Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
fiindcă = fi-índ-că
examen = e-xá-men
aceea = a-cé-ea
geografie = ge-o-gra-fí-e
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
vârstnic = vấr-stnic
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
excursie = ex-cúr-si-e
înalt = î-nált
acuarela = a-cua-ré-la
coafor = coa-fór
lingvist = lin-gvíst
fiinţa = fi-in-ţá
dicţionar = dic-ţi-o-nár
dreptunghi = drept-únghi
înot = î-nót
punctaj = punc-táj
niciodată = ni-cio-dá-tă
viată = vi-á-tă
delincvent = de-lin-cvént
alcool = al-co-ól
canion = ca-nión
bojdeuca = boj-déu-ca
toamna = toám-na
machiaj = ma-chi-áj
sublinia = su-bli-ni-á
aur = á-ur
copii = co-píi
arctic = árc-tic
şifonier = şi-fo-ni-ér
piuneza = piu-né-za
mausoleu = mau-so-léu
oua = o-uá
jertfa = jért-fa
seif = seif
trotuar = tro-tuár
alee = a-lé-e
înainte = î-na-ín-te
februarie = fe-bru-á-ri-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
atlet = a-tlét
cereale = ce-re-á-le
exista = e-xis-tá
sculptor = scúlp-tor
croaziera = cro-a-zi-é-ra
ochii = o-chíi
inegal = in-e-gál
nouă = nó-uă
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
idee = i-dé-e
deodată = de-o-dá-tă
fioros = fi-o-rós
coniac = co-ni-ác
geometrie = ge-o-me-trí-e
fiasco = fiás-co
cianura = ci-a-nú-ra
aer = á-er
fereastra = fe-reás-tra
funcţionar = func-ţi-o-nár
aici = a-íci
trauma = tráu-ma
abstract = ab-stráct
pian = pi-án
analfabet = a-nal-fa-bét
înapoi = î-na-pói
construcţie = con-strúc-ţi-e
continuat = con-ti-nu-át
toaleta = to-a-lé-ta
binoclu = bi-nó-clu
arici = a-ri-cí

Cuvinte aleatorii:

abrazivi = a-bra-zívi
acutizase = a-cu-ti-zá-se
adjudecătoarea = ad-ju-de-că-toá-rea
aerotermoterapiile = a-e-ro-ter-mo-te-ra-pí-i-le
amper-orele = am-pér-ó-re-le
aparente = a-pa-rén-te
asmuţim = as-mu-ţím
autoguvernă = a-u-to-gu-ver-nắ
baroscoapele = ba-ro-scoá-pe-le (struct.)
bibliograf = bi-bli-o-gráf
bombănim = bom-bă-ním
chitului = chí-tu-lui
cojocari = co-jo-cári
corbuleţii = cor-bu-lé-ţii
căţăiau = că-ţă-iáu
distrofia = dis-tro-fí-a
edometrul = e-do-mé-trul
entuziasmează = en-tu-zi-as-meá-ză
eudemonistelor = e-u-de-mo-nís-te-lor
ferestrica = fe-res-trí-ca
festivalistei = fes-ti-va-lís-tei
frecţiei = fréc-ţi-ei
gâgâisem = gâ-gâ-í-sem
iertaserăm = ier-tá-se-răm
inalienabilităţi = i-na-li-e-na-bi-li-tắţi
irenistă = i-re-nís-tă
lactogenă = lac-to-gé-nă
laşaţi = la-şáţi
locţiitoarei = loc-ţi-i-toá-rei
mahalagiilor = ma-ha-la-gí-i-lor
meditase = me-di-tá-se
menstruaţiilor = men-struá-ţi-i-lor
mutatorul = mu-ta-tó-rul
mâlcise = mâl-cí-se
neocritice = ne-o-crí-ti-ce
năşelul = nă-şé-lul
oblicarăm = o-bli-cá-răm
paleoetnologii = pa-le-o-et-no-lo-gíi
partizanatele = par-ti-za-ná-te-le
piranografe = pi-ra-no-grá-fe
provocării = pro-vo-cắ-rii
pângăritor = pân-gă-ri-tór
recitantul = re-ci-tán-tul
răşluit = răş-lu-ít
sotaserăţi = so-tá-se-răţi
sumerienele = su-me-ri-é-ne-le
supraîncălzire = su-pra-în-căl-zí-re
tangonaseşi = tan-go-ná-seşi
termică = tér-mi-că
testam = tes-tám
troncaturile = tron-ca-tú-ri-le
unchi = unchi
urcioruşele = ur-cio-rú-şe-le
vânturele = vân-tu-ré-le
şovarului = şo-vá-ru-lui
împietreaţi = îm-pie-treáţi
încârdoşa = în-câr-do-şá
înfigi = în-fígi
înfirai = în-fi-rái
înghemuiau = în-ghe-mu-iáu
0.605s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite