Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exact = e-xáct
geografie = ge-o-gra-fí-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
obiect = o-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
continuat = con-ti-nu-át
geometrie = ge-o-me-trí-e
vârstnic = vấr-stnic
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
fiindcă = fi-índ-că
prieten = pri-é-ten
acuarela = a-cua-ré-la
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
delincvent = de-lin-cvént
despărţitor = des-păr-ţi-tór
luam = lu-ám
înalt = î-nált
canion = ca-nión
machiaj = ma-chi-áj
excursie = ex-cúr-si-e
dreptunghi = drept-únghi
punctaj = punc-táj
sublinia = su-bli-ni-á
niciodată = ni-cio-dá-tă
bojdeuca = boj-déu-ca
examen = e-xá-men
viată = vi-á-tă
copii = co-píi
trotuar = tro-tuár
oua = o-uá
piuneza = piu-né-za
mausoleu = mau-so-léu
aur = á-ur
arctic = árc-tic
copiii = co-pí-ii
jertfa = jért-fa
croaziera = cro-a-zi-é-ra
şifonier = şi-fo-ni-ér
fiinţa = fi-in-ţá
aici = a-íci
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
inegal = i-ne-gál
atlet = a-tlét
sculptor = scúlp-tor
fiasco = fiás-co
deodată = de-o-dá-tă
coniac = co-ni-ác
binoclu = bi-nó-clu
alee = a-lé-e
abstract = ab-stráct
alcool = al-co-ól
somnambul = som-nam-búl
abstract = abs-tráct (struct.)
somnambul = somn-am-búl (struct.)
cianura = ci-a-nú-ra
februarie = fe-bru-á-ri-e
trauma = tráu-ma
coafa = coa-fá
construcţie = con-strúc-ţi-e
jaguar = ja-guár
toamna = toám-na
seif = seif
cereale = ce-re-á-le
leandru = le-án-dru
înainte = î-na-ín-te
noapte = noáp-te
leoaica = le-oái-ca
idee = i-dé-e
cinste = cín-ste
ploaie = ploá-ie
aer = á-er
care = cá-re
linişte = lí-niş-te

Cuvinte aleatorii:

ahotnic = a-hót-nic
ajustez = a-jus-téz
aliatului = a-li-á-tu-lui
anesteziologului = a-nes-te-zio-ló-gu-lui
animaţiei = a-ni-má-ţi-ei
asignase = a-sig-ná-se
bacteriofagul = bac-te-ri-o-fá-gul
bolovănişi = bo-lo-vă-níşi
camaradereşti = ca-ma-ra-de-réşti
cazau = ca-záu
clamări = cla-mắri
colnicelor = col-ní-ce-lor
columbograme = co-lum-bo-grá-me
cooptă = co-op-tắ
copastie = co-pás-ti-e
cosite = co-sí-te
cubajelor = cu-bá-je-lor
decomunizezi = de-co-mu-ni-zézi
dezmăţarea = dez-mă-ţá-rea
dinţarele = din-ţá-re-le
epigramistă = e-pi-gra-mís-tă
europene = e-u-ro-pé-ne
flanelele = fla-né-le-le
galopaserăm = ga-lo-pá-se-răm
ghilotinarea = ghi-lo-ti-ná-rea
hipnotismul = hip-no-tís-mul
iconoclasto = i-co-no-clás-to
impestaserăm = im-pes-tá-se-răm
jungher = jun-ghér
legătoarea = le-gă-toá-rea
limfopatiei = lim-fo-pa-tí-ei
limitabil = li-mi-tá-bil
lâncezeşte = lân-ce-zéş-te
mecano-chimică = me-ca-no-chí-mi-că
miruţe = mi-rú-ţe
miturile = mí-tu-ri-le
nuclearistului = nu-clea-rís-tu-lui
pedepsibili = pe-dep-sí-bili
percepu = per-ce-pú
pipiriguţi = pi-pi-ri-gúţi
pisăgea = pi-să-geá
plombam = plom-bám
podurelului = po-du-ré-lu-lui
preponderează = pre-pon-de-reá-ză
profeţi = pro-fe-ţí
pugilistică = pu-gi-lís-ti-că
pârleai = pâr-leái
refecările = re-fe-cắ-ri-le
remineralizai = re-mi-ne-ra-li-zái
repatrieri = re-pa-tri-éri
reziliate = re-zi-li-á-te
sinfazici = sin-fá-zici
stipendiilor = sti-pén-di-i-lor
suplimentau = su-pli-men-táu
săcăluşelor = să-că-lú-şe-lor
telangiectazie = tel-an-gi-ec-ta-zí-e (struct.)
uşarnice = u-şár-ni-ce
vârfurile = vấr-fu-ri-le
încurcale = în-cur-cá-le
înghimpaseşi = în-ghim-pá-seşi
0.116s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite