Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exact = e-xáct
geografie = ge-o-gra-fí-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
obiect = o-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
continuat = con-ti-nu-át
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
geometrie = ge-o-me-trí-e
vârstnic = vấr-stnic
fiindcă = fi-índ-că
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
prieten = pri-é-ten
acuarela = a-cua-ré-la
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
delincvent = de-lin-cvént
despărţitor = des-păr-ţi-tór
luam = lu-ám
înalt = î-nált
canion = ca-nión
machiaj = ma-chi-áj
excursie = ex-cúr-si-e
punctaj = punc-táj
dreptunghi = drept-únghi
sublinia = su-bli-ni-á
niciodată = ni-cio-dá-tă
bojdeuca = boj-déu-ca
examen = e-xá-men
copii = co-píi
piuneza = piu-né-za
viată = vi-á-tă
trotuar = tro-tuár
mausoleu = mau-so-léu
oua = o-uá
aur = á-ur
copiii = co-pí-ii
arctic = árc-tic
croaziera = cro-a-zi-é-ra
jertfa = jért-fa
şifonier = şi-fo-ni-ér
fiinţa = fi-in-ţá
aici = a-íci
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
inegal = i-ne-gál
atlet = a-tlét
sculptor = scúlp-tor
fiasco = fiás-co
seif = seif
deodată = de-o-dá-tă
alee = a-lé-e
coniac = co-ni-ác
alcool = al-co-ól
binoclu = bi-nó-clu
abstract = ab-stráct
somnambul = som-nam-búl
abstract = abs-tráct (struct.)
somnambul = somn-am-búl (struct.)
cianura = ci-a-nú-ra
februarie = fe-bru-á-ri-e
trauma = tráu-ma
coafa = coa-fá
construcţie = con-strúc-ţi-e
jaguar = ja-guár
toamna = toám-na
înainte = î-na-ín-te
cereale = ce-re-á-le
leandru = le-án-dru
noapte = noáp-te
aer = á-er
leoaica = le-oái-ca
idee = i-dé-e
cinste = cín-ste
ploaie = ploá-ie
poezie = po-e-zí-e
linişte = lí-niş-te

Cuvinte aleatorii:

aieptarăm = a-iep-tá-răm
anastomoza = a-nas-to-mó-za
antiscorbuticele = an-ti-scor-bú-ti-ce-le (struct.)
arhitravele = ar-hi-trá-ve-le
buciumători = bu-ciu-mă-tóri
bâiguisem = bâi-gu-í-sem
cameei = ca-mé-ei
caractronul = ca-rac-tró-nul
ciopoarele = cio-poá-re-le
circulantă = cir-cu-lán-tă
corcodel = cor-co-dél
cuantificatorului = cuan-ti-fi-ca-tó-ru-lui
defecanţii = de-fe-cán-ţii
descătuşat = des-că-tu-şát
deszăpezise = des-ză-pe-zí-se
dezonorantă = dez-o-no-rán-tă (struct.)
disodie = dis-o-dí-e (struct.)
edulcorările = e-dul-co-rắ-ri-le
elagajelor = e-la-gá-je-lor
eterizezi = e-te-ri-zézi
exorteze = e-xor-té-ze
frecţiei = fréc-ţi-ei
furdaua = fur-dá-ua
galiformă = ga-li-fór-mă
himeriza = hi-me-ri-zá
instalarea = in-sta-lá-rea
lupelor = lú-pe-lor
lâncezise = lân-ce-zí-se
microfilmările = mi-cro-fil-mắ-ri-le
mistria = mis-trí-a
multimilionara = mul-ti-mi-li-o-ná-ra
na = na
notesurilor = nó-te-su-ri-lor
obârşişi = o-bâr-şíşi
oficierea = o-fi-ci-é-rea
osânze = o-sấn-ze
padelarăm = pa-de-lá-răm
pasivistei = pa-si-vis-tei
pentamere = pen-ta-mé-re
prelegerii = pre-lé-ge-rii
propulsant = pro-pul-sánt
pruncucigaşe = prunc-u-ci-gá-şe (struct.)
pupezelor = pú-pe-ze-lor
păsuiala = pă-su-iá-la
repasez = re-pa-séz
reptilivore = rep-ti-li-vó-re
rivalizaserăm = ri-va-li-zá-se-răm
războlească = răz-bo-leás-că
saprofiţi = sa-pro-fíţi
selectarăm = se-lec-tá-răm
sfredeliserăm = sfre-de-lí-se-răm
simfizaţi = sim-fi-záţi
smântânică = smân-tâ-ní-că
sufişti = su-fíşti
temeiniceau = te-mei-ni-ceáu
terasările = te-ra-sắ-ri-le
toracică = to-rá-ci-că
uretrita = u-re-trí-ta
şoricurile = şo-rí-cu-ri-le
întrunirăm = într-u-ní-răm (struct.)
0.114s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite