Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
exact = e-xáct
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
fiindcă = fi-índ-că
funcţie = fúnc-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
excursie = ex-cúr-si-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
somptuos = somp-tu-ós
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
copiii = co-pí-ii
dicţionar = dic-ţi-o-nár
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
acuarela = a-cua-ré-la
aceea = a-cé-ea
lingvist = lin-gvíst
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
niciodată = ni-cio-dá-tă
fioros = fi-o-rós
continuat = con-ti-nu-át
canion = ca-nión
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
exista = e-xis-tá
bojdeuca = boj-déu-ca
geometrie = ge-o-me-trí-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
copii = co-píi
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
piuneza = piu-né-za
punctaj = punc-táj
mausoleu = mau-so-léu
luam = lu-ám
alcool = al-co-ól
seif = seif
trotuar = tro-tuár
aur = á-ur
croaziera = cro-a-zi-é-ra
asculţi = as-cúlţi
şifonier = şi-fo-ni-ér
sublinia = su-bli-ni-á
jertfa = jért-fa
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
alee = a-lé-e
aici = a-íci
inegal = i-ne-gál
atlet = a-tlét
fiasco = fiás-co
asculta = as-cul-tá
înainte = î-na-ín-te
februarie = fe-bru-á-ri-e
arctic = árc-tic
nouă = nó-uă
coniac = co-ni-ác
deodată = de-o-dá-tă
funcţionar = func-ţi-o-nár
jaguar = ja-guár
cianura = ci-a-nú-ra
înot = î-nót
sculptor = scúlp-tor
cereale = ce-re-á-le
abstract = ab-stráct
binoclu = bi-nó-clu
linişte = lí-niş-te
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
analfabet = a-nal-fa-bét
pian = pi-án
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
unghie = ún-ghi-e
idee = i-dé-e
înapoi = î-na-pói
iubeşte = iu-béş-te
noapte = noáp-te

Cuvinte aleatorii:

actinometrelor = ac-ti-no-mé-tre-lor
antimeridian = an-ti-me-ri-dián
aplecarea = a-ple-cá-rea
autoignorau = a-u-toig-no-ráu
autonomiilor = a-u-to-no-mí-i-lor
balata = ba-lá-ta
boire = bo-í-re
bundă = bún-dă
capelelor = ca-pé-le-lor
chelfăneală = chel-fă-neá-lă
cioculeţe = cio-cu-lé-ţe
clinicienele = cli-ni-ci-é-ne-le
computeristăa = com-pu-te-rís-tă-a
concentraţionarul = con-cen-tra-ţio-ná-rul
consolidare = con-so-li-dá-re
corolarelor = co-ro-lá-re-lor
cârlionţat = câr-li-on-ţát
debulonară = de-bu-lo-ná-ră
defectoscopiilor = de-fec-to-sco-pí-i-lor (struct.)
deflegmatorul = de-fleg-ma-tó-rul
despletirii = des-ple-tí-rii
dârdală = dâr-dá-lă
efemeriza = e-fe-me-ri-zá
exoraţii = ex-o-rá-ţii (struct.)
fagocitare = fa-go-ci-tá-re
ferdelele = fér-de-le-le
ferecraţian = fe-re-cra-ţi-án
gastrici = gás-trici
gastrotomiile = gas-tro-to-mí-i-le
husele = hú-se-le
inegalităţi = i-ne-ga-li-tắţi
intimă = ín-ti-mă
italiencele = i-ta-li-én-ce-le
jac = jac
jojelor = jó-je-lor
masterul = más-te-rul
microdiagnostic = mi-cro-diag-nós-tic
morocăneşte = mo-ro-că-néş-te
moviolelor = mo-vi-ó-le-lor
mucegăielii = mu-ce-gă-ié-lii
neîndurători = ne-în-du-ră-tóri
nămeţirile = nă-me-ţí-ri-le
palpitând = pal-pi-tấnd
parafumurilor = pa-ra-fú-mu-ri-lor
picurate = pi-cu-rá-te
platbande = plat-bán-de
poansonez = poan-so-néz
poliuriei = po-li-u-rí-ei
preocupaţi = pre-o-cu-páţi
reamintească = re-a-min-teás-că
redivizai = re-di-vi-zái
refuzaseră = re-fu-zá-se-ră
regurgitaţiilor = re-gur-gi-tá-ţi-i-lor
retracta = re-trac-tá
statisticienelor = sta-tis-ti-ci-é-ne-lor
torpedoului = tor-pé-do-u-lui
tubulaturii = tu-bu-la-tú-rii
verosimilă = ve-ro-sí-mi-lă
îndrumările = în-dru-mắ-ri-le
întraurea = într-a-u-reá (struct.)
0.246s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite