Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
funcţie = fúnc-ţi-e
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exact = e-xáct
somptuos = somp-tu-ós
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
obiect = o-biéct
prieten = pri-é-ten
fiindcă = fi-índ-că
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
vârstnic = vấr-stnic
aceea = a-cé-ea
coafor = coa-fór
continuat = con-ti-nu-át
geometrie = ge-o-me-trí-e
acuarela = a-cua-ré-la
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
înalt = î-nált
delincvent = de-lin-cvént
despărţitor = des-păr-ţi-tór
niciodată = ni-cio-dá-tă
dreptunghi = drept-únghi
canion = ca-nión
machiaj = ma-chi-áj
excursie = ex-cúr-si-e
luam = lu-ám
examen = e-xá-men
punctaj = punc-táj
copiii = co-pí-ii
viată = vi-á-tă
copii = co-píi
bojdeuca = boj-déu-ca
piuneza = piu-né-za
mausoleu = mau-so-léu
trotuar = tro-tuár
sublinia = su-bli-ni-á
aur = á-ur
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
croaziera = cro-a-zi-é-ra
şifonier = şi-fo-ni-ér
arctic = árc-tic
seif = seif
jertfa = jért-fa
alcool = al-co-ól
aici = a-íci
atlet = a-tlét
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
inegal = i-ne-gál
fiasco = fiás-co
alee = a-lé-e
deodată = de-o-dá-tă
februarie = fe-bru-á-ri-e
sculptor = scúlp-tor
coniac = co-ni-ác
binoclu = bi-nó-clu
abstract = ab-stráct
somnambul = som-nam-búl
abstract = abs-tráct (struct.)
somnambul = somn-am-búl (struct.)
cianura = ci-a-nú-ra
cereale = ce-re-á-le
înainte = î-na-ín-te
trauma = tráu-ma
coafa = coa-fá
construcţie = con-strúc-ţi-e
jaguar = ja-guár
noapte = noáp-te
linişte = lí-niş-te
leandru = le-án-dru
toamna = toám-na
idee = i-dé-e
aer = á-er
arici = a-ri-cí
ploaie = ploá-ie
înapoi = î-na-pói

Cuvinte aleatorii:

alergi = a-lérgi
amantul = a-mán-tul
angelităţii = an-ge-li-tắ-ţii
arcadei = ar-cá-dei
astrolabi = a-stro-lábi
balizaj = ba-li-záj
cauze = cá-u-ze
ciopârţite = cio-pâr-ţí-te
comentatoarei = co-men-ta-toá-rei
compensatorilor = com-pen-sa-tó-ri-lor
concesionaseşi = con-ce-si-o-ná-seşi
corografia = co-ro-gra-fí-a
cretinizată = cre-ti-ni-zá-tă
croit = cro-ít
cules = cu-lés
debuşeze = de-bu-şé-ze
dezorientări = de-zo-ri-en-tắri
eşuare = e-şu-á-re
facsimil = fac-si-míl
focşănenei = foc-şă-né-nei
forjabil = for-já-bil
frasinul = frá-si-nul
greco-roman = gre-co-ro-mán
gâtuiri = gâ-tu-íri
hoitul = hói-tul
insultat = in-sul-tát
investigaţiile = in-ves-ti-gá-ţi-i-le
melancolizau = me-lan-co-li-záu
mohorăşte = mo-ho-rắş-te
nebuniseră = ne-bu-ní-se-ră
neocatolicii = ne-o-ca-tó-li-cii
nevindecabil = ne-vin-de-cá-bil
noima = nói-ma
oceanograf = o-cea-no-gráf
ortodoxiştii = or-to-do-xíş-tii
oţărăşti = o-ţă-rắşti
persiflă = per-si-flắ
pudruind = pu-dru-índ
redempţiune = re-demp-ţi-ú-ne
riglez = ri-gléz
rânjet = rấn-jet
răzbunici = răz-bu-níci
scaperi = scá-peri
serenisimi = se-re-ní-simi
snobule = snó-bu-le
spinteroscop = spin-te-ros-cóp
suspicionaţi = sus-pi-cio-náţi
sădirăţi = să-dí-răţi
tapaseră = ta-pá-se-ră
transafricani = tran-sa-fri-cáni
treierasem = tre-ie-rá-sem
vericii = ve-rí-cii
vindecare = vin-de-cá-re
vodere = vo-dé-re
şoimesc = şoi-mésc
încartiruiri = în-car-ti-ru-íri
închingarăm = în-chin-gá-răm
îndrumate = în-dru-má-te
îniepta = în-iep-tá
învrăjmăşii = în-vrăj-mă-şíi
0.164s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite