Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
ghiozdan = ghioz-dán
fiica = fíi-ca
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
continuat = con-ti-nu-át
geometrie = ge-o-me-trí-e
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
lingvist = lin-gvíst
luam = lu-ám
prieten = pri-é-ten
despărţitor = des-păr-ţi-tór
dicţionar = dic-ţi-o-nár
acuarela = a-cua-ré-la
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
excursie = ex-cúr-si-e
înalt = î-nált
machiaj = ma-chi-áj
dreptunghi = drept-únghi
sublinia = su-bli-ni-á
dreptunghi = drept-únghi (struct.)
canion = ca-nión
punctaj = punc-táj
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
examen = e-xá-men
niciodată = ni-cio-dá-tă
delincvent = de-lin-cvént
oua = o-uá
bojdeuca = boj-déu-ca
piuneza = piu-né-za
aur = á-ur
viată = vi-á-tă
copii = co-píi
jertfa = jért-fa
arctic = árc-tic
trotuar = tro-tuár
croaziera = cro-a-zi-é-ra
şifonier = şi-fo-ni-ér
copiii = co-pí-ii
aici = a-íci
fiinţa = fi-in-ţá
mausoleu = mau-so-léu
nouă = nó-uă
inegal = i-ne-gál
deodată = de-o-dá-tă
atlet = a-tlét
funcţionar = func-ţi-o-nár
sculptor = scúlp-tor
fiasco = fiás-co
binoclu = bi-nó-clu
somnambul = som-nam-búl
alee = a-lé-e
coniac = co-ni-ác
cianura = ci-a-nú-ra
abstract = ab-stráct
toamna = toám-na
construcţie = con-strúc-ţi-e
februarie = fe-bru-á-ri-e
coafa = coa-fá
jaguar = ja-guár
leoaica = le-oái-ca
alcool = al-co-ól
seif = seif
ploaie = ploá-ie
care = cá-re
trauma = tráu-ma
cinste = cín-ste
idee = i-dé-e
sculptura = sculp-tú-ra
sandvici = sánd-vici
unghie = ún-ghi-e
leandru = le-án-dru
noapte = noáp-te

Cuvinte aleatorii:

absoluţiune = ab-so-lu-ţi-ú-ne
alienaţiei = a-li-e-ná-ţi-ei
amnezice = a-mné-zi-ce (struct.)
animare = a-ni-má-re
antonica = an-to-ní-ca
ataşabili = a-ta-şá-bili
autoechilibrările = a-u-to-e-chi-li-brắ-ri-le
bucul = bú-cul
compactometrelor = com-pac-to-mé-tre-lor
coxartroze = co-xar-tró-ze
culminăriţei = cul-mi-nă-rí-ţei
curmări = cur-mắri
decomprimând = de-com-pri-mấnd
demachiind = de-ma-chi-índ
depărarăţi = de-pă-rá-răţi
dramuri = drá-muri
ebraizarăţi = e-brai-zá-răţi
egipteană = e-gip-teá-nă
etilenoxizi = e-ti-le-no-xízi
etola = e-tó-la
excesivi = ex-ce-sívi
fosfenă = fos-fé-nă
fătăm = fă-tắm
hiponimelor = hi-po-ní-me-lor
homicidă = ho-mi-cí-dă
insistaţi = in-sis-táţi
instrumentai = in-stru-men-tái
ironiştilor = i-ro-níş-ti-lor
izoanaliză = i-zo-a-na-lí-ză
lamentăm = la-men-tắm
lăptăriilor = lăp-tă-rí-i-lor
maltezului = mal-té-zu-lui
maximalizam = ma-xi-ma-li-zám
nemţiserăţi = nem-ţí-se-răţi
neologizarăm = ne-o-lo-gi-zá-răm
ontologişti = on-to-lo-gíşti
ornamentistă = or-na-men-tís-tă
plictisite = plic-ti-sí-te
prelucrarăţi = pre-lu-crá-răţi
prognosticam = pro-gnos-ti-cám (struct.)
propovedaniile = pro-po-ve-dá-ni-i-le
restabilească = res-ta-bi-leás-că
rutilism = ru-ti-lísm
sconcsul = scón-csul
simetroscop = si-me-tros-cóp
sinecologic = si-ne-co-ló-gic
sticlete = sti-clé-te
stripă = stri-pắ
stroh = stroh
suveranilor = su-ve-rá-ni-lor
sărători = să-ră-tóri
tibetul = ti-bé-tul
tiroxinelor = tir-o-xí-ne-lor (struct.)
tombolei = tóm-bo-lei
vascularizat = vas-cu-la-ri-zát
visat = vi-sát
zoriturilor = zo-rí-tu-ri-lor
şătruţei = şă-trú-ţei
încleiază = în-cle-iá-ză
întăririi = în-tă-rí-rii
0.097s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite