Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
toamna = toám-na
funcţie = fúnc-ţi-e
aceea = a-cé-ea
fiinţa = fi-in-ţá
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
coafor = coa-fór
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
acuarela = a-cua-ré-la
niciodată = ni-cio-dá-tă
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
vârstnic = vấr-stnic
viată = vi-á-tă
punctaj = punc-táj
imediat = i-me-di-át
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
dicţionar = dic-ţi-o-nár
aur = á-ur
lingvist = lin-gvíst
machiaj = ma-chi-áj
înalt = î-nált
copii = co-píi
bojdeuca = boj-déu-ca
înainte = î-na-ín-te
mausoleu = mau-so-léu
oua = o-uá
canion = ca-nión
alee = a-lé-e
delincvent = de-lin-cvént
arctic = árc-tic
piuneza = piu-né-za
cereale = ce-re-á-le
aer = á-er
şifonier = şi-fo-ni-ér
idee = i-dé-e
ochii = o-chíi
înot = î-nót
jertfa = jért-fa
arici = a-ri-cí
exista = e-xis-tá
geam = geam
seif = seif
trotuar = tro-tuár
sculptor = scúlp-tor
ceas = ceas
nouă = nó-uă
sublinia = su-bli-ni-á
ştiinţa = şti-ín-ţa
deodată = de-o-dá-tă
fereastra = fe-reás-tra
atlet = a-tlét
februarie = fe-bru-á-ri-e
coniac = co-ni-ác
pian = pi-án
inegal = in-e-gál
despărţitor = des-păr-ţi-tór
abstract = ab-stráct
trauma = tráu-ma
unghie = ún-ghi-e
ploaie = ploá-ie
mâr = mâr
soare = soá-re
poezie = po-e-zí-e
funcţionar = func-ţi-o-nár
cianura = ci-a-nú-ra
flori = flori
construcţie = con-strúc-ţi-e
croaziera = croa-zi-é-ra

Cuvinte aleatorii:

alpenştocurile = ál-pen-şto-cu-ri-le
anticipată = an-ti-ci-pá-tă
avirulentă = a-vi-ru-lén-tă
bijecţia = bi-jéc-ţi-a
burduşelii = bur-du-şé-lii
calaminări = ca-la-mi-nắri
calandrează = ca-lan-dreá-ză
claustraţia = cla-us-trá-ţi-a
complotăm = com-plo-tắm
convieţuirăm = con-vie-ţu-í-răm
corespondente = co-res-pon-dén-te
cotorosea = co-to-ro-seá
creduli = cre-dúli
cârmit = câr-mít
cărăbănit = că-ră-bă-nít
detartrările = de-tar-trắ-ri-le
dezgovea = dez-go-veá
endocrinolog = en-do-cri-no-lóg
ergoterapia = er-go-te-ra-pí-a
esofagoscopiei = e-so-fa-gos-co-pí-ei
expulzează = ex-pul-zeá-ză
fanoanelor = fa-noá-ne-lor
fasonasem = fa-so-ná-sem
gazoscop = ga-zos-cóp
incarna = in-car-ná
interpenetreze = in-ter-pe-ne-tré-ze
jugale = ju-gá-le
miele = mié-le
miorlăit = mior-lă-ít
morfolite = mor-fo-lí-te
motomecanizării = mo-to-me-ca-ni-zắ-rii
naşii = ná-şii
necrolatriei = ne-cro-la-trí-ei
neurastenice = ne-ur-as-té-ni-ce (struct.)
palisare = pa-li-sá-re
paradituri = pa-ra-di-túri
partizanate = par-ti-za-ná-te
platformare = plat-for-má-re
pluviografe = plu-vi-o-grá-fe
pneumoftiziolog = pne-u-mof-ti-zio-lóg
priboiului = pri-bó-iu-lui
pritocire = pri-to-cí-re
prăjină = pră-jí-nă
purcezi = pur-cézi
păpuşăriilor = pă-pu-şă-rí-i-lor
reeşalonară = -re-e-şa-lo-ná-ră
reprogramarăţi = re-pro-gra-má-răţi
rigidizarea = ri-gi-di-zá-rea
simultanului = si-mul-tá-nu-lui
stângace = stân-gá-ce
subjugaseşi = sub-ju-gá-seşi
subsumaţi = sub-su-máţi
supervizare = su-per-vi-zá-re
trepădasem = tre-pă-dá-sem
tuşinarăm = tu-şi-ná-răm
valizei = va-lí-zei
venisem = ve-ní-sem
vulturoaia = vul-tu-roá-ia
zvârlite = zvâr-lí-te
ştanţatoarea = ştan-ţa-toá-rea
1.392s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite