Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
geografie = ge-o-gra-fí-e
somptuos = somp-tu-ós
funcţie = fúnc-ţi-e
aceea = a-cé-ea
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
obiect = o-biéct
copiii = co-pí-ii
vârstnic = vấr-stnic
prieten = pri-é-ten
excursie = ex-cúr-si-e
acuarela = a-cua-ré-la
coafor = coa-fór
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
înalt = î-nált
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctaj = punc-táj
dreptunghi = drept-únghi
niciodată = ni-cio-dá-tă
fiinţa = fi-in-ţá
toamna = toám-na
viată = vi-á-tă
sublinia = su-bli-ni-á
bojdeuca = boj-déu-ca
canion = ca-nión
delincvent = de-lin-cvént
machiaj = ma-chi-áj
aur = á-ur
arctic = árc-tic
înot = î-nót
alcool = al-co-ól
jertfa = jért-fa
copii = co-píi
piuneza = piu-né-za
oua = o-uá
trotuar = tro-tuár
şifonier = şi-fo-ni-ér
mausoleu = mau-so-léu
seif = seif
despărţitor = des-păr-ţi-tór
exista = e-xis-tá
alee = a-lé-e
sculptor = scúlp-tor
atlet = a-tlét
înainte = î-na-ín-te
croaziera = cro-a-zi-é-ra
fioros = fi-o-rós
februarie = fe-bru-á-ri-e
deodată = de-o-dá-tă
nouă = nó-uă
inegal = in-e-gál
geometrie = ge-o-me-trí-e
idee = i-dé-e
cereale = ce-re-á-le
ochii = o-chíi
fiasco = fiás-co
cianura = ci-a-nú-ra
continuat = con-ti-nu-át
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
aici = a-íci
coniac = co-ni-ác
funcţionar = func-ţi-o-nár
aer = á-er
abstract = ab-stráct
construcţie = con-strúc-ţi-e
analfabet = a-nal-fa-bét
fereastra = fe-reás-tra
trauma = tráu-ma
somnambul = som-nam-búl
binoclu = bi-nó-clu
sculptura = sculp-tú-ra
luam = lu-ám

Cuvinte aleatorii:

alergară = a-ler-gá-ră
alunizai = a-lu-ni-zái
alăptarea = a-lăp-tá-rea
amblistomelor = am-blis-tó-me-lor
anacronizarăm = a-na-cro-ni-zá-răm
angoasaserăm = an-go-a-sá-se-răm
angrenărilor = an-gre-nắ-ri-lor
asfaltos = as-fal-tós
astrometrul = a-stro-mé-trul
autopsiate = a-u-to-psi-á-te
bagatelizase = ba-ga-te-li-zá-se
basidiosporilor = ba-si-di-o-spó-ri-lor
cardiologici = car-dio-ló-gici
ciubucării = ciu-bu-că-ríi
coagulaţiilor = co-a-gu-lá-ţi-i-lor
coronograful = co-ro-no-grá-ful
desproprietări = des-pro-pri-e-tă-rí
dezincrustărilor = de-zin-crus-tắ-ri-lor
dezinteresăm = dez-in-te-re-sắm (struct.)
gabionada = ga-bi-o-ná-da
hazardam = ha-zar-dám
hematologa = he-ma-to-ló-ga
hipocondre = hi-po-cón-dre
ieftină = ié-fti-nă
incinerărilor = in-ci-ne-rắ-ri-lor
interoghez = in-te-ro-ghéz
inundabil = i-nun-dá-bil
iobăgesc = io-bă-gésc
meremetisirile = me-re-me-ti-sí-ri-le
mototolirilor = mo-to-to-lí-ri-lor
muguraşului = mu-gu-rá-şu-lui
năvlegelor = nă-vlé-ge-lor
oceanologul = o-cea-no-ló-gul
papistaşul = pa-pis-tá-şul
particularului = par-ti-cu-lá-ru-lui
pecuniar = pe-cu-ni-ár
phi-ha = phi-ha
plictisesc = plic-ti-sésc
presatului = pre-sá-tu-lui
prodigiu = pro-dí-giu
proslăvind = pros-lă-vínd
rebabului = re-bá-bu-lui
răbuire = ră-bu-í-re
rămasuri = ră-má-suri
saltaţie = sal-tá-ţi-e
străluminând = stră-lu-mi-nấnd
testosteron = tes-to-ste-rón (struct.)
trandafiraşului = tran-da-fi-rá-şu-lui
trinitar = tri-ni-tár
vel-spătarilor = vel-spă-tá-ri-lor
venerabilităţii = ve-ne-ra-bi-li-tắ-ţii
vermiculelor = ver-mí-cu-le-lor
vivifianţi = vi-vi-fi-ánţi
zerovalent = ze-ro-va-lént
zgrunţuroasă = zgrun-ţu-roá-să
încercarăm = în-cer-cá-răm
întrarmaseşi = în-trar-má-seşi
înzestraţi = în-zes-tráţi
ţâhlişului = ţâ-hlí-şu-lui
ţăcălii = ţă-că-líi
0.472s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite