Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
exact = e-xáct
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
fiindcă = fi-índ-că
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
examen = e-xá-men
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
înalt = î-nált
excursie = ex-cúr-si-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
dreptunghi = drept-únghi
dicţionar = dic-ţi-o-nár
acuarela = a-cua-ré-la
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
lingvist = lin-gvíst
copiii = co-pí-ii
continuat = con-ti-nu-át
fioros = fi-o-rós
niciodată = ni-cio-dá-tă
geometrie = ge-o-me-trí-e
canion = ca-nión
despărţitor = des-păr-ţi-tór
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
machiaj = ma-chi-áj
bojdeuca = boj-déu-ca
punctaj = punc-táj
luam = lu-ám
copii = co-píi
oua = o-uá
piuneza = piu-né-za
seif = seif
asculţi = as-cúlţi
aur = á-ur
fiinţa = fi-in-ţá
mausoleu = mau-so-léu
trotuar = tro-tuár
croaziera = cro-a-zi-é-ra
asculta = as-cul-tá
alcool = al-co-ól
sublinia = su-bli-ni-á
şifonier = şi-fo-ni-ér
jertfa = jért-fa
aici = a-íci
arctic = árc-tic
atlet = a-tlét
nouă = nó-uă
alee = a-lé-e
inegal = i-ne-gál
februarie = fe-bru-á-ri-e
fiasco = fiás-co
înainte = î-na-ín-te
deodată = de-o-dá-tă
funcţionar = func-ţi-o-nár
coniac = co-ni-ác
exista = e-xis-tá
sculptor = scúlp-tor
înot = î-nót
jaguar = ja-guár
cianura = ci-a-nú-ra
abstract = ab-stráct
binoclu = bi-nó-clu
abstract = abs-tráct (struct.)
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
cereale = ce-re-á-le
linişte = lí-niş-te
analfabet = a-nal-fa-bét
iubeşte = iu-béş-te
construcţie = con-strúc-ţi-e
trauma = tráu-ma
somnambul = som-nam-búl
idee = i-dé-e
unghie = ún-ghi-e
noapte = noáp-te

Cuvinte aleatorii:

aderentul = a-de-rén-tul
afurcasem = a-fur-cá-sem
amuţii = a-mu-ţíi
aversuri = a-vér-suri
biocosmonautica = bi-o-cos-mo-na-ú-ti-ca
capitoline = ca-pi-to-lí-ne
catapultară = ca-ta-pul-tá-ră
cimilesc = ci-mi-lésc
compostoarele = com-pos-toá-re-le
conceptului = con-cép-tu-lui
conometru = co-no-mé-tru
degurgitase = de-gur-gi-tá-se
deruralizaserăm = de-ru-ra-li-zá-se-răm
deşănţarăm = de-şăn-ţá-răm
dogmaticieni = dog-ma-ti-ci-éni
dohoturile = dó-ho-tu-ri-le
electrocutări = e-lec-tro-cu-tắri
electrograful = e-lec-tro-grá-ful
epigrafice = e-pi-grá-fi-ce
fetiţa = fe-tí-ţa
foxterier = fox-te-ri-ér
fumigeni = fu-mi-géni
hazna = ház-na
histotomurilor = his-to-tó-mu-ri-lor
hulubiţele = hu-lu-bí-ţe-le
ignitronul = ig-ni-tró-nul
islandezei = is-lan-dé-zei
jilăveală = ji-lă-veá-lă
lehmului = léh-mu-lui
maoiştilor = ma-o-íş-ti-lor
meremetiselilor = me-re-me-ti-sé-li-lor
mielărelei = mie-lă-ré-lei
nedelicateţi = ne-de-li-ca-téţi
nemeşiei = ne-me-şí-ei
odaliscelor = o-da-lís-ce-lor
omorganic = om-or-gá-nic (struct.)
ostentaţi = os-ten-táţi
panopliile = pa-no-plí-i-le
pantometru = pan-to-mé-tru
plângăreţe = plân-gă-ré-ţe
potasa = po-tá-sa
progresia = pro-gré-si-a
provianţară = pro-vian-ţá-ră
puhăvise = pu-hă-ví-se
pârcălăbiile = pâr-că-lă-bí-i-le
păuniră = pău-ní-ră
refractase = re-frac-tá-se
rostopasca = ros-to-pás-ca
răsesem = ră-sé-sem
sangvinităţi = san-gvi-ni-tắţi
sfădisem = sfă-dí-sem
stoborului = sto-bó-ru-lui
tactase = tac-tá-se
tirfonului = tir-fó-nu-lui
trefilată = tre-fi-lá-tă
tălhărăşug = tăl-hă-ră-şúg
unciile = ún-ci-i-le
xilografat = xi-lo-gra-fát
zeia = zé-ia
zgrepţănau = zgrep-ţă-náu
0.256s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite