Despărte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
ghiozdan = ghioz-dán
despărţiri = des-păr-ţíri
continuat = con-ti-nu-át
exemplu = e-xém-plu
geometrie = ge-o-me-trí-e
fiica = fíi-ca
luam = lu-ám
obiect = o-biéct
subiect = su-biéct
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
despărţitor = des-păr-ţi-tór
exact = e-xáct
geografie = ge-o-gra-fí-e
excursie = ex-cúr-si-e
vârstnic = vấr-stnic
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
canion = ca-nión
dicţionar = dic-ţi-o-nár
prieten = pri-é-ten
înalt = î-nált
coafor = coa-fór
funcţie = fúnc-ţi-e
acuarela = a-cua-ré-la
aceea = a-cé-ea
lingvist = lin-gvíst
delincvent = de-lin-cvént
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
dreptunghi = drept-únghi
fiindcă = fi-índ-că
punctaj = punc-táj
piuneza = piu-né-za
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
somptuos = somp-tu-ós
croaziera = cro-a-zi-é-ra
copii = co-píi
aici = a-íci
somnambul = som-nam-búl
viată = vi-á-tă
examen = e-xá-men
aur = á-ur
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
fiinţa = fi-in-ţá
mausoleu = mau-so-léu
oua = o-uá
construcţie = con-strúc-ţi-e
deodată = de-o-dá-tă
jaguar = ja-guár
care = cá-re
copiii = co-pí-ii
şifonier = şi-fo-ni-ér
fiasco = fiás-co
coniac = co-ni-ác
niciodată = ni-cio-dá-tă
sculptor = scúlp-tor
trotuar = tro-tuár
verde = vér-de
cianura = ci-a-nú-ra
inegal = i-ne-gál
binoclu = bi-nó-clu
sandvici = sánd-vici
transformaţional = trans-for-ma-ţi-o-nál
abstract = ab-stráct
exista = e-xis-tá
trauma = tráu-ma
jertfa = jért-fa
seif = seif
toamna = toám-na
ceva = ce-vá
atlet = a-tlét
penultimă = pe-núl-ti-mă
pionier = pi-o-ni-ér
penultimă = pen-úl-ti-mă (struct.)
unghie = ún-ghi-e
albastru = al-bás-tru
noapte = noáp-te
alee = a-lé-e
leandru = le-án-dru
arctic = árc-tic
înot = î-nót
afecţiune = a-fec-ţi-ú-ne
rochie = ró-chi-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár

Cuvinte aleatoare:

abale = a-bá-le
adamască = a-da-más-că
adjudecau = ad-ju-de-cáu
antisioniştilor = an-ti-sio-níş-ti-lor
asediaţi = a-se-di-áţi
aticelor = á-ti-ce-lor
autoverificaşi = a-u-to-ve-ri-fi-cáşi
blanşare = blan-şá-re
buimatice = bui-má-ti-ce
buvete = bu-vé-te
calaseşi = ca-lá-seşi
centiarilor = cen-ti-á-ri-lor
citologă = ci-to-ló-gă
comutatorului = co-mu-ta-tó-ru-lui
cârnosirăm = câr-no-sí-răm
căpicioara = că-pi-cioá-ra
datorinţe = da-to-rín-ţe
decalibrată = de-ca-li-brá-tă
deratizate = de-ra-ti-zá-te
devastezi = de-vas-tézi
dezacordeze = de-za-cor-dé-ze
deziluzionasem = dez-i-lu-zi-o-ná-sem (struct.)
dăruiai = dă-ru-iái
eschivările = es-chi-vắ-ri-le
excavai = ex-ca-vái
fosfina = fos-fí-na
gângăveli = gân-gă-véli
helmint = hel-mínt
iudaizează = iu-dai-zeá
japonista = ja-po-nís-ta
legăturilor = le-gă-tú-ri-lor
lehăitului = le-hă-í-tu-lui
levitaţii = le-vi-tá-ţii
lăboaielor = lă-boá-ie-lor
manifold = ma-ni-fóld
menţionaşi = men-ţi-o-náşi
ochenelor = o-ché-ne-lor
orlonului = or-ló-nu-lui
percepţionalism = per-cep-ţio-na-lísm
permutăm = per-mu-tắm
prescurtă = pres-cur-tắ
propanolului = pro-pa-nó-lu-lui
pulpanele = pul-pá-ne-le
râbniţean = râb-ni-ţeán
semimetalelor = se-mi-me-tá-le-lor
spatului = spá-tu-lui
staţionaserăm = sta-ţi-o-ná-se-răm
stăturăţi = stă-tú-răţi
taheografii = ta-he-o-gra-fíi
taparăţi = ta-pá-răţi
tebecistul = te-be-cís-tul
tegliciului = te-glí-ciu-lui
tiliştilor = ti-líş-ti-lor
toponomastică = top-o-no-más-ti-că (struct.)
vicecomiţii = vi-ce-có-mi-ţii
zumbăim = zum-bă-ím
şchiopaserăm = şchio-pá-se-răm
şireţelelor = şi-re-ţé-le-lor
împliniserăţi = îm-pli-ní-se-răţi
ţigăniserăţi = ţi-gă-ní-se-răţi
0.071s