Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exemplu = e-xém-plu
exact = e-xáct
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
fiindcă = fi-índ-că
obiect = o-biéct
prieten = pri-é-ten
înalt = î-nált
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
aceea = a-cé-ea
coafor = coa-fór
vârstnic = vấr-stnic
acuarela = a-cua-ré-la
continuat = con-ti-nu-át
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
dreptunghi = drept-únghi
geometrie = ge-o-me-trí-e
excursie = ex-cúr-si-e
examen = e-xá-men
niciodată = ni-cio-dá-tă
fioros = fi-o-rós
delincvent = de-lin-cvént
canion = ca-nión
copiii = co-pí-ii
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
luam = lu-ám
viată = vi-á-tă
punctaj = punc-táj
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
asculţi = as-cúlţi
piuneza = piu-né-za
mausoleu = mau-so-léu
trotuar = tro-tuár
aur = á-ur
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
croaziera = cro-a-zi-é-ra
seif = seif
sublinia = su-bli-ni-á
asculta = as-cul-tá
şifonier = şi-fo-ni-ér
alcool = al-co-ól
arctic = árc-tic
aici = a-íci
jertfa = jért-fa
nouă = nó-uă
atlet = a-tlét
inegal = i-ne-gál
funcţionar = func-ţi-o-nár
fiasco = fiás-co
februarie = fe-bru-á-ri-e
alee = a-lé-e
înainte = î-na-ín-te
coniac = co-ni-ác
deodată = de-o-dá-tă
sculptor = scúlp-tor
înot = î-nót
linişte = lí-niş-te
abstract = ab-stráct
binoclu = bi-nó-clu
abstract = abs-tráct (struct.)
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
cianura = ci-a-nú-ra
cereale = ce-re-á-le
jaguar = ja-guár
somnambul = som-nam-búl
iubeşte = iu-béş-te
trauma = tráu-ma
construcţie = con-strúc-ţi-e
analfabet = a-nal-fa-bét
idee = i-dé-e
noapte = noáp-te
coafa = coa-fá

Cuvinte aleatorii:

abaţii = a-bá-ţii
absenteist = ab-sen-te-íst
acaţul = a-cá-ţul
aerofarurilor = a-e-ro-fá-ru-ri-lor
ancadrament = an-ca-dra-mént
aseptiză = a-sep-ti-zắ
balocore = ba-lo-có-re
boscorodesc = bos-co-ro-désc
boul-popii = bó-ul-pó-pii
bârfeli = bâr-féli
carotă = ca-ro-tắ
comensurezi = co-men-su-rézi
corcoleam = cor-co-leám
cârciumioară = câr-ciu-mioá-ră
dairele = dai-ré-le
decarburăm = de-car-bu-rắm
discraziei = dis-cra-zí-ei
domesticeaţi = do-mes-ti-ceáţi
dornencei = dor-nén-cei
duruiturilor = du-ru-i-tú-ri-lor
grupuşoarelor = gru-pu-şoá-re-lor
hipersensibilizase = hi-per-sen-si-bi-li-zá-se
lemurian = le-mu-ri-án
lupuşorii = lu-pu-şó-rii
lăudaserăţi = lă-u-dá-se-răţi
machiorului = ma-chi-ó-ru-lui
maimuţisem = mai-mu-ţí-sem
merseşi = mer-séşi
mezdrişi = mez-dríşi
miciurinism = mi-ciu-ri-nísm
molestaţia = mo-les-tá-ţi-a
moleşitori = mo-le-şi-tóri
măguleşti = mă-gu-léşti
oloiserăţi = o-lo-í-se-răţi
ortografii = or-to-grá-fii
oţărâţi = o-ţă-rấţi
paveze = pa-vé-ze
perforaseră = per-fo-rá-se-ră
piaştrii = piáş-trii
plonjaseşi = plon-já-seşi
poloboace = po-lo-boá-ce
puştan = puş-tán
păpaseră = pă-pá-se-ră
radiotelegrafice = ra-di-o-te-le-grá-fi-ce
rataj = ra-táj
raţional = ra-ţi-o-nál
recoacerile = re-coá-ce-ri-le
rezidualităţi = re-zi-dua-li-tắţi
riţuiră = ri-ţu-í-ră
rubricai = ru-bri-cái
scrisoarea = scri-soá-rea
sferele = sfé-re-le
susceptanţelor = sus-cep-tán-ţe-lor
zăbovirii = ză-bo-ví-rii
zăpsind = zăp-sínd
şerbite = şer-bí-te
împeliţau = îm-pe-li-ţáu
înfăţări = în-fă-ţắri
înghimpa = în-ghim-pá
ţigănaşul = ţi-gă-ná-şul
0.217s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite