Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
copiii = co-pí-ii
prieten = pri-é-ten
somptuos = somp-tu-ós
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
fiinţa = fi-in-ţá
toamna = toám-na
excursie = ex-cúr-si-e
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
acuarela = a-cua-ré-la
viată = vi-á-tă
dreptunghi = drept-únghi
punctaj = punc-táj
alcool = al-co-ól
înalt = î-nált
oua = o-uá
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
niciodată = ni-cio-dá-tă
lingvist = lin-gvíst
aur = á-ur
dicţionar = dic-ţi-o-nár
bojdeuca = boj-déu-ca
cereale = ce-re-á-le
înainte = î-na-ín-te
copii = co-píi
machiaj = ma-chi-áj
arctic = árc-tic
înot = î-nót
alee = a-lé-e
mausoleu = mau-so-léu
ochii = o-chíi
idee = i-dé-e
jertfa = jért-fa
arici = a-ri-cí
şifonier = şi-fo-ni-ér
delincvent = de-lin-cvént
canion = ca-nión
piuneza = piu-né-za
sublinia = su-bli-ni-á
aer = á-er
exista = e-xis-tá
geam = geam
trotuar = tro-tuár
ceas = ceas
nouă = nó-uă
sculptor = scúlp-tor
pian = pi-án
fereastra = fe-reás-tra
februarie = fe-bru-á-ri-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
inegal = in-e-gál
deodată = de-o-dá-tă
atlet = a-tlét
seif = seif
mâr = mâr
ştiinţa = şti-ín-ţa
românia = ro-mâ-ní-a
ploaie = ploá-ie
abstract = ab-stráct
soare = soá-re
coniac = co-ni-ác
unghie = ún-ghi-e
avion = a-vi-ón
funcţionar = func-ţi-o-nár
flori = flori
trauma = tráu-ma
construcţie = con-strúc-ţi-e
croaziera = croa-zi-é-ra
sanie = sá-ni-e
poezie = po-e-zí-e
aici = a-íci

Cuvinte aleatorii:

abdicare = ab-di-cá-re
austere = a-us-té-re
benelor = bé-ne-lor
borderourile = bor-de-ró-u-ri-le
brancardier = bran-car-di-ér
buluciţi = bu-lu-cíţi
bârâiseră = bâ-râ-í-se-ră
băjenie = bă-je-ní-e
catifelarăm = ca-ti-fe-lá-răm
caşerăm = ca-şe-rắm
chelfănise = chel-fă-ní-se
clape = clá-pe
compostarăm = com-pos-tá-răm
crucile = crú-ci-le
căminizaserăţi = că-mi-ni-zá-se-răţi
deceniilor = de-cé-ni-i-lor
decimalizarăm = de-ci-ma-li-zá-răm
deproteinizată = de-pro-te-i-ni-zá-tă
deranj = de-ránj
destrunare = de-stru-ná-re (struct.)
disparităţilor = dis-pa-ri-tắ-ţi-lor
erbivori = er-bi-vóri
etnomuzicologie = et-no-mu-zi-co-lo-gí-e
excepţiile = ex-cép-ţi-i-le
favoare = fa-voá-re
ficuşii = fí-cu-şii
fosforescenţe = fos-fo-res-cén-ţe
ginoid = gi-no-íd
gresaj = gre-sáj
indo-germanic = in-do-ger-má-nic
lacherde = la-chér-de
lipidă = li-pí-dă
micetogeneza = mi-ce-to-ge-né-za
minitehnicianul = mi-ni-teh-ni-ciá-nul
monomanei = mo-no-má-nei
muştruluită = muş-tru-lu-í-tă
navigatorul = na-vi-ga-tó-rul
ocupantei = o-cu-pán-tei
oligocitemiei = o-li-go-cit-e-mí-ei (struct.)
ortografia = or-to-gra-fí-a
pedogeografie = pe-do-ge-o-gra-fí-e
piersicam = pier-si-cám
piliseşi = pi-lí-seşi
pindarizaţi = pin-da-ri-záţi
popularizase = po-pu-la-ri-zá-se
pritocea = pri-to-ceá
protezei = pro-té-zei
prăgarelor = pră-gá-re-lor
psihologă = psi-ho-ló-gă
păstrarea = păs-trá-rea
păţelii = pă-ţé-lii
retrasam = re-tra-sám
scumpea = scum-peá
spatelui = spá-te-lui
telemetrori = te-le-me-tróri
umidifica = u-mi-di-fi-cá
variolitul = va-rio-lí-tul
şuşuiturilor = şu-şu-i-tú-ri-lor
înşelător = în-şe-lă-tór
înşurubaserăm = în-şu-ru-bá-se-răm
1.026s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite