Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exact = e-xáct
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
fiindcă = fi-índ-că
geografie = ge-o-gra-fí-e
funcţie = fúnc-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
obiect = o-biéct
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
copiii = co-pí-ii
dicţionar = dic-ţi-o-nár
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
lingvist = lin-gvíst
acuarela = a-cua-ré-la
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
vârstnic = vấr-stnic
niciodată = ni-cio-dá-tă
canion = ca-nión
fioros = fi-o-rós
continuat = con-ti-nu-át
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
bojdeuca = boj-déu-ca
exista = e-xis-tá
geometrie = ge-o-me-trí-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
copii = co-píi
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
piuneza = piu-né-za
mausoleu = mau-so-léu
punctaj = punc-táj
alcool = al-co-ól
luam = lu-ám
seif = seif
trotuar = tro-tuár
şifonier = şi-fo-ni-ér
croaziera = cro-a-zi-é-ra
aur = á-ur
asculţi = as-cúlţi
inegal = i-ne-gál
jertfa = jért-fa
inegal = in-e-gál (struct.)
atlet = a-tlét
sublinia = su-bli-ni-á
aici = a-íci
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
alee = a-lé-e
fiasco = fiás-co
înainte = î-na-ín-te
coniac = co-ni-ác
asculta = as-cul-tá
februarie = fe-bru-á-ri-e
arctic = árc-tic
nouă = nó-uă
cianura = ci-a-nú-ra
deodată = de-o-dá-tă
funcţionar = func-ţi-o-nár
abstract = ab-stráct
jaguar = ja-guár
sculptor = scúlp-tor
înot = î-nót
cereale = ce-re-á-le
analfabet = a-nal-fa-bét
binoclu = bi-nó-clu
analfabet = an-al-fa-bét (struct.)
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
linişte = lí-niş-te
pian = pi-án
unghie = ún-ghi-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
idee = i-dé-e
trauma = tráu-ma
înapoi = î-na-pói

Cuvinte aleatorii:

amnistiaserăţi = am-nis-ti-á-se-răţi
apuntarăţi = a-pun-tá-răţi
aurite = a-u-rí-te
automotor = a-u-to-mo-tór
autorizeze = a-u-to-ri-zé-ze
beteşug = be-te-şúg
bocului = bó-cu-lui
bucşeşti = buc-şéşti
cabotor = ca-bo-tór
calofiliei = ca-lo-fi-lí-ei
cefaloscopic = ce-fa-lo-scó-pic (struct.)
clăbuceşte = clă-bu-céş-te
cocainoman = co-ca-i-no-mán
colocvialitatea = co-loc-via-li-tá-tea
contrascotă = con-tras-có-tă
convertiţi = con-ver-tíţi
cotigesc = co-ti-gésc
dactilografieri = dac-ti-lo-gra-fi-éri
devanseze = de-van-sé-ze
diafonometre = dia-fo-no-mé-tre
eximărilor = e-xi-mắ-ri-lor
ftalaţii = fta-lá-ţii
hăurilor = hắ-u-ri-lor
iatralipţi = i-a-tra-lípţi
iezi = iezi
magazinerii = ma-ga-zi-né-rii
maniheanului = ma-ni-he-á-nu-lui
matiola = ma-tió-la
matronimice = ma-tro-ní-mi-ce
menajările = me-na-jắ-ri-le
mezocarpurilor = me-zo-cár-pu-ri-lor
microfilmoteci = mi-cro-fil-mo-téci
molitva = mo-lít-va
necrologice = ne-cro-ló-gi-ce
neînvinşi = ne-în-vínşi
nitroză = ni-tró-ză
oropseau = o-rop-seáu
pelagros = pe-la-grós
peticisem = pe-ti-cí-sem
pipetelor = pi-pé-te-lor
preprocesorului = pre-pro-ce-só-ru-lui
rectalgia = rec-tal-gí-a
sagenit = sa-ge-nít
salto = sál-to
semnificând = sem-ni-fi-cấnd
slimuia = sli-mu-iá
spoliaţiilor = spo-liá-ţi-i-lor
subvenţionaşi = sub-ven-ţi-o-náşi
suprainfecţiile = su-pra-in-féc-ţi-i-le
telestereografului = te-les-te-re-o-grá-fu-lui
termochimii = ter-mo-chi-míi
tunară = tu-ná-ră
tărcăuani = tăr-că-uáni
vaticinaserăm = va-ti-ci-ná-se-răm
ventilaseră = ven-ti-lá-se-ră
zdrenţuiserăm = zdren-ţu-í-se-răm
zurbagiilor = zur-ba-gí-i-lor
şoldăneşteană = şol-dă-neş-teá-nă
înjghebări = înj-ghe-bắri
întruna = într-ú-na (struct.)
0.359s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite