Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
geografie = ge-o-gra-fí-e
excursie = ex-cúr-si-e
copiii = co-pí-ii
aceea = a-cé-ea
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
toamna = toám-na
prieten = pri-é-ten
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
fiinţa = fi-in-ţá
vârstnic = vấr-stnic
dreptunghi = drept-únghi
acuarela = a-cua-ré-la
coafor = coa-fór
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctaj = punc-táj
viată = vi-á-tă
înalt = î-nált
dicţionar = dic-ţi-o-nár
niciodată = ni-cio-dá-tă
lingvist = lin-gvíst
alcool = al-co-ól
exista = e-xis-tá
aur = á-ur
copii = co-píi
bojdeuca = boj-déu-ca
înot = î-nót
machiaj = ma-chi-áj
canion = ca-nión
înainte = î-na-ín-te
delincvent = de-lin-cvént
oua = o-uá
mausoleu = mau-so-léu
ochii = o-chíi
alee = a-lé-e
şifonier = şi-fo-ni-ér
jertfa = jért-fa
idee = i-dé-e
arctic = árc-tic
piuneza = piu-né-za
sublinia = su-bli-ni-á
geam = geam
arici = a-ri-cí
trotuar = tro-tuár
sculptor = scúlp-tor
despărţitor = des-păr-ţi-tór
deodată = de-o-dá-tă
seif = seif
aer = á-er
fereastra = fe-reás-tra
februarie = fe-bru-á-ri-e
nouă = nó-uă
pian = pi-án
inegal = in-e-gál
ştiinţa = şti-ín-ţa
cereale = ce-re-á-le
atlet = a-tlét
unghie = ún-ghi-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
abstract = ab-stráct
coniac = co-ni-ác
ceas = ceas
construcţie = con-strúc-ţi-e
croaziera = croa-zi-é-ra
mâr = mâr
jaguar = ja-guár
imediat = i-me-di-át
cianura = ci-a-nú-ra
aici = a-íci
excavator = ex-ca-va-tór
funcţionar = func-ţi-o-nár
poezie = po-e-zí-e

Cuvinte aleatorii:

băraţii = bă-rá-ţii
canalizaţia = ca-na-li-zá-ţi-a
caporalismului = ca-po-ra-lís-mu-lui
citolog = ci-to-lóg
ciucuraşului = ciu-cu-rá-şu-lui
clăncăii = clăn-că-íi
cosponsorizaserăm = cos-pon-so-ri-zá-se-răm
cristelul = cris-té-lul
cuante = cuán-te
decarului = de-cá-ru-lui
denigratoarea = de-ni-gra-toá-rea
disponibilă = dis-po-ní-bi-lă
ecogeografic = e-co-ge-o-grá-fic
egofobele = e-go-fó-be-le
emasculărilor = e-mas-cu-lắ-ri-lor
enoriaşele = e-no-ri-á-şe-le
etrusc = e-trúsc
exceptă = ex-cep-tắ
excitronului = ex-ci-tró-nu-lui
extrapolau = ex-tra-po-láu
frigorifer = fri-go-ri-fér
fructăriei = fruc-tă-rí-ei
giumbuşuri = gium-bú-şuri
glazura = gla-zú-ra
găbuiam = gă-bu-iám
inaderentele = in-a-de-rén-te-le (struct.)
inarticulată = i-nar-ti-cu-lá-tă
infirmitatea = in-fir-mi-tá-tea
intimistelor = in-ti-mís-te-lor
istorii = is-tó-rii
ivorinul = i-vo-rí-nul
luminoblocul = lu-mi-no-bló-cul
maniocii = ma-ni-ó-cii
marţafoi = mar-ţa-fói
nazalizaserăţi = na-za-li-zá-se-răţi
ofiolite = o-fi-o-lí-te
oloiul = o-ló-iul
pantotermii = pan-to-ter-míi
pianului = pi-á-nu-lui
plantelor = plán-te-lor
plămânăriţei = plă-mâ-nă-rí-ţei
podghiazului = pod-ghiá-zu-lui
pudlat = pu-dlát
pustnicit = pust-ni-cít
radicivore = ra-di-ci-vó-re
reziliasem = re-zi-li-á-sem
rotoare = ro-toá-re
sfârticau = sfâr-ti-cáu
siglelor = sí-gle-lor
simfoniile = sim-fo-ní-i-le
spintecături = spin-te-că-túri
sticleţilor = sti-clé-ţi-lor
stomatolalii = sto-ma-to-la-líi
tapiţaseşi = ta-pi-ţá-seşi
transgresase = trans-gre-sá-se
tunuri = tú-nuri
ungulatul = un-gu-lá-tul
universităţi = u-ni-ver-si-tắţi
întraripată = în-tra-ri-pá-tă
ţevuirii = ţe-vu-í-rii
0.774s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite