Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
toamna = toám-na
fiinţa = fi-in-ţá
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
niciodată = ni-cio-dá-tă
coafor = coa-fór
viată = vi-á-tă
acuarela = a-cua-ré-la
imediat = i-me-di-át
vârstnic = vấr-stnic
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
punctaj = punc-táj
dicţionar = dic-ţi-o-nár
înalt = î-nált
aur = á-ur
lingvist = lin-gvíst
oua = o-uá
machiaj = ma-chi-áj
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
înainte = î-na-ín-te
mausoleu = mau-so-léu
canion = ca-nión
cereale = ce-re-á-le
delincvent = de-lin-cvént
alee = a-lé-e
exista = e-xis-tá
piuneza = piu-né-za
arctic = árc-tic
şifonier = şi-fo-ni-ér
înot = î-nót
aer = á-er
ochii = o-chíi
idee = i-dé-e
arici = a-ri-cí
jertfa = jért-fa
geam = geam
trotuar = tro-tuár
seif = seif
sublinia = su-bli-ni-á
ceas = ceas
nouă = nó-uă
sculptor = scúlp-tor
fereastra = fe-reás-tra
pian = pi-án
ştiinţa = şti-ín-ţa
februarie = fe-bru-á-ri-e
atlet = a-tlét
deodată = de-o-dá-tă
inegal = in-e-gál
despărţitor = des-păr-ţi-tór
coniac = co-ni-ác
unghie = ún-ghi-e
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
mâr = mâr
abstract = ab-stráct
românia = ro-mâ-ní-a
soare = soá-re
ploaie = ploá-ie
funcţionar = func-ţi-o-nár
flori = flori
cianura = ci-a-nú-ra
trauma = tráu-ma
croaziera = croa-zi-é-ra

Cuvinte aleatorii:

acidamina = a-cid-a-mí-na (struct.)
agendă = a-gén-dă
asupreaţi = a-su-preáţi
autoatribuiaţi = a-u-to-a-tri-bu-iáţi
autocontrolau = a-u-to-con-tro-láu
autopsiară = a-u-to-psi-á-ră
bandotecile = ban-do-té-ci-le
bibliometria = bi-bli-o-me-trí-a
biospeologia = bi-o-spe-o-lo-gí-a (struct.)
bolniţele = ból-ni-ţe-le
bonapartismul = bo-na-par-tís-mul
cabazlâcuri = ca-baz-lấ-curi
carbonaţii = car-bo-ná-ţii
comprimatelor = com-pri-má-te-lor
căţărată = că-ţă-rá-tă
decastilului = de-ca-stí-lu-lui (struct.)
demenţii = de-mén-ţii
fitogeografie = fi-to-ge-o-gra-fí-e
fotoreporteri = fo-to-re-pór-teri
golfului = gól-fu-lui
găini-de-marelor = gă-í-ni-de-má-re-lor
hidroamelioraţii = hi-dro-a-me-li-o-rá-ţii
hipomenoreea = hi-po-me-no-ré-ea
imperceptibilităţi = im-per-cep-ti-bi-li-tắţi
interferenţa = in-ter-fe-rén-ţa
izolărilor = i-zo-lắ-ri-lor
izomerizezi = i-zo-me-ri-zézi
laoţian = la-o-ţi-án
lutra = lú-tra
microwattului = mi-cro-wát-tu-lui
molia-de-câmp = mó-lia-de-cấmp
muşcată = muş-cá-tă
mâneţi = mâ-néţi
nevoişi = ne-vo-íşi
peltic = pel-tíc
pinteni = pín-teni
pliuri = plí-uri
pompierul = pom-pi-é-rul
prezentaţiile = pre-zen-tá-ţi-i-le
propilului = pro-pí-lu-lui
reinstală = rein-sta-lắ
retardatei = re-tar-dá-tei
salubritatea = sa-lu-bri-tá-tea
sexologi = se-xo-lógi
solicitatoare = so-li-ci-ta-toá-re
spulberări = spul-be-rắri
superpuseserăţi = su-per-pu-sé-se-răţi
supraestimată = su-pra-es-ti-má-tă
tenebrităţi = te-ne-bri-tắţi
tensionarăţi = ten-si-o-ná-răţi
transfilate = trans-fi-lá-te
transuranian = tran-su-ra-nián
târşâielile = târ-şâ-ié-li-le
unicapsulară = u-ni-cap-su-lá-ră
zopotească = zo-po-teás-că
şeruitoarele = şe-ru-i-toá-re-le
şoldul = şól-dul
împiedicarăţi = îm-pie-di-cá-răţi
încleiasem = în-cle-iá-sem
înfiase = în-fi-á-se
1.300s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite