Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
fiindcă = fi-índ-că
geografie = ge-o-gra-fí-e
funcţie = fúnc-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
înalt = î-nált
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
obiect = o-biéct
copiii = co-pí-ii
dreptunghi = drept-únghi
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
acuarela = a-cua-ré-la
niciodată = ni-cio-dá-tă
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
coafor = coa-fór
vârstnic = vấr-stnic
aceea = a-cé-ea
canion = ca-nión
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
bojdeuca = boj-déu-ca
toamna = toám-na
exista = e-xis-tá
fioros = fi-o-rós
continuat = con-ti-nu-át
fiinţa = fi-in-ţá
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
geometrie = ge-o-me-trí-e
piuneza = piu-né-za
copii = co-píi
mausoleu = mau-so-léu
punctaj = punc-táj
oua = o-uá
trotuar = tro-tuár
alcool = al-co-ól
seif = seif
aur = á-ur
croaziera = cro-a-zi-é-ra
luam = lu-ám
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
şifonier = şi-fo-ni-ér
înainte = î-na-ín-te
jertfa = jért-fa
alee = a-lé-e
atlet = a-tlét
sublinia = su-bli-ni-á
inegal = i-ne-gál
fiasco = fiás-co
aici = a-íci
februarie = fe-bru-á-ri-e
asculţi = as-cúlţi
coniac = co-ni-ác
arctic = árc-tic
cianura = ci-a-nú-ra
nouă = nó-uă
funcţionar = func-ţi-o-nár
deodată = de-o-dá-tă
asculta = as-cul-tá
înot = î-nót
jaguar = ja-guár
analfabet = a-nal-fa-bét
abstract = ab-stráct
sculptor = scúlp-tor
binoclu = bi-nó-clu
cereale = ce-re-á-le
noapte = noáp-te
linişte = lí-niş-te
idee = i-dé-e
trauma = tráu-ma
unghie = ún-ghi-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár

Cuvinte aleatorii:

autohtonizară = au-toh-to-ni-zá-ră
automatizările = a-u-to-ma-ti-zắ-ri-le
calofilismului = ca-lo-fi-lís-mu-lui
colindeţe = co-lin-dé-ţe
conglutinării = con-glu-ti-nắ-rii
creţişoara = cre-ţi-şoá-ra
cuceriserăţi = cu-ce-rí-se-răţi
desolidarizai = de-so-li-da-ri-zái
deviaţionistul = de-vi-a-ţi-o-nís-tul
diapedeza = di-a-pe-dé-za
diascoapele = di-a-scoá-pe-le (struct.)
dihoniilor = di-hó-ni-i-lor
disculpaserăm = dis-cul-pá-se-răm
dolmene = dol-mé-ne
escamotajelor = es-ca-mo-tá-je-lor
febrilităţii = fe-bri-li-tắ-ţii
hamitic = ha-mí-tic
ignifuge = ig-ni-fú-ge
juxtapuseşi = jux-ta-pu-séşi
laboratoarelor = la-bo-ra-toá-re-lor
levigau = le-vi-gáu
maniabilitate = ma-ni-a-bi-li-tá-te
medievaliştilor = me-di-e-va-líş-ti-lor
mucegăieli = mu-ce-gă-iéli
musculare = mus-cu-lá-re
musiu = mu-síu
neconformiştilor = ne-con-for-míş-ti-lor
neştine = neş-tí-ne
obiectivând = o-biec-ti-vấnd
pedalaserăm = pe-da-lá-se-răm
piesete = pie-sé-te
pitoaşca = pi-toáş-ca
plesnetelor = plés-ne-te-lor
preconizat = pre-co-ni-zát
prenotificate = pre-no-ti-fi-cá-te
prăpădirăm = pră-pă-dí-răm
purificaţiilor = pu-ri-fi-cá-ţi-i-lor
ranfluai = ran-flu-ái
reconcilia = re-con-ci-li-á
reînflorii = re-în-flo-ríi
răşluite = răş-lu-í-te
sitiologie = si-tio-lo-gí-e
slujbuşoarele = sluj-bu-şoá-re-le
sortatoare = sor-ta-toá-re
structuraliste = struc-tu-ra-lís-te
sugiuc = su-giúc
supraexpuseseşi = su-pra-ex-pu-sé-seşi
tactognozia = tac-tog-no-zí-a
telecopiaserăm = te-le-co-pi-á-se-răm
tergiversă = ter-gi-ver-sắ
tetraedrit = te-tra-e-drít
tolometre = to-lo-mé-tre
venulelor = ve-nú-le-lor
vocaţiei = vo-cá-ţi-ei
zeciuielilor = ze-ciu-ié-li-lor
zăcăşia = ză-că-şí-a
şitarului = şi-tá-ru-lui
şpăcluieşte = şpă-clu-iéş-te
îndopare = în-do-pá-re
înierbare = în-ier-bá-re
0.444s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite