Despărte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
fiica = fíi-ca
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
continuat = con-ti-nu-át
geometrie = ge-o-me-trí-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
geografie = ge-o-gra-fí-e
vârstnic = vấr-stnic
luam = lu-ám
coafor = coa-fór
exact = e-xáct
despărţitor = des-păr-ţi-tór
fiindcă = fi-índ-că
aceea = a-cé-ea
excursie = ex-cúr-si-e
lingvist = lin-gvíst
prieten = pri-é-ten
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
dicţionar = dic-ţi-o-nár
machiaj = ma-chi-áj
canion = ca-nión
acuarela = a-cua-ré-la
punctaj = punc-táj
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
sublinia = su-bli-ni-á
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
examen = e-xá-men
trotuar = tro-tuár
piuneza = piu-né-za
delincvent = de-lin-cvént
arctic = árc-tic
croaziera = cro-a-zi-é-ra
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
aur = á-ur
jertfa = jért-fa
niciodată = ni-cio-dá-tă
viată = vi-á-tă
niciodată = nici-o-dá-tă (struct.)
şifonier = şi-fo-ni-ér
aici = a-íci
copiii = co-pí-ii
mausoleu = mau-so-léu
fiinţa = fi-in-ţá
inegal = i-ne-gál
oua = o-uá
somnambul = som-nam-búl
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
deodată = de-o-dá-tă
construcţie = con-strúc-ţi-e
fiasco = fiás-co
binoclu = bi-nó-clu
coniac = co-ni-ác
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
sculptor = scúlp-tor
cianura = ci-a-nú-ra
atlet = a-tlét
abstract = ab-stráct
alee = a-lé-e
toamna = toám-na
jaguar = ja-guár
care = cá-re
seif = seif
sandvici = sánd-vici
leoaica = le-oái-ca
idee = i-dé-e
trauma = tráu-ma
februarie = fe-bru-á-ri-e
noapte = noáp-te
unghie = ún-ghi-e
albastru = al-bás-tru
ploaie = ploá-ie
cinste = cín-ste
sculptura = sculp-tú-ra
leandru = le-án-dru
pionier = pi-o-ni-ér
cernoziom = cer-no-zióm
poezie = po-e-zí-e
verde = vér-de

Cuvinte aleatoare:

amalgamă = a-mal-ga-mắ
anatomiste = a-na-to-mís-te
anticataliza = an-ti-ca-ta-lí-za
bucăţeam = bu-că-ţeám
cacomi = ca-cómi
capelmaistrul = ca-pel-máis-trul
cauc = cá-uc
ciucure = ciú-cu-re
colatitudinilor = co-la-ti-tú-di-ni-lor
cronoscop = cro-no-scóp (struct.)
defectoscopului = de-fec-to-scó-pu-lui (struct.)
demiteaţi = de-mi-teáţi
demonteze = de-mon-té-ze
desalinizările = de-sa-li-ni-zắ-ri-le
desistat = de-sis-tát
deszăpezisem = des-ză-pe-zí-sem
deviră = de-vi-rắ
dezasambloare = de-za-sam-bloá-re
dioptriei = di-op-trí-ei
entomofiţi = en-to-mo-fíţi
factorizeze = fac-to-ri-zé-ze
ferura = fe-rú-ra
flamandului = fla-mán-du-lui
făleau = fă-leáu
ieduţul = ie-dú-ţul
informară = in-for-má-ră
izvodiseşi = iz-vo-dí-seşi
jos = jos
labializară = la-bi-a-li-zá-ră
lesbianule = les-bi-á-nu-le
lingurari = lin-gu-rári
maturaţionale = ma-tu-ra-ţio-ná-le
mediocritatea = me-di-o-cri-tá-tea
minaret = mi-na-rét
monumentalizasem = mo-nu-men-ta-li-zá-sem
nadicencelor = na-di-cén-ce-lor
paludele = pa-lú-de-le
paraacetaldehidă = pa-ra-a-ce-tal-de-hí-dă
pectineu = pec-ti-néu
poansoanelor = poan-soá-ne-lor
pontificatelor = pon-ti-fi-cá-te-lor
preamărire = prea-mă-rí-re
prefăcuseră = pre-fă-cú-se-ră
pronosticăm = pro-nos-ti-cắm
puritani = pu-ri-táni
recâştigaseşi = re-câş-ti-gá-seşi
reflexometria = re-fle-xo-me-trí-a
resurgenţele = re-sur-gén-ţe-le
rezidim = re-zi-dím
rezonanţe = re-zo-nán-ţe
riglai = ri-glái
răţoi = ră-ţó-i
slăbeşte = slă-béş-te
toanei = toá-nei
vespera = vés-pe-ra
videocasetofoanele = vi-de-o-ca-se-to-foá-ne-le
vrafului = vrá-fu-lui
vârtejiserăţi = vâr-te-jí-se-răţi
walkiriilor = wal-kí-ri-i-lor
înnoirile = în-no-í-ri-le
0.090s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite