroşări = de-gro-şắri
desfăşurase = des-fă-şu-rá-se
despicaserăm = des-pi-cá-se-răm
diferiserăţi = di-fe-rí-se-răţi
drepnelei = drep-né-lei
elinvarul = e-lin-vá-rul
fotomecanic = fo-to-me-cá-nic
franciscanii = fran-cis-cá-nii
gamacismului = ga-ma-cís-mu-lui
gospodăriilor = gos-po-dă-rí-i-lor
gâtuirile = gâ-tu-í-ri-le
imaterializaşi = i-ma-te-ria-li-záşi
imergerilor = i-mér-ge-ri-lor
implantai = im-plan-tái
inacceptabile = in-ac-cep-tá-bi-le (struct.)
involucrelor = in-vo-lú-cre-lor
luntrea = lún-trea
manipulatorul = ma-ni-pu-la-tó-rul
matlasaşi = ma-tla-sáşi
melanuriei = me-lan-u-rí-ei (struct.)
omeţiră = o-me-ţí-ră
orologia = o-ro-lo-gí-a
oscilometrice = os-ci-lo-mé-tri-ce
pedologă = pe-do-ló-gă
plasez = pla-séz
ploconesc = plo-co-nésc
podvadă = pod-vá-dă
pohfală = poh-fá-lă
pontărilor = pon-tắ-ri-lor
pustulat = pus-tu-lát
retehnologizaţi = re-teh-no-lo-gi-záţi
risbermele = ris-bér-me-le
runculeţele = run-cu-lé-ţe-le
răsclocesc = răs-clo-césc
schinuţă = schi-nú-ţă
scurmării = scur-mắ-rii
speraserăm = spe-rá-se-răm
topocentrul = to-po-cén-trul
transpăream = trans-pă-reám
trifoliozei = tri-fo-li-ó-zei
unchiaş = un-chiáş
uscăturilor = us-că-tú-ri-lor
împotmoliri = îm-pot-mo-líri
înfundăturile = în-fun-dă-tú-ri-le
ţepeni = ţé-peni
0.551s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite