Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exact = e-xáct
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
fiindcă = fi-índ-că
geografie = ge-o-gra-fí-e
funcţie = fúnc-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
obiect = o-biéct
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
copiii = co-pí-ii
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
acuarela = a-cua-ré-la
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
niciodată = ni-cio-dá-tă
vârstnic = vấr-stnic
canion = ca-nión
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
bojdeuca = boj-déu-ca
fioros = fi-o-rós
exista = e-xis-tá
continuat = con-ti-nu-át
geometrie = ge-o-me-trí-e
machiaj = ma-chi-áj
despărţitor = des-păr-ţi-tór
copii = co-píi
piuneza = piu-né-za
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
mausoleu = mau-so-léu
punctaj = punc-táj
alcool = al-co-ól
seif = seif
trotuar = tro-tuár
luam = lu-ám
aur = á-ur
croaziera = cro-a-zi-é-ra
şifonier = şi-fo-ni-ér
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
atlet = a-tlét
inegal = i-ne-gál
sublinia = su-bli-ni-á
jertfa = jért-fa
fiasco = fiás-co
alee = a-lé-e
aici = a-íci
asculţi = as-cúlţi
februarie = fe-bru-á-ri-e
coniac = co-ni-ác
înainte = î-na-ín-te
arctic = árc-tic
asculta = as-cul-tá
cianura = ci-a-nú-ra
deodată = de-o-dá-tă
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
jaguar = ja-guár
abstract = ab-stráct
sculptor = scúlp-tor
înot = î-nót
cereale = ce-re-á-le
analfabet = a-nal-fa-bét
binoclu = bi-nó-clu
linişte = lí-niş-te
pian = pi-án
noapte = noáp-te
trauma = tráu-ma
unghie = ún-ghi-e
idee = i-dé-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
somnambul = som-nam-búl

Cuvinte aleatorii:

abandonarea = a-ban-do-ná-rea
americaniste = a-me-ri-ca-nís-te
anemografele = a-ne-mo-grá-fe-le
auriculul = a-u-rí-cu-lul
autistici = a-u-tís-tici
autoobservările = a-u-to-ob-ser-vắ-ri-le
bandate = ban-dá-te
calfatarea = cal-fa-tá-rea
catihisea = ca-ti-hi-seá
cromatiza = cro-ma-ti-zá
decalări = de-ca-lắri
deetatizaseră = de-e-ta-ti-zá-se-ră
entalpiei = en-tal-pí-ei
familiarizărilor = fa-mi-li-a-ri-zắ-ri-lor
febrifugele = fe-bri-fú-ge-le
filerizate = fi-le-ri-zá-te
floculilor = flo-cú-li-lor
geruii = ge-ru-íi
gondolam = gon-do-lám
hagealâcurile = ha-gea-lấ-cu-ri-le
hidromorfe = hi-dro-mór-fe
hoţoaicelor = ho-ţoái-ce-lor
impudenţei = im-pu-dén-ţei
ineluctabile = in-e-luc-tá-bi-le (struct.)
intercesorilor = in-ter-ce-só-ri-lor
irealităţii = i-re-a-li-tắ-ţii
ischemică = is-ché-mi-că
isop = i-sóp
juisorii = ju-i-só-rii
laptagii = lap-ta-gíi
longiline = lon-gi-lí-ne
luftezi = luf-tézi
melezi = me-lézi
metaeducaţie = me-ta-e-du-cá-ţi-e
mucegaiului = mu-ce-gá-iu-lui
măsari = mă-sári
măscăriciunea = măs-că-ri-ciú-nea
oacăr = oá-căr
obeze = o-bé-ze
ortoscopică = or-to-scó-pi-că (struct.)
partizanale = par-ti-za-ná-le
pitoaie = pi-toá-ie
planiedră = pla-ni-é-dră
plăsmuim = plăs-mu-ím
raşpelul = ráş-pe-lul
redresai = re-dre-sái
retoarne = re-toár-ne
rezistat = re-zis-tát
rotametru = ro-ta-mé-tru
scumpeniile = scum-pé-ni-i-le
simplificaţi = sim-pli-fi-cáţi
spergulelor = spér-gu-le-lor
sujeturilor = su-jé-tu-ri-lor
suprasolicitaşi = su-pra-so-li-ci-táşi
surzesc = sur-zésc
săgetături = să-ge-tă-túri
velocitatea = ve-lo-ci-tá-tea
zupăiseşi = zu-pă-í-seşi
şablonarii = şa-blo-ná-rii
ţuicuind = ţui-cu-índ
0.412s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite