Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
exact = e-xáct
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
fiindcă = fi-índ-că
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
examen = e-xá-men
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
înalt = î-nált
excursie = ex-cúr-si-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
dreptunghi = drept-únghi
dicţionar = dic-ţi-o-nár
acuarela = a-cua-ré-la
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
lingvist = lin-gvíst
copiii = co-pí-ii
continuat = con-ti-nu-át
fioros = fi-o-rós
niciodată = ni-cio-dá-tă
geometrie = ge-o-me-trí-e
canion = ca-nión
despărţitor = des-păr-ţi-tór
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
machiaj = ma-chi-áj
bojdeuca = boj-déu-ca
punctaj = punc-táj
luam = lu-ám
copii = co-píi
oua = o-uá
piuneza = piu-né-za
asculţi = as-cúlţi
fiinţa = fi-in-ţá
mausoleu = mau-so-léu
seif = seif
trotuar = tro-tuár
aur = á-ur
croaziera = cro-a-zi-é-ra
asculta = as-cul-tá
alcool = al-co-ól
sublinia = su-bli-ni-á
şifonier = şi-fo-ni-ér
jertfa = jért-fa
aici = a-íci
arctic = árc-tic
atlet = a-tlét
nouă = nó-uă
alee = a-lé-e
inegal = i-ne-gál
februarie = fe-bru-á-ri-e
fiasco = fiás-co
înainte = î-na-ín-te
deodată = de-o-dá-tă
funcţionar = func-ţi-o-nár
coniac = co-ni-ác
exista = e-xis-tá
sculptor = scúlp-tor
înot = î-nót
jaguar = ja-guár
abstract = ab-stráct
binoclu = bi-nó-clu
abstract = abs-tráct (struct.)
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
cianura = ci-a-nú-ra
cereale = ce-re-á-le
linişte = lí-niş-te
analfabet = a-nal-fa-bét
iubeşte = iu-béş-te
trauma = tráu-ma
construcţie = con-strúc-ţi-e
somnambul = som-nam-búl
idee = i-dé-e
unghie = ún-ghi-e
noapte = noáp-te

Cuvinte aleatorii:

afişăm = a-fi-şắm
arhicunoscuţi = ar-hi-cu-nos-cúţi
arhiepiscopală = ar-hi-e-pis-co-pá-lă
azoderivaţi = a-zo-de-ri-váţi
aţintiserăţi = a-ţin-tí-se-răţi
bronşectaziei = bronş-ec-ta-zí-ei (struct.)
cenobitului = ce-no-bí-tu-lui
ciorovăirilor = cio-ro-vă-í-ri-lor
cizmari = ciz-mári
colimaţie = co-li-má-ţi-e
conglutinai = con-glu-ti-nái
cârcotişi = câr-co-tíşi
decaster = de-cas-tér
dezeuropenizară = de-ze-u-ro-pe-ni-zá-ră
dihai = di-hái
egalizaseşi = e-ga-li-zá-seşi
ezerinele = e-ze-rí-ne-le
falierile = fa-li-é-ri-le
fosfatate = fos-fa-tá-te
fălţuit = făl-ţu-ít
groşteii = groş-té-ii
gâdilaşi = gâ-di-láşi
hirudinicultori = hi-ru-di-ni-cul-tóri
husiţi = hu-síţi
interliniaseră = in-ter-li-ni-á-se-ră
intriganto = in-tri-gán-to
intruşii = in-trú-şii
lucrătorilor = lu-cră-tó-ri-lor
maltezele = mal-té-ze-le
medaliem = me-da-li-ém
mescioare = mes-cioá-re
mimanse = mi-mán-se
modru = mó-dru
neatinşi = ne-a-tínşi
năbădăia = nă-bă-dă-iá
odontogeniile = o-don-to-ge-ní-i-le
ostilitatea = os-ti-li-tá-tea
paraziticidă = pa-ra-zi-ti-cí-dă
parvenită = par-ve-ní-tă
pidosnic = pi-dós-nic
pisicea = pi-si-ceá
porcăisem = por-că-í-sem
prostituarăm = pros-ti-tu-á-răm
pseudoliterate = pse-u-do-li-te-rá-te
pugilistului = pu-gi-lís-tu-lui
răspunsuri = răs-pún-suri
speologele = spe-o-ló-ge-le
stosişoarele = sto-si-şoá-re-le
strabometrelor = stra-bo-mé-tre-lor
străluminaserăm = stră-lu-mi-ná-se-răm
tahilalicii = ta-hi-lá-li-cii
timocraţiilor = ti-mo-cra-ţí-i-lor
tremurele = tré-mu-re-le
ucrainenii = u-crai-né-nii
vranele = vrá-ne-le
îmbumbăm = îm-bum-bắm
încastelura = în-cas-te-lú-ra
întrerupseră = în-tre-rúp-se-ră
ţiglarilor = ţi-glá-ri-lor
ţărâna = ţă-rấ-na
0.164s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite