Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
prieten = pri-é-ten
somptuos = somp-tu-ós
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
fiinţa = fi-in-ţá
excursie = ex-cúr-si-e
obiect = o-biéct
toamna = toám-na
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
acuarela = a-cua-ré-la
viată = vi-á-tă
dreptunghi = drept-únghi
alcool = al-co-ól
punctaj = punc-táj
înalt = î-nált
oua = o-uá
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
niciodată = ni-cio-dá-tă
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
aur = á-ur
bojdeuca = boj-déu-ca
cereale = ce-re-á-le
înainte = î-na-ín-te
copii = co-píi
machiaj = ma-chi-áj
înot = î-nót
mausoleu = mau-so-léu
arctic = árc-tic
alee = a-lé-e
delincvent = de-lin-cvént
canion = ca-nión
ochii = o-chíi
piuneza = piu-né-za
şifonier = şi-fo-ni-ér
arici = a-ri-cí
aer = á-er
idee = i-dé-e
jertfa = jért-fa
exista = e-xis-tá
sublinia = su-bli-ni-á
geam = geam
ceas = ceas
sculptor = scúlp-tor
trotuar = tro-tuár
nouă = nó-uă
seif = seif
pian = pi-án
fereastra = fe-reás-tra
atlet = a-tlét
februarie = fe-bru-á-ri-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
inegal = in-e-gál
deodată = de-o-dá-tă
ştiinţa = şti-ín-ţa
mâr = mâr
românia = ro-mâ-ní-a
ploaie = ploá-ie
coniac = co-ni-ác
soare = soá-re
abstract = ab-stráct
funcţionar = func-ţi-o-nár
unghie = ún-ghi-e
flori = flori
trauma = tráu-ma
două = dó-uă
avion = a-vi-ón
construcţie = con-strúc-ţi-e
croaziera = croa-zi-é-ra
cinci = cinci
cianura = ci-a-nú-ra

Cuvinte aleatorii:

alimbam = a-lim-bám
arnăuţeasca = ar-nă-u-ţeás-ca
asmuţiseră = as-mu-ţí-se-ră
atenţionând = a-ten-ţio-nấnd
blestemăm = bles-te-mắm
bruftuluiască = bruf-tu-lu-iás-că
bâţilor = bấ-ţi-lor
catihisit = ca-ti-hi-sít
cerşetoriţi = cer-şe-to-ríţi
chibiţase = chi-bi-ţá-se
congresmanii = con-gres-má-nii
conservatorişti = con-ser-va-to-ríşti
coviltirelor = co-vil-tí-re-lor
cristalogenezei = cris-ta-lo-ge-né-zei
crucim = cru-cím
decomprimase = de-com-pri-má-se
deduci = de-dúci
delegasem = de-le-gá-sem
departajările = de-par-ta-jắ-ri-le
dermatina = der-ma-tí-na
desagilor = de-sá-gi-lor
descuiaseră = des-cu-iá-se-ră
dezasimilasem = de-za-si-mi-lá-sem
deşertate = de-şer-tá-te
elastice = e-lás-ti-ce
esaveraj = e-sa-ve-ráj
explantat = ex-plan-tát
furnica = fur-ni-cá
gliptodonului = glip-to-dó-nu-lui
grosciorul = gros-ció-rul
hectometrici = hec-to-mé-trici
hispanofil = his-pa-no-fíl
hurducăind = hur-du-că-índ
hăitaşelor = hăi-tá-şe-lor
ibâncele = i-bấn-ce-le
juncancele = jun-cán-ce-le
macabeului = ma-ca-bé-u-lui
mondiale = mon-di-á-le
moriştii = mo-ríş-tii
necunoscutul = ne-cu-nos-cú-tul
năduşelii = nă-du-şé-lii
paricopitate = pa-ri-co-pi-tá-te
picuraserăm = pi-cu-rá-se-răm
potul = pó-tul
păcuri = pắ-curi
resciziuni = re-sci-zi-úni (struct.)
rescrise = res-crí-se
rezinificaseră = re-zi-ni-fi-cá-se-ră
secerători = se-ce-ră-tóri
selecţionerul = se-lec-ţi-o-né-rul
solipsismului = so-lip-sís-mu-lui
stenodactilografii = ste-no-dac-ti-lo-gra-fíi
taxodiaceea = ta-xo-di-a-cé-ea
tranzacţioneze = tran-zac-ţio-né-ze
trituraţi = tri-tu-ráţi
vărsământul = văr-să-mấn-tul
îmblătitoarei = îm-blă-ti-toá-rei
însoţit = în-so-ţít
învestişi = în-ves-tíşi
învăluirăm = în-vă-lu-í-răm
1.137s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite