Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
prieten = pri-é-ten
somptuos = somp-tu-ós
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
fiinţa = fi-in-ţá
excursie = ex-cúr-si-e
toamna = toám-na
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
viată = vi-á-tă
acuarela = a-cua-ré-la
dreptunghi = drept-únghi
alcool = al-co-ól
punctaj = punc-táj
înalt = î-nált
oua = o-uá
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
niciodată = ni-cio-dá-tă
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
aur = á-ur
bojdeuca = boj-déu-ca
cereale = ce-re-á-le
înainte = î-na-ín-te
copii = co-píi
machiaj = ma-chi-áj
mausoleu = mau-so-léu
înot = î-nót
arctic = árc-tic
alee = a-lé-e
delincvent = de-lin-cvént
canion = ca-nión
ochii = o-chíi
piuneza = piu-né-za
şifonier = şi-fo-ni-ér
aer = á-er
arici = a-ri-cí
idee = i-dé-e
jertfa = jért-fa
exista = e-xis-tá
sublinia = su-bli-ni-á
geam = geam
ceas = ceas
trotuar = tro-tuár
sculptor = scúlp-tor
nouă = nó-uă
seif = seif
pian = pi-án
atlet = a-tlét
fereastra = fe-reás-tra
februarie = fe-bru-á-ri-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
inegal = in-e-gál
deodată = de-o-dá-tă
ştiinţa = şti-ín-ţa
mâr = mâr
ploaie = ploá-ie
românia = ro-mâ-ní-a
coniac = co-ni-ác
soare = soá-re
abstract = ab-stráct
funcţionar = func-ţi-o-nár
unghie = ún-ghi-e
flori = flori
trauma = tráu-ma
două = dó-uă
avion = a-vi-ón
croaziera = croa-zi-é-ra
construcţie = con-strúc-ţi-e
cianura = ci-a-nú-ra

Cuvinte aleatorii:

aalenieni = a-a-le-ni-éni
adăstaseră = a-dăs-tá-se-ră
adăstată = a-dăs-tá-tă
aromeşti = a-ro-méşti
atrofiaserăm = a-tro-fi-á-se-răm
autoreproşăm = a-u-to-re-pro-şắm
ava = á-va
baldachinurilor = bal-da-chí-nu-ri-lor
blocdiagramele = bloc-di-a-grá-me-le
bologramă = bo-lo-grá-mă
bricuia = bri-cu-iá
calibrară = ca-li-brá-ră
causticitate = ca-us-ti-ci-tá-te
ciondăneaţi = cion-dă-neáţi
conjuncţionalizat = con-junc-ţio-na-li-zát
conteinerizarăţi = con-tei-ne-ri-zá-răţi
dajnicei = dáj-ni-cei
denudeze = de-nu-dé-ze
dexteritatea = dex-te-ri-tá-tea
dezvăraţi = dez-vă-ráţi
diafanizaserăm = di-a-fa-ni-zá-se-răm
discontinuităţi = dis-con-ti-nu-i-tắţi
excursionistei = ex-cur-si-o-nís-tei
fiorul = fi-ó-rul
futurologa = fu-tu-ro-ló-ga
fârnâiţi = fâr-nâ-íţi
garotaseşi = ga-ro-tá-seşi
gladişului = glá-di-şu-lui
heptametrele = hep-ta-mé-tre-le
hămişlii = hă-miş-líi
impostăm = im-pos-tắm
intercaleze = in-ter-ca-lé-ze
invertazelor = in-ver-tá-ze-lor
jefuiţi = je-fu-íţi
jipată = ji-pá-tă
jobenate = jo-be-ná-te
mierlă = miér-lă
minciuneai = min-ciu-neái
minciunirăţi = min-ciu-ní-răţi
miopilor = mi-ó-pi-lor
motoreactoarele = mo-to-re-ac-toá-re-le
normalist = nor-ma-líst
omfalotomiile = om-fa-lo-to-mí-i-le
pelticea = pel-ti-ceá
postulările = pos-tu-lắ-ri-le
profetizează = pro-fe-ti-zeá-ză
radierile = ra-di-é-ri-le
reiteram = re-i-te-rám
relegarăţi = re-le-gá-răţi
singurei = sin-gu-réi
străbăteaţi = stră-bă-teáţi
sulfatizarea = sul-fa-ti-zá-rea
suspensionă = sus-pen-sio-nắ
tapotez = ta-po-téz
vioristului = vi-o-rís-tu-lui
vrerea = vré-rea
zopotim = zo-po-tím
şleilor = şlé-i-lor
îngăimaserăm = în-găi-má-se-răm
înşeuasem = în-şe-uá-sem
1.185s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite