Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
geografie = ge-o-gra-fí-e
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
aceea = a-cé-ea
copiii = co-pí-ii
somptuos = somp-tu-ós
funcţie = fúnc-ţi-e
toamna = toám-na
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
fiinţa = fi-in-ţá
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
acuarela = a-cua-ré-la
dreptunghi = drept-únghi
viată = vi-á-tă
punctaj = punc-táj
niciodată = ni-cio-dá-tă
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
lingvist = lin-gvíst
aur = á-ur
înalt = î-nált
dicţionar = dic-ţi-o-nár
oua = o-uá
alcool = al-co-ól
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
arctic = árc-tic
machiaj = ma-chi-áj
înainte = î-na-ín-te
ochii = o-chíi
exista = e-xis-tá
jertfa = jért-fa
sublinia = su-bli-ni-á
mausoleu = mau-so-léu
şifonier = şi-fo-ni-ér
înot = î-nót
alee = a-lé-e
idee = i-dé-e
cereale = ce-re-á-le
delincvent = de-lin-cvént
canion = ca-nión
aer = á-er
piuneza = piu-né-za
geam = geam
arici = a-ri-cí
sculptor = scúlp-tor
trotuar = tro-tuár
nouă = nó-uă
deodată = de-o-dá-tă
februarie = fe-bru-á-ri-e
pian = pi-án
despărţitor = des-păr-ţi-tór
atlet = a-tlét
fereastra = fe-reás-tra
inegal = in-e-gál
seif = seif
ştiinţa = şti-ín-ţa
ceas = ceas
abstract = ab-stráct
unghie = ún-ghi-e
mâr = mâr
ploaie = ploá-ie
construcţie = con-strúc-ţi-e
croaziera = croa-zi-é-ra
trauma = tráu-ma
coniac = co-ni-ác
aici = a-íci
sculptura = sculp-tú-ra
funcţionar = func-ţi-o-nár
poezie = po-e-zí-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
soare = soá-re
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
cianura = ci-a-nú-ra

Cuvinte aleatorii:

anemone = a-ne-mó-ne
antivenerică = an-ti-ve-né-ri-că
bilionul = bi-li-ó-nul
brichetez = bri-che-téz
comutativităţi = co-mu-ta-ti-vi-tắţi
criergiei = cri-er-gí-ei
decibelul = de-ci-bé-lul
decopiară = de-co-pi-á-ră
defalcăm = de-fal-cắm
dezlânată = dez-lâ-ná-tă
diapirismului = di-a-pi-rís-mu-lui
doiniţele = doi-ní-ţe-le
entrata = en-trá-ta
flocăiaţi = flo-că-iáţi
folkul = fól-kul
hipoestezii = hi-po-es-te-zíi
hiritiseau = hi-ri-ti-seáu
icului = í-cu-lui
inamiciţiei = in-a-mi-cí-ţi-ei (struct.)
indeterminările = in-de-ter-mi-nắ-ri-le
ipsofoanelor = ip-so-foá-ne-lor
lipoveni = li-po-véni
listam = lis-tám
literasem = li-te-rá-sem
lui_noiembrie = lui_-no-iém-bri-e
miriadele = mi-ri-á-de-le
mânzatului = mân-zá-tu-lui
negrisem = ne-grí-sem
neseser = ne-se-sér
opusturile = o-pús-tu-ri-le
penalizând = pe-na-li-zấnd
peroxidul = per-o-xí-dul (struct.)
piperaseră = pi-pe-rá-se-ră
plafarelor = pla-fá-re-lor
politicianiştii = po-li-ti-ci-a-níş-tii
polizaharidă = po-li-za-ha-rí-dă
povârnite = po-vâr-ní-te
putrid = pu-tríd
pândelor = pấn-de-lor
repuneau = re-pu-neáu
răzbubuind = răz-bu-bu-índ
scaroşi = sca-róşi
scăunaşilor = scă-u-ná-şi-lor
seminarizează = se-mi-na-ri-zeá-ză
sericicultorilor = se-ri-ci-cul-tó-ri-lor
sibilele = si-bí-le-le
situă = si-tu-ắ
spiţărată = spi-ţă-rá-tă
teleobiective = te-le-o-biec-tí-ve
titularizezi = ti-tu-la-ri-zézi
trafoarele = tra-foá-re-le
utilaseră = u-ti-lá-se-ră
vărsări = văr-sắri
zburdasem = zbur-dá-sem
zeificară = zei-fi-cá-ră
zgurificasem = zgu-ri-fi-cá-sem
zincările = zin-cắ-ri-le
împărţise = îm-păr-ţí-se
învoielile = în-vo-ié-li-le
înzidiţi = în-zi-díţi
0.948s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite