Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exact = e-xáct
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
fiindcă = fi-índ-că
funcţie = fúnc-ţi-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
obiect = o-biéct
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
copiii = co-pí-ii
dicţionar = dic-ţi-o-nár
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
acuarela = a-cua-ré-la
lingvist = lin-gvíst
aceea = a-cé-ea
coafor = coa-fór
vârstnic = vấr-stnic
niciodată = ni-cio-dá-tă
canion = ca-nión
fioros = fi-o-rós
continuat = con-ti-nu-át
viată = vi-á-tă
delincvent = de-lin-cvént
bojdeuca = boj-déu-ca
exista = e-xis-tá
geometrie = ge-o-me-trí-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
copii = co-píi
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
mausoleu = mau-so-léu
piuneza = piu-né-za
punctaj = punc-táj
alcool = al-co-ól
luam = lu-ám
seif = seif
trotuar = tro-tuár
croaziera = cro-a-zi-é-ra
şifonier = şi-fo-ni-ér
aur = á-ur
asculţi = as-cúlţi
inegal = i-ne-gál
jertfa = jért-fa
sublinia = su-bli-ni-á
atlet = a-tlét
aici = a-íci
alee = a-lé-e
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
fiasco = fiás-co
înainte = î-na-ín-te
asculta = as-cul-tá
coniac = co-ni-ác
februarie = fe-bru-á-ri-e
arctic = árc-tic
nouă = nó-uă
cianura = ci-a-nú-ra
deodată = de-o-dá-tă
funcţionar = func-ţi-o-nár
jaguar = ja-guár
abstract = ab-stráct
sculptor = scúlp-tor
înot = î-nót
cereale = ce-re-á-le
binoclu = bi-nó-clu
analfabet = a-nal-fa-bét
linişte = lí-niş-te
pian = pi-án
unghie = ún-ghi-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
idee = i-dé-e
noapte = noáp-te
înapoi = î-na-pói
trauma = tráu-ma

Cuvinte aleatorii:

abordată = a-bor-dá-tă
adulterează = a-dul-te-reá-ză
aleurit = a-leu-rít
antiburghezi = an-ti-bur-ghézi
apicat = a-pi-cát
aprobase = a-pro-bá-se
aventuraţi = a-ven-tu-ráţi
bezmeticiseră = bez-me-ti-cí-se-ră
bigotismul = bi-go-tís-mul
binoclaseşi = bin-o-clá-seşi (struct.)
bricuirăţi = bri-cu-í-răţi
categoriale = ca-te-go-ri-á-le
clincherizare = clin-che-ri-zá-re
cloncăiască = clon-că-iás-că
cocoţaserăţi = co-co-ţá-se-răţi
cronotahimetrul = cro-no-ta-hi-mé-trul
degradată = de-gra-dá-tă
dezvergaşi = dez-ver-gáşi
distom = di-stóm (struct.)
ecobiotice = e-co-bi-ó-ti-ce
endozoic = en-do-zó-ic
glosite = glo-sí-te
granulaserăţi = gra-nu-lá-se-răţi
grunduise = grun-du-í-se
huciuiau = hu-ciu-iáu
inclement = in-cle-mént
iscodeam = is-co-deám
izgonind = iz-go-nínd
meschinizaţi = mes-chi-ni-záţi
metodiste = me-to-dís-te
moda = mó-da
motivaserăţi = mo-ti-vá-se-răţi
notarului = no-tá-ru-lui
nucleinele = nu-cle-í-ne-le
ocrotii = o-cro-tíi
pelicanului = pe-li-cá-nu-lui
periferizez = pe-ri-fe-ri-zéz
piersicând = pier-si-cấnd
poroinic = po-rói-nic
precesiile = pre-cé-si-i-le
prestatal = pre-sta-tál (struct.)
proctalgie = proc-tal-gí-e
prohodise = pro-ho-dí-se
pupele = pú-pe-le
reaprinseşi = re-a-prin-séşi
republicând = re-pu-bli-cấnd
robeşti = ro-béşti
sloboziene = slo-bo-zi-é-ne
strecheai = stre-cheái
subzistaseşi = sub-zis-tá-seşi
ticăloşeniilor = ti-că-lo-şé-ni-i-lor
transdunăreană = trans-du-nă-reá-nă
tricotarea = tri-co-tá-rea
tăbăcesc = tă-bă-césc
vinovăţie = vi-no-vă-ţí-e
wolframică = wol-frá-mi-că
zemoşiri = ze-mo-şíri
încleiem = în-cle-iém
înroşise = în-ro-şí-se
întâmplaseră = în-tâm-plá-se-ră
0.340s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite