Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exemplu = e-xém-plu
exact = e-xáct
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
fiindcă = fi-índ-că
obiect = o-biéct
prieten = pri-é-ten
înalt = î-nált
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
aceea = a-cé-ea
coafor = coa-fór
vârstnic = vấr-stnic
acuarela = a-cua-ré-la
continuat = con-ti-nu-át
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
dreptunghi = drept-únghi
geometrie = ge-o-me-trí-e
excursie = ex-cúr-si-e
examen = e-xá-men
niciodată = ni-cio-dá-tă
fioros = fi-o-rós
delincvent = de-lin-cvént
canion = ca-nión
copiii = co-pí-ii
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
luam = lu-ám
viată = vi-á-tă
punctaj = punc-táj
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
asculţi = as-cúlţi
piuneza = piu-né-za
mausoleu = mau-so-léu
trotuar = tro-tuár
aur = á-ur
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
croaziera = cro-a-zi-é-ra
seif = seif
sublinia = su-bli-ni-á
asculta = as-cul-tá
şifonier = şi-fo-ni-ér
alcool = al-co-ól
arctic = árc-tic
aici = a-íci
jertfa = jért-fa
nouă = nó-uă
atlet = a-tlét
inegal = i-ne-gál
funcţionar = func-ţi-o-nár
fiasco = fiás-co
februarie = fe-bru-á-ri-e
alee = a-lé-e
înainte = î-na-ín-te
coniac = co-ni-ác
deodată = de-o-dá-tă
sculptor = scúlp-tor
înot = î-nót
linişte = lí-niş-te
abstract = ab-stráct
binoclu = bi-nó-clu
abstract = abs-tráct (struct.)
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
cianura = ci-a-nú-ra
cereale = ce-re-á-le
jaguar = ja-guár
somnambul = som-nam-búl
iubeşte = iu-béş-te
trauma = tráu-ma
construcţie = con-strúc-ţi-e
analfabet = a-nal-fa-bét
idee = i-dé-e
noapte = noáp-te
coafa = coa-fá

Cuvinte aleatorii:

avalarăm = a-va-lá-răm
azbucoavnă = az-bu-coáv-nă
bădicuţilor = bă-di-cú-ţi-lor
cap = cap
cicloturiştilor = ci-clo-tu-ríş-ti-lor
convertibilizasem = con-ver-ti-bi-li-zá-sem
cop = cop
cosmopolitei = cos-mo-po-lí-tei
cotreanţa = co-treán-ţa
câmpulungeanului = câm-pu-lun-geá-nu-lui
călătorul = că-lă-tó-rul
dactiloid = da-cti-lo-íd
demodam = de-mo-dám
devizajau = de-vi-za-jáu
dezemulsionau = de-ze-mul-si-o-náu
duduia = du-du-iá
estropiere = es-tro-pi-é-re
etimologizasem = e-ti-mo-lo-gi-zá-sem
eupepticului = e-u-pép-ti-cu-lui
expediat = ex-pe-di-át
fulii = fú-lii
golănel = go-lă-nél
gomina = go-mi-ná
grunjoasă = grun-joá-să
ladinieni = la-di-ni-éni
lapoviţaseşi = la-po-vi-ţá-seşi
latifundiara = la-ti-fun-di-á-ra
maizenei = ma-i-zé-nei
marciavantiul = mar-ci-a-ván-tiul
monometru = mo-no-mé-tru
neoportune = ne-o-por-tú-ne
nevilor = ne-vi-lor
ortopezii = or-to-pé-zii
periselenară = pe-ri-se-le-ná-ră
persecutaseşi = per-se-cu-tá-seşi
pistonfoanelor = pis-ton-foá-ne-lor
plăpumarul = plă-pu-má-rul
prevarichează = pre-va-ri-cheá-ză
prezbiterală = prez-bi-te-rá-lă
procustianismul = pro-cus-tia-nís-mul
raportase = ra-por-tá-se
ratatinaseşi = ra-ta-ti-ná-seşi
raţionalizatoarelor = ra-ţi-o-na-li-za-toá-re-lor
sfredelitură = sfre-de-li-tú-ră
slavizăm = sla-vi-zắm
stâncăriile = stân-că-rí-i-le
surtucele = sur-tú-ce-le
taraxis = ta-rá-xis
tetratlonista = te-tra-tlo-nís-ta
tranzitate = tran-zi-tá-te
troacarul = troa-cá-rul
viermuirăţi = vier-mu-í-răţi
zagrebianului = za-gre-bi-á-nu-lui
zvecuiseşi = zve-cu-í-seşi
şpriţuiră = şpri-ţu-í-ră
şuberecul = şú-be-re-cul
îndurerate = în-du-re-rá-te
înieptaserăţi = în-iep-tá-se-răţi
înzidirăm = în-zi-dí-răm
ţopenia = ţo-pé-ni-a
0.170s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite