Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
exact = e-xáct
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
fiindcă = fi-índ-că
funcţie = fúnc-ţi-e
excursie = ex-cúr-si-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
prieten = pri-é-ten
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
obiect = o-biéct
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
copiii = co-pí-ii
dicţionar = dic-ţi-o-nár
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
aceea = a-cé-ea
acuarela = a-cua-ré-la
vârstnic = vấr-stnic
lingvist = lin-gvíst
coafor = coa-fór
niciodată = ni-cio-dá-tă
continuat = con-ti-nu-át
fioros = fi-o-rós
canion = ca-nión
viată = vi-á-tă
delincvent = de-lin-cvént
geometrie = ge-o-me-trí-e
bojdeuca = boj-déu-ca
exista = e-xis-tá
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
copii = co-píi
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
piuneza = piu-né-za
punctaj = punc-táj
luam = lu-ám
mausoleu = mau-so-léu
alcool = al-co-ól
seif = seif
trotuar = tro-tuár
croaziera = cro-a-zi-é-ra
aur = á-ur
asculţi = as-cúlţi
sublinia = su-bli-ni-á
şifonier = şi-fo-ni-ér
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
jertfa = jért-fa
aici = a-íci
alee = a-lé-e
atlet = a-tlét
inegal = i-ne-gál
înainte = î-na-ín-te
asculta = as-cul-tá
fiasco = fiás-co
februarie = fe-bru-á-ri-e
nouă = nó-uă
arctic = árc-tic
deodată = de-o-dá-tă
coniac = co-ni-ác
funcţionar = func-ţi-o-nár
înot = î-nót
jaguar = ja-guár
cianura = ci-a-nú-ra
sculptor = scúlp-tor
cereale = ce-re-á-le
abstract = ab-stráct
linişte = lí-niş-te
binoclu = bi-nó-clu
analfabet = a-nal-fa-bét
pian = pi-án
unghie = ún-ghi-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
idee = i-dé-e
înapoi = î-na-pói
noapte = noáp-te
iubeşte = iu-béş-te

Cuvinte aleatorii:

abjuraţii = ab-ju-rá-ţii
adjudecaţii = ad-ju-de-cá-ţii
adverbiale = ad-ver-bi-á-le
anozi = a-nózi
aspergilii = as-per-gí-lii
audiarăţi = a-u-di-á-răţi
badineriile = ba-di-ne-rí-i-le
beatificată = be-a-ti-fi-cá-tă
bovarizate = bo-va-ri-zá-te
calorizau = ca-lo-ri-záu
cargoboturilor = car-go-bó-tu-ri-lor
chemosorbţii = che-mo-sórb-ţii
ciubucciul = ci-u-buc-cí-ul
clasificaţii = cla-si-fi-cá-ţii
coabitasem = co-a-bi-tá-sem
convertit = con-ver-tít
covrigăreselor = co-vri-gă-ré-se-lor
crăpaşi = cră-páşi
cârpuşoarelor = câr-pu-şoá-re-lor
cărăruilor = că-ră-rú-i-lor
depunctată = de-punc-tá-tă
despriponească = des-pri-po-neás-că
desăvârşiţi = de-să-vâr-şíţi
dilatate = di-la-tá-te
dălbinile = dăl-bí-ni-le
exclamarea = ex-cla-má-rea
explantaserăm = ex-plan-tá-se-răm
fecunditatea = fe-cun-di-tá-tea
hârtioarei = hâr-ti-oá-rei
importă = im-por-tắ
itinerant = i-ti-ne-ránt
luând = lu-ấnd
metacentrul = me-ta-cén-trul
monetizaşi = mo-ne-ti-záşi
negustoraş = ne-gus-to-ráş
ocnencei = oc-nén-cei
oftatului = of-tá-tu-lui
pachebot = pa-che-bót
palisând = pa-li-sấnd
parcherizat = par-che-ri-zát
particularizat = par-ti-cu-la-ri-zát
ploscaş = plos-cáş
plutuieşte = plu-tu-iéş-te
pocladă = po-clá-dă
prescurtasem = pre-scur-tá-sem (struct.)
presurizez = pre-su-ri-zéz
primitoare = pri-mi-toá-re
protonemei = pro-to-né-mei
recomentezi = re-co-men-tézi
reîntremând = re-în-tre-mấnd
răbuiai = ră-bu-iái
scandalagiii = scan-da-la-gí-ii
scoliast = sco-li-ást
termicienele = ter-mi-ci-é-ne-le
transsiberiană = trans-si-be-ri-á-nă
vicleniseră = vi-cle-ní-se-ră
votanţii = vo-tán-ţii
vrăjiri = vră-jíri
văicăreşti = văi-că-réşti
ţicuieşte = ţi-cu-iéş-te
0.236s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite