Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
examen = e-xá-men
exact = e-xáct
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
excursie = ex-cúr-si-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
aceea = a-cé-ea
copiii = co-pí-ii
prieten = pri-é-ten
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
somptuos = somp-tu-ós
funcţie = fúnc-ţi-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
obiect = o-biéct
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
dreptunghi = drept-únghi
acuarela = a-cua-ré-la
înalt = î-nált
vârstnic = vấr-stnic
fiinţa = fi-in-ţá
exista = e-xis-tá
viată = vi-á-tă
coafor = coa-fór
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
niciodată = ni-cio-dá-tă
alcool = al-co-ól
înot = î-nót
oua = o-uá
punctaj = punc-táj
copii = co-píi
bojdeuca = boj-déu-ca
canion = ca-nión
machiaj = ma-chi-áj
aur = á-ur
delincvent = de-lin-cvént
toamna = toám-na
înainte = î-na-ín-te
sublinia = su-bli-ni-á
mausoleu = mau-so-léu
ochii = o-chíi
alee = a-lé-e
piuneza = piu-né-za
trotuar = tro-tuár
şifonier = şi-fo-ni-ér
despărţitor = des-păr-ţi-tór
arctic = árc-tic
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
jertfa = jért-fa
seif = seif
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
pian = pi-án
februarie = fe-bru-á-ri-e
fereastra = fe-reás-tra
cereale = ce-re-á-le
inegal = in-e-gál
arici = a-ri-cí
atlet = a-tlét
deodată = de-o-dá-tă
idee = i-dé-e
sculptor = scúlp-tor
nouă = nó-uă
jaguar = ja-guár
geam = geam
croaziera = croa-zi-é-ra
aer = á-er
coniac = co-ni-ác
imediat = i-me-di-át
unghie = ún-ghi-e
excavator = ex-ca-va-tór
ştiinţa = şti-ín-ţa
cianura = ci-a-nú-ra
aici = a-íci
fiasco = fiás-co
broasca = broás-ca
taxi = ta-xí
funcţionar = func-ţi-o-nár
abstract = ab-stráct
înapoi = î-na-pói

Cuvinte aleatorii:

abţinură = ab-ţi-nú-ră
acvafobia = ac-va-fo-bí-a
aeroscuterelor = a-e-ros-cú-te-re-lor
apuntamente = a-pun-ta-mén-te
balcanologă = bal-ca-no-ló-gă
bicoloră = bi-co-ló-ră
băietele = bă-ié-te-le
cacicii = ca-cí-cii
caravelă = ca-ra-vé-lă
cartotecă = car-to-té-că
chineziologia = chi-ne-zio-lo-gí-a
chiolhănosului = chiol-hă-nó-su-lui
computăm = com-pu-tắm
cuperozelor = cu-pe-ró-ze-lor
cupmanii = cup-má-nii
dezancrasase = de-zan-cra-sá-se
dezinsectiza = dez-in-sec-ti-zá (struct.)
deşartă = de-şár-tă
dresoarele = dre-soá-re-le
efuziunii = e-fu-ziú-nii
explozivele = ex-plo-zí-ve-le
glotei = gló-tei
gânsacul = gân-sá-cul
hamalâcurilor = ha-ma-lấ-cu-ri-lor
holistele = ho-lís-te-le
hrişcarul = hriş-cá-rul
iconostrof = i-co-no-stróf (struct.)
inauguratoarelor = i-nau-gu-ra-toá-re-lor
lotizăm = lo-ti-zắm
luntraşului = lun-trá-şu-lui
lăcrimuţă = lă-cri-mú-ţă
militai = mi-li-tái
navlosiserăţi = na-vlo-sí-se-răţi
nimerirăţi = ni-me-rí-răţi
nimiciei = ni-mi-cí-ei
nitrificase = ni-tri-fi-cá-se
ostracizam = os-tra-ci-zám
parabolă = pa-rá-bo-lă
peritiflitelor = pe-ri-ti-flí-te-lor
placardară = pla-car-dá-ră
poliloghii = po-li-lo-ghíi
prognosticase = pro-gnos-ti-cá-se (struct.)
reconstituim = re-con-sti-tu-ím
rezumaşi = re-zu-máşi
reîntremarea = re-în-tre-má-rea
rolanului = ro-lá-nu-lui
sinologici = si-no-ló-gici
străbaterea = stră-bá-te-rea
stămbăria = stăm-bă-rí-a
suplineai = su-pli-neái
teleghidăm = te-le-ghi-dắm
torsionaşi = tor-si-o-náşi
tutuiserăm = tu-tu-í-se-răm
tâlcuitoare = tâl-cu-i-toá-re
vitrificaserăţi = vi-tri-fi-cá-se-răţi
văsărisem = vă-să-rí-sem
zavragii = za-vra-gíi
zghihuite = zghi-hu-í-te
zooiatrii = zo-o-ia-tríi
încredinţări = în-cre-din-ţắri
1.814s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite