Despărte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
continuat = con-ti-nu-át
geometrie = ge-o-me-trí-e
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
vârstnic = vấr-stnic
luam = lu-ám
coafor = coa-fór
exact = e-xáct
despărţitor = des-păr-ţi-tór
fiindcă = fi-índ-că
aceea = a-cé-ea
lingvist = lin-gvíst
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
dicţionar = dic-ţi-o-nár
machiaj = ma-chi-áj
canion = ca-nión
punctaj = punc-táj
acuarela = a-cua-ré-la
sublinia = su-bli-ni-á
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
dreptunghi = drept-únghi
examen = e-xá-men
trotuar = tro-tuár
înalt = î-nált
piuneza = piu-né-za
arctic = árc-tic
aur = á-ur
delincvent = de-lin-cvént
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
croaziera = cro-a-zi-é-ra
jertfa = jért-fa
niciodată = ni-cio-dá-tă
viată = vi-á-tă
şifonier = şi-fo-ni-ér
aici = a-íci
copiii = co-pí-ii
mausoleu = mau-so-léu
fiinţa = fi-in-ţá
inegal = i-ne-gál
oua = o-uá
somnambul = som-nam-búl
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
deodată = de-o-dá-tă
fiasco = fiás-co
binoclu = bi-nó-clu
construcţie = con-strúc-ţi-e
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
coniac = co-ni-ác
sculptor = scúlp-tor
atlet = a-tlét
cianura = ci-a-nú-ra
abstract = ab-stráct
alee = a-lé-e
toamna = toám-na
jaguar = ja-guár
care = cá-re
seif = seif
leoaica = le-oái-ca
februarie = fe-bru-á-ri-e
sandvici = sánd-vici
idee = i-dé-e
trauma = tráu-ma
noapte = noáp-te
cinste = cín-ste
ploaie = ploá-ie
unghie = ún-ghi-e
albastru = al-bás-tru
sculptura = sculp-tú-ra
cernoziom = cer-no-zióm
leandru = le-án-dru
poezie = po-e-zí-e
pionier = pi-o-ni-ér
verde = vér-de

Cuvinte aleatoare:

adeveritor = a-de-ve-ri-tór
aerotermă = a-e-ro-tér-mă
ambreiam = am-bre-iám
antanagoga = ant-a-na-gó-ga (struct.)
antiintelectuali = an-tiin-te-lec-tuáli
antiparalelogramele = an-ti-pa-ra-le-lo-grá-me-le
ascetizezi = as-ce-ti-zézi
bieloruşii = bie-lo-rú-şii
biletă = bi-lé-tă
clamării = cla-mắ-rii
concurarăm = con-cu-rá-răm
coraliană = co-ra-li-á-nă
creozotam = cre-o-zo-tám
crânceni = crấn-ceni
decalibrase = de-ca-li-brá-se
desăgirăm = de-să-gí-răm
dezactivarăm = dez-ac-ti-vá-răm (struct.)
deşarjarăm = de-şar-já-răm
dinamism = di-na-mísm
emulsivele = e-mul-sí-ve-le
fierbătoare = fier-bă-toá-re
fosforic = fos-fó-ric
glandula = glan-dú-la
histofiziologiei = his-to-fi-zio-lo-gí-ei
impupare = im-pu-pá-re
integraţi = in-te-gráţi
labfermentul = lab-fer-mén-tul
liftată = lif-tá-tă
masarăm = ma-sá-răm
maşinizării = ma-şi-ni-zắ-rii
oţelul = o-ţé-lul
parenchimatos = pa-ren-chi-ma-tós
piroteau = pi-ro-teáu
pluricelular = plu-ri-ce-lu-lár
pospăiam = pos-pă-iám
prefixelor = pre-fí-xe-lor
prolanuriile = pro-la-nu-rí-i-le
prăşiseră = pră-şí-se-ră
ramaserăm = ra-má-se-răm
raţionalizăm = ra-ţi-o-na-li-zắm
reasociau = re-a-so-ci-áu
respiroului = res-pí-ro-u-lui
reînnodaţi = re-în-no-dáţi
ridichioarei = ri-di-chioá-rei
răsfierseseşi = răs-fier-sé-seşi
savurată = sa-vu-rá-tă
scolioticul = sco-lió-ti-cul
simplifică = sim-pli-fi-cắ
sinchiseală = sin-chi-seá-lă
tactaşi = tac-táşi
tutungeriei = tu-tun-ge-rí-ei
tâmpeală = tâm-peá-lă
vaccinarăm = vac-ci-ná-răm
virulicid = vi-ru-li-cíd
vizualizaţi = vi-zua-li-záţi
vâslişoarele = vâs-li-şoá-re-le
zeităţi = ze-i-tắţi
zgrepţănai = zgrep-ţă-nái
înstelate = în-ste-lá-te
ţigăncuşă = ţi-găn-cú-şă
0.086s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite