Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
fiinţa = fi-in-ţá
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
toamna = toám-na
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
coafor = coa-fór
vârstnic = vấr-stnic
viată = vi-á-tă
acuarela = a-cua-ré-la
dreptunghi = drept-únghi
alcool = al-co-ól
imediat = i-me-di-át
punctaj = punc-táj
înalt = î-nált
dicţionar = dic-ţi-o-nár
oua = o-uá
niciodată = ni-cio-dá-tă
lingvist = lin-gvíst
copii = co-píi
aur = á-ur
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
înainte = î-na-ín-te
cereale = ce-re-á-le
exista = e-xis-tá
alee = a-lé-e
mausoleu = mau-so-léu
înot = î-nót
delincvent = de-lin-cvént
arctic = árc-tic
canion = ca-nión
ochii = o-chíi
piuneza = piu-né-za
şifonier = şi-fo-ni-ér
aer = á-er
idee = i-dé-e
arici = a-ri-cí
jertfa = jért-fa
geam = geam
sublinia = su-bli-ni-á
trotuar = tro-tuár
nouă = nó-uă
ceas = ceas
pian = pi-án
sculptor = scúlp-tor
fereastra = fe-reás-tra
despărţitor = des-păr-ţi-tór
seif = seif
ştiinţa = şti-ín-ţa
atlet = a-tlét
februarie = fe-bru-á-ri-e
inegal = in-e-gál
deodată = de-o-dá-tă
unghie = ún-ghi-e
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
flori = flori
mâr = mâr
ploaie = ploá-ie
coniac = co-ni-ác
românia = ro-mâ-ní-a
soare = soá-re
abstract = ab-stráct
funcţionar = func-ţi-o-nár
două = dó-uă
trauma = tráu-ma
jaguar = ja-guár
poezie = po-e-zí-e
avion = a-vi-ón

Cuvinte aleatorii:

absenteişti = ab-sen-te-íşti
adresaserăm = a-dre-sá-se-răm
argintuiască = ar-gin-tu-iás-că
aspiratoare = as-pi-ra-toá-re
blastodermici = blas-to-dér-mici
bâiguiră = bâi-gu-í-ră
cartel = car-tél
catismei = ca-tís-mei
cheratită = che-ra-tí-tă
clistroane = clis-troá-ne
concitaţiilor = con-ci-tá-ţi-i-lor
convertibilizaşi = con-ver-ti-bi-li-záşi
dapăraţi = da-pă-ráţi
demolărilor = de-mo-lắ-ri-lor
depigmenteze = de-pig-men-té-ze
dezinfectant = de-zin-fec-tánt
eben = e-bén
erotematică = e-ro-te-má-ti-că
eterodocşi = e-te-ro-dócşi
fumizare = fu-mi-zá-re
fălească = fă-leás-că
gioarsele = gioár-se-le
gramatist = gra-ma-tíst
imperfectiv = im-per-fec-tív
infirmativ = in-fir-ma-tív
intitulează = in-ti-tu-leá-ză
involuasem = in-vo-lu-á-sem
macroflora = ma-cro-fló-ra
monoxile = mo-no-xí-le
motroşiserăţi = mo-tro-şí-se-răţi
multiplă = mul-tí-plă
muruiam = mu-ru-iám
naturiştlor = na-tu-ríş-tlor
nedreptăţeşti = ne-drep-tă-ţéşti
netezite = ne-te-zí-te
ospătarnică = os-pă-tár-ni-că
peruanului = pe-ru-á-nu-lui
petrarchistului = pe-trar-chís-tu-lui
polieleurile = po-li-é-le-u-ri-le
porunca = po-rún-ca
potolelile = po-to-lé-li-le
prizarăm = pri-zá-răm
profesionalizai = pro-fe-si-o-na-li-zái
psihogeneza = psi-ho-ge-né-za
pâraţi = pâ-ráţi
păşi = pă-şí
radiogazetă = ra-di-o-ga-zé-tă
ramoleala = ra-mo-leá-la
scâncitori = scân-ci-tóri
smălţuiserăm = smăl-ţu-í-se-răm
strabicei = strá-bi-cei
sudoraţii = su-do-rá-ţii
suspensionaţi = sus-pen-sio-náţi
telemetrorii = te-le-me-tró-rii
toxicologilor = to-xi-co-ló-gi-lor
trabanţi = tra-bánţi
tranchilizante = tran-chi-li-zán-te
şnuruleţului = şnu-ru-lé-ţu-lui
şâşâişi = şâ-şâ-íşi
întreţinurăţi = în-tre-ţi-nú-răţi
1.245s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite