Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
exact = e-xáct
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
funcţie = fúnc-ţi-e
fiindcă = fi-índ-că
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
dicţionar = dic-ţi-o-nár
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
acuarela = a-cua-ré-la
copiii = co-pí-ii
aceea = a-cé-ea
vârstnic = vấr-stnic
lingvist = lin-gvíst
coafor = coa-fór
niciodată = ni-cio-dá-tă
continuat = con-ti-nu-át
fioros = fi-o-rós
canion = ca-nión
geometrie = ge-o-me-trí-e
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
bojdeuca = boj-déu-ca
exista = e-xis-tá
copii = co-píi
oua = o-uá
punctaj = punc-táj
piuneza = piu-né-za
fiinţa = fi-in-ţá
luam = lu-ám
mausoleu = mau-so-léu
seif = seif
alcool = al-co-ól
trotuar = tro-tuár
croaziera = cro-a-zi-é-ra
asculţi = as-cúlţi
aur = á-ur
sublinia = su-bli-ni-á
şifonier = şi-fo-ni-ér
jertfa = jért-fa
asculta = as-cul-tá
aici = a-íci
atlet = a-tlét
alee = a-lé-e
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
inegal = i-ne-gál
nouă = nó-uă
arctic = árc-tic
fiasco = fiás-co
înainte = î-na-ín-te
februarie = fe-bru-á-ri-e
deodată = de-o-dá-tă
coniac = co-ni-ác
funcţionar = func-ţi-o-nár
înot = î-nót
jaguar = ja-guár
sculptor = scúlp-tor
cianura = ci-a-nú-ra
abstract = ab-stráct
cereale = ce-re-á-le
linişte = lí-niş-te
binoclu = bi-nó-clu
analfabet = a-nal-fa-bét
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
idee = i-dé-e
iubeşte = iu-béş-te
unghie = ún-ghi-e
somnambul = som-nam-búl
noapte = noáp-te
construcţie = con-strúc-ţi-e

Cuvinte aleatorii:

abandon = a-ban-dón
afişat = a-fi-şát
apometrului = a-po-mé-tru-lui
autodenunţaseşi = a-u-to-de-nun-ţá-seşi
autoeducau = a-u-to-e-du-cáu
bacterivoră = bac-te-ri-vó-ră
basidiile = ba-sí-di-i-le
concrescute = con-cres-cú-te
criogenie = cri-o-ge-ní-e
debuclaseră = de-bu-clá-se-ră
decolectivizată = de-co-lec-ti-vi-zá-tă
delicatese = de-li-ca-té-se
detectase = de-tec-tá-se
devotaserăm = de-vo-tá-se-răm
diletantelor = di-le-tán-te-lor
documentaristului = do-cu-men-ta-rís-tu-lui
domniţi = dom-níţi
evazionistele = e-va-zi-o-nís-te-le
expir = ex-pír
fondistul = fon-dís-tul
gaurii = ga-ú-rii
graţiei = grá-ţi-ei
hârşiile = hấr-şi-i-le
ignominiilor = ig-no-mi-ní-i-lor
ingrate = in-grá-te
ischiuzarelor = is-chiu-zá-re-lor
lavrei = lá-vrei
martaci = mar-táci
obstrucţionistul = ob-struc-ţi-o-nís-tul
pigulise = pi-gu-lí-se
postind = pos-tínd
pubertar = pu-ber-tár
radiau = ra-di-áu
realiniezi = re-a-li-ni-ézi
recriminam = re-cri-mi-nám
refractaserăm = re-frac-tá-se-răm
renegaţi = re-ne-gáţi
resuajelor = re-suá-je-lor
reînfăşurării = re-în-fă-şu-rắ-rii
rânduiesc = rân-du-iésc
răzmerim = răz-me-rím
scârba = scấr-ba
scârnav = scấr-nav
selectaserăţi = se-lec-tá-se-răţi
sigilarea = si-gi-lá-rea
solicitatoarele = so-li-ci-ta-toá-re-le
stenodactilografiai = ste-no-dac-ti-lo-gra-fi-ái
stereomecanică = ste-re-o-me-cá-ni-că
sufragiii = su-fra-gí-ii
sâsâiacul = sâ-sâ-iá-cul
topinamburi = to-pi-nam-búri
triple = trí-ple
trotăm = tro-tắm
uretral = u-re-trál
vacuolar = va-cu-o-lár
şpăltuită = şpăl-tu-í-tă
împilători = îm-pi-lă-tóri
încârdoşaţi = în-câr-do-şáţi
înfruntaseşi = în-frun-tá-seşi
întortocherile = în-tor-to-ché-ri-le
0.190s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite