Despărte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
ghiozdan = ghioz-dán
despărţiri = des-păr-ţíri
continuat = con-ti-nu-át
exemplu = e-xém-plu
geometrie = ge-o-me-trí-e
fiica = fíi-ca
luam = lu-ám
obiect = o-biéct
subiect = su-biéct
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
despărţitor = des-păr-ţi-tór
exact = e-xáct
geografie = ge-o-gra-fí-e
excursie = ex-cúr-si-e
vârstnic = vấr-stnic
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
dicţionar = dic-ţi-o-nár
canion = ca-nión
prieten = pri-é-ten
înalt = î-nált
coafor = coa-fór
funcţie = fúnc-ţi-e
acuarela = a-cua-ré-la
lingvist = lin-gvíst
aceea = a-cé-ea
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
delincvent = de-lin-cvént
dreptunghi = drept-únghi
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
fiindcă = fi-índ-că
punctaj = punc-táj
piuneza = piu-né-za
machiaj = ma-chi-áj
somptuos = somp-tu-ós
bojdeuca = boj-déu-ca
croaziera = cro-a-zi-é-ra
copii = co-píi
aici = a-íci
somnambul = som-nam-búl
examen = e-xá-men
viată = vi-á-tă
aur = á-ur
funcţionar = func-ţi-o-nár
fiinţa = fi-in-ţá
nouă = nó-uă
mausoleu = mau-so-léu
construcţie = con-strúc-ţi-e
oua = o-uá
deodată = de-o-dá-tă
copiii = co-pí-ii
jaguar = ja-guár
care = cá-re
şifonier = şi-fo-ni-ér
fiasco = fiás-co
coniac = co-ni-ác
niciodată = ni-cio-dá-tă
sculptor = scúlp-tor
trotuar = tro-tuár
verde = vér-de
cianura = ci-a-nú-ra
inegal = i-ne-gál
sandvici = sánd-vici
binoclu = bi-nó-clu
abstract = ab-stráct
transformaţional = trans-for-ma-ţi-o-nál
abstract = abs-tráct (struct.)
toamna = toám-na
exista = e-xis-tá
jertfa = jért-fa
trauma = tráu-ma
seif = seif
ceva = ce-vá
atlet = a-tlét
pionier = pi-o-ni-ér
penultimă = pe-núl-ti-mă
unghie = ún-ghi-e
arctic = árc-tic
albastru = al-bás-tru
alee = a-lé-e
noapte = noáp-te
leandru = le-án-dru
poezie = po-e-zí-e
rochie = ró-chi-e
înot = î-nót
afecţiune = a-fec-ţi-ú-ne

Cuvinte aleatoare:

adjudecatare = ad-ju-de-ca-tá-re
aiepte = a-iép-te
ajutorinţă = a-ju-to-rín-ţă
apicat = a-pi-cát
atotcunoscătorii = a-tot-cu-nos-că-tó-rii
autohtonişti = au-toh-to-níşti
cablaşi = ca-bláşi
cimpoierului = cim-po-ié-ru-lui
claviolinelor = cla-vi-o-lí-ne-lor
cocote = co-có-te
contraserviciului = con-tra-ser-ví-ciu-lui
crepuscule = cre-pús-cu-le
cultic = cúl-tic
deportarăm = de-por-tá-răm
despăducheaserăm = des-pă-du-cheá-se-răm
diplura = di-plú-ra
ebruitai = e-bru-i-tái
eclozionatoare = e-clo-zi-o-na-toá-re
emanaţiile = e-ma-ná-ţi-i-le
emolumentul = e-mo-lu-mén-tul
ergodicităţi = er-go-di-ci-tắţi
exoniroza = ex-o-ni-ró-za (struct.)
flirtaseră = flir-tá-se-ră
ginoidă = gi-no-í-dă
groşteilor = groş-té-i-lor
grunjilor = grún-ji-lor
kilotone = ki-lo-tó-ne
lantanidelor = lan-ta-ní-de-lor
lolotiserăţi = lo-lo-tí-se-răţi
microhală = mi-cro-há-lă
monologaseşi = mo-no-lo-gá-seşi
murmură = mur-mu-rắ
nădragilor = nă-drá-gi-lor
parlamentând = par-la-men-tấnd
participiilor = par-ti-cí-pi-i-lor
pediluviului = pe-di-lú-vi-u-lui
pericentrice = pe-ri-cén-tri-ce
permeabilizat = per-me-a-bi-li-zát
pilotei = pí-lo-tei
piosepticemie = pi-o-sep-ti-ce-mí-e
pixidelor = pi-xí-de-lor
profesorii = pro-fe-só-rii
psihiatrizaţi = psi-hia-tri-záţi
puncta = punc-tá
readuseserăţi = re-a-du-sé-se-răţi
redactare = re-dac-tá-re
reportere = re-pór-te-re
ribonucleici = ri-bo-nu-clé-ici
roşcovi = róş-covi
răcori = ră-córi
safariuri = sa-fá-ri-uri
smotoceşti = smo-to-céşti
stradela = stra-dé-la
subiacent = su-bia-cént
supleanţelor = su-pleán-ţe-lor
tăceţi = tă-céţi
ursăreşti = ur-să-réşti
zăpăcit = ză-pă-cít
îngrijez = în-gri-jéz
înlănţuite = în-lăn-ţu-í-te
0.061s