Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
examen = e-xá-men
exact = e-xáct
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
excursie = ex-cúr-si-e
aceea = a-cé-ea
copiii = co-pí-ii
geografie = ge-o-gra-fí-e
somptuos = somp-tu-ós
prieten = pri-é-ten
funcţie = fúnc-ţi-e
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
obiect = o-biéct
dreptunghi = drept-únghi
înalt = î-nált
acuarela = a-cua-ré-la
vârstnic = vấr-stnic
exista = e-xis-tá
fiinţa = fi-in-ţá
viată = vi-á-tă
coafor = coa-fór
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
niciodată = ni-cio-dá-tă
înot = î-nót
alcool = al-co-ól
punctaj = punc-táj
oua = o-uá
copii = co-píi
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
canion = ca-nión
toamna = toám-na
delincvent = de-lin-cvént
aur = á-ur
sublinia = su-bli-ni-á
înainte = î-na-ín-te
ochii = o-chíi
alee = a-lé-e
mausoleu = mau-so-léu
şifonier = şi-fo-ni-ér
piuneza = piu-né-za
despărţitor = des-păr-ţi-tór
trotuar = tro-tuár
arctic = árc-tic
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
jertfa = jért-fa
seif = seif
pian = pi-án
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
februarie = fe-bru-á-ri-e
fereastra = fe-reás-tra
cereale = ce-re-á-le
deodată = de-o-dá-tă
atlet = a-tlét
idee = i-dé-e
sculptor = scúlp-tor
inegal = in-e-gál
nouă = nó-uă
arici = a-ri-cí
aer = á-er
croaziera = croa-zi-é-ra
imediat = i-me-di-át
jaguar = ja-guár
excavator = ex-ca-va-tór
geam = geam
unghie = ún-ghi-e
coniac = co-ni-ác
aici = a-íci
ştiinţa = şti-ín-ţa
cianura = ci-a-nú-ra
fioros = fi-o-rós
fiasco = fiás-co
taxi = ta-xí
funcţionar = func-ţi-o-nár
broasca = broás-ca
abstract = ab-stráct

Cuvinte aleatorii:

ablegat = a-ble-gát
africanizate = a-fri-ca-ni-zá-te
agreeze = a-gre-é-ze
altoielilor = al-to-ié-li-lor
autodefineaţi = a-u-to-de-fi-neáţi
cinchisem = cin-chí-sem
clişat = cli-şát
cocoşeilor = co-co-şé-i-lor
computerizate = com-pu-te-ri-zá-te
corealitate = co-re-a-li-tá-te
credinţeau = cre-din-ţeáu
degresanţilor = de-gre-sán-ţi-lor
dezvinuiaţi = dez-vi-nu-iáţi
dotez = do-téz
esofagoscopia = e-so-fa-gos-co-pí-a
farsă = fár-să
fracturau = frac-tu-ráu
guralivi = gu-ra-lívi
hiperurbanism = hi-per-ur-ba-nísm (struct.)
hămuieşte = hă-mu-iéş-te
intermediem = in-ter-me-di-ém
iregulară = i-re-gu-lá-ră
latine = la-tí-ne
liricizării = li-ri-ci-zắ-rii
moloanele = mo-loá-ne-le
mărturisişi = măr-tu-ri-síşi
mătănăiau = mă-tă-nă-iáu
nărăvie = nă-ră-ví-e
omeniei = o-me-ní-ei
orizontalizate = o-ri-zon-ta-li-zá-te
palului = pá-lu-lui
petice = pé-ti-ce
petiţionarului = pe-ti-ţi-o-ná-ru-lui
podologele = po-do-ló-ge-le
poftii = pof-tíi
politicienilor = po-li-ti-ci-é-ni-lor
portsemnal = port-sem-nál
posteruri = pós-te-ruri
prescurtat = pres-cur-tát
prospectorilor = pro-spec-tó-ri-lor (struct.)
puitoarei = pu-i-toá-rei
puţiseră = pu-ţí-se-ră
repauzaţii = re-pa-u-zá-ţii
rotarului = ro-tá-ru-lui
rustifice = rus-tí-fi-ce
râznari = râz-nári
răsclociserăm = răs-clo-cí-se-răm
salutasem = sa-lu-tá-sem
scorţăreilor = scor-ţă-ré-i-lor
snoave = snoá-ve
sublimată = su-bli-má-tă
taluzările = ta-lu-zắ-ri-le
uitiţi = ui-tíţi
ultragieze = ul-tra-gi-é-ze
uluiri = u-lu-íri
vilegiaturaserăm = vi-le-gia-tu-rá-se-răm
voltampermetru = volt-am-per-mé-tru (struct.)
zoolatrei = zo-o-lá-trei
întraripez = într-a-ri-péz (struct.)
ţopăielile = ţo-pă-ié-li-le
1.334s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite