Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
aceea = a-cé-ea
geografie = ge-o-gra-fí-e
somptuos = somp-tu-ós
copiii = co-pí-ii
funcţie = fúnc-ţi-e
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
excursie = ex-cúr-si-e
vârstnic = vấr-stnic
înalt = î-nált
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
acuarela = a-cua-ré-la
coafor = coa-fór
dreptunghi = drept-únghi
fiinţa = fi-in-ţá
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
înot = î-nót
viată = vi-á-tă
niciodată = ni-cio-dá-tă
punctaj = punc-táj
alcool = al-co-ól
bojdeuca = boj-déu-ca
delincvent = de-lin-cvént
canion = ca-nión
machiaj = ma-chi-áj
toamna = toám-na
aur = á-ur
copii = co-píi
sublinia = su-bli-ni-á
oua = o-uá
şifonier = şi-fo-ni-ér
arctic = árc-tic
mausoleu = mau-so-léu
piuneza = piu-né-za
jertfa = jért-fa
seif = seif
înainte = î-na-ín-te
alee = a-lé-e
trotuar = tro-tuár
exista = e-xis-tá
despărţitor = des-păr-ţi-tór
februarie = fe-bru-á-ri-e
cereale = ce-re-á-le
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
atlet = a-tlét
sculptor = scúlp-tor
ochii = o-chíi
croaziera = cro-a-zi-é-ra
inegal = in-e-gál
idee = i-dé-e
nouă = nó-uă
deodată = de-o-dá-tă
coniac = co-ni-ác
fereastra = fe-reás-tra
fioros = fi-o-rós
aer = á-er
fiasco = fiás-co
cianura = ci-a-nú-ra
geometrie = ge-o-me-trí-e
aici = a-íci
funcţionar = func-ţi-o-nár
abstract = ab-stráct
pian = pi-án
geam = geam
linişte = lí-niş-te
trauma = tráu-ma
arici = a-ri-cí
analfabet = a-nal-fa-bét
binoclu = bi-nó-clu
înapoi = î-na-pói
construcţie = con-strúc-ţi-e

Cuvinte aleatorii:

accidentaserăm = ac-ci-den-tá-se-răm
activării = ac-ti-vắ-rii
adverbializate = ad-ver-bi-a-li-zá-te
afacerism = a-fa-ce-rísm
aiestora = a-iés-to-ra
arbitrii = ar-bí-trii
autotransportoarelor = a-u-to-trans-por-toá-re-lor
bârligi = bâr-lígi
celofanară = ce-lo-fa-ná-ră
ciubotelor = ciu-bó-te-lor
comediograful = co-me-di-o-grá-ful
corconiseşi = cor-co-ní-seşi
culbutez = cul-bu-téz
căpiţelor = că-pí-ţe-lor
desfăcă = des-fă-cắ
despotcoveşte = des-pot-co-véş-te
disponibilităţile = dis-po-ni-bi-li-tắ-ţi-le
disponibilizează = dis-po-ni-bi-li-zeá-ză
editam = e-di-tám
eflorez = e-flo-réz
electroencefalografului = e-lec-tro-en-ce-fa-lo-grá-fu-lui
evaluarăm = e-va-lu-á-răm
exclamate = ex-cla-má-te
ferchezuiseşi = fer-che-zu-í-seşi
gaterelor = gá-te-re-lor
gimnofobilor = gim-no-fó-bi-lor
gâlgâiseşi = gâl-gâ-í-seşi
huiete = hú-ie-te
ibrişimgii = i-bri-şim-gíi
izochimeni = i-zo-chi-méni
japonezărie = ja-po-ne-ză-rí-e
megatonice = me-ga-tó-ni-ce
mehăiai = me-hă-iái
mihonit = mi-ho-nít
minipoteluri = mi-ni-po-té-luri
orăcăit = o-ră-că-ít
parlamentul = par-la-mén-tul
poziţionării = po-zi-ţi-o-nắ-rii
preluată = pre-lu-á-tă
restituiseră = re-sti-tu-í-se-ră (struct.)
rostrurilor = rós-tru-ri-lor
sarcinile = sár-ci-ni-le
sfecleau = sfe-cleáu
soreaţi = so-reáţi
strănutarăm = stră-nu-tá-răm
suplicaţia = su-pli-cá-ţi-a
tasterului = tás-te-ru-lui
teatrologă = tea-tro-ló-gă
termoizolaşi = ter-mo-i-zo-láşi
tetraclorura = te-tra-clo-rú-ra
tranşe = trán-şe
vasoconstricţie = va-so-con-stríc-ţi-e
vârfuleţele = vâr-fu-lé-ţe-le
zornăiserăţi = zor-nă-í-se-răţi
zămislirilor = ză-mis-lí-ri-lor
ştrengăriţei = ştren-gă-rí-ţei
îmburgheziseşi = îm-bur-ghe-zí-seşi
îmbăloşat = îm-bă-lo-şát
împachetaţi = îm-pa-che-táţi
înteţirăm = în-te-ţí-răm
0.898s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite