Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
funcţie = fúnc-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
obiect = o-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
vârstnic = vấr-stnic
aceea = a-cé-ea
copiii = co-pí-ii
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
coafor = coa-fór
acuarela = a-cua-ré-la
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
punctaj = punc-táj
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
niciodată = ni-cio-dá-tă
dreptunghi = drept-únghi (struct.)
niciodată = nici-o-dá-tă (struct.)
toamna = toám-na
fiinţa = fi-in-ţá
viată = vi-á-tă
sublinia = su-bli-ni-á
canion = ca-nión
delincvent = de-lin-cvént
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
aur = á-ur
arctic = árc-tic
jertfa = jért-fa
alcool = al-co-ól
piuneza = piu-né-za
copii = co-píi
mausoleu = mau-so-léu
şifonier = şi-fo-ni-ér
trotuar = tro-tuár
oua = o-uá
seif = seif
despărţitor = des-păr-ţi-tór
exista = e-xis-tá
sculptor = scúlp-tor
alee = a-lé-e
atlet = a-tlét
croaziera = cro-a-zi-é-ra
fioros = fi-o-rós
înainte = î-na-ín-te
geometrie = ge-o-me-trí-e
înot = î-nót
deodată = de-o-dá-tă
inegal = in-e-gál
nouă = nó-uă
februarie = fe-bru-á-ri-e
idee = i-dé-e
fiasco = fiás-co
continuat = con-ti-nu-át
ochii = o-chíi
cianura = ci-a-nú-ra
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
funcţionar = func-ţi-o-nár
aici = a-íci
abstract = ab-stráct
coniac = co-ni-ác
construcţie = con-strúc-ţi-e
aer = á-er
analfabet = a-nal-fa-bét
cereale = ce-re-á-le
analfabet = an-al-fa-bét (struct.)
somnambul = som-nam-búl
trauma = tráu-ma
luam = lu-ám
binoclu = bi-nó-clu
sculptura = sculp-tú-ra
jaguar = ja-guár
unghie = ún-ghi-e

Cuvinte aleatorii:

acumulată = a-cu-mu-lá-tă
adeveritoare = a-de-ve-ri-toá-re
ambuteiaserăm = am-bu-te-iá-se-răm
apologia = a-po-lo-gí-a
barimetrie = ba-ri-me-trí-e
buroaice = bu-roái-ce
cecidiologie = ce-ci-dio-lo-gí-e
chirurgicali = chi-rur-gi-cáli
cornişon = cor-ni-şón
cufurise = cu-fu-rí-se
debitanţii = de-bi-tán-ţii
degresiunile = de-gre-si-ú-ni-le
dezminţiri = dez-min-ţíri
deznodăm = dez-no-dắm
diezarăţi = di-e-zá-răţi
dinamist = di-na-míst
endarterita = end-ar-te-rí-ta (struct.)
eschile = es-chí-le
expuncţiune = ex-punc-ţi-ú-ne
făurişti = fă-u-ríşti
goluţ = go-lúţ
hipomobil = hi-po-mo-bíl
ideologizase = i-de-o-lo-gi-zá-se
indexez = in-de-xéz
inexpiabili = i-nex-piá-bili
maree = ma-ré-e
martorelor = már-to-re-lor
minologhioanele = mi-no-lo-ghi-oá-ne-le
mochetă = mo-ché-tă
mofluziserăţi = mo-flu-zí-se-răţi
numerotă = nu-me-ro-tắ
obliterării = o-bli-te-rắ-rii
patrula = pa-trú-la
polimixina = po-li-mi-xí-na
polizaşi = po-li-záşi
precuvântează = pre-cu-vân-teá-ză
pălimar = pă-li-már
rămureaua = ră-mu-reá-ua
răul = rắ-ul
scandinavii = scan-di-ná-vii
scarpin = scár-pin
scientizată = scien-ti-zá-tă
sclerozat = scle-ro-zát
scurg = scurg
senzorilor = sen-zó-ri-lor
soţiorii = so-ţi-ó-rii
suzeranii = su-ze-rá-nii
săturărilor = să-tu-rắ-ri-lor
teatralizaseră = tea-tra-li-zá-se-ră
telemetru = te-le-mé-tru
tirsul = tír-sul
toracoplastiile = to-ra-co-plas-tí-i-le
ulcerată = ul-ce-rá-tă
vascularizaţi = vas-cu-la-ri-záţi
vomităm = vo-mi-tắm
zincografiază = zin-co-gra-fi-á-ză
zlotaşul = zlo-tá-şul
îndestulaserăm = în-des-tu-lá-se-răm
înşeuă = în-şe-uắ
ţăndărică = ţăn-dă-rí-că
0.478s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite