Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
exact = e-xáct
exemplu = e-xém-plu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
examen = e-xá-men
funcţie = fúnc-ţi-e
fiindcă = fi-índ-că
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
înalt = î-nált
dreptunghi = drept-únghi
dicţionar = dic-ţi-o-nár
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
acuarela = a-cua-ré-la
aceea = a-cé-ea
copiii = co-pí-ii
vârstnic = vấr-stnic
lingvist = lin-gvíst
coafor = coa-fór
niciodată = ni-cio-dá-tă
continuat = con-ti-nu-át
fioros = fi-o-rós
canion = ca-nión
geometrie = ge-o-me-trí-e
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
despărţitor = des-păr-ţi-tór
machiaj = ma-chi-áj
bojdeuca = boj-déu-ca
exista = e-xis-tá
oua = o-uá
punctaj = punc-táj
copii = co-píi
piuneza = piu-né-za
luam = lu-ám
fiinţa = fi-in-ţá
mausoleu = mau-so-léu
seif = seif
trotuar = tro-tuár
alcool = al-co-ól
croaziera = cro-a-zi-é-ra
asculţi = as-cúlţi
aur = á-ur
sublinia = su-bli-ni-á
şifonier = şi-fo-ni-ér
jertfa = jért-fa
asculta = as-cul-tá
atlet = a-tlét
aici = a-íci
alee = a-lé-e
inegal = i-ne-gál
nouă = nó-uă
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
arctic = árc-tic
fiasco = fiás-co
înainte = î-na-ín-te
februarie = fe-bru-á-ri-e
deodată = de-o-dá-tă
coniac = co-ni-ác
funcţionar = func-ţi-o-nár
înot = î-nót
jaguar = ja-guár
sculptor = scúlp-tor
cianura = ci-a-nú-ra
abstract = ab-stráct
cereale = ce-re-á-le
linişte = lí-niş-te
binoclu = bi-nó-clu
analfabet = a-nal-fa-bét
idee = i-dé-e
iubeşte = iu-béş-te
unghie = ún-ghi-e
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
somnambul = som-nam-búl
trauma = tráu-ma

Cuvinte aleatorii:

acetamidele = a-cet-a-mí-de-le (struct.)
agreaseră = a-gre-á-se-ră
alimentar = a-li-men-tár
badinaj = ba-di-náj
bauzilor = báu-zi-lor
bibliofililor = bi-bli-o-fí-li-lor
biomasa = bi-o-má-sa
bâhlise = bâ-hlí-se
bâltâcâiserăţi = bâl-tâ-câ-í-se-răţi
bănicerul = bă-ni-cé-rul
carosiere = ca-ro-si-é-re
conexiunile = co-ne-xi-ú-ni-le
coterapeuţilor = co-te-ra-peú-ţi-lor
coţcei = cóţ-cei
crioscopului = cri-os-có-pu-lui
culuccii = cu-luc-cíi
deconexiunile = de-co-ne-xiú-ni-le
deshămaseră = de-shă-má-se-ră
dezvăraşi = dez-vă-ráşi
deşteptăm = deş-tep-tắm
disparată = dis-pa-rá-tă
distilărilor = dis-ti-lắ-ri-lor
estonele = es-tó-ne-le
expurgaţiilor = ex-pur-gá-ţi-i-lor
fardasem = far-dá-sem
grafomani = gra-fo-máni
gromului = gró-mu-lui
incredulitate = in-cre-du-li-tá-te
indianistelor = in-di-a-nís-te-lor
informatorilor = in-for-ma-tó-ri-lor
muştarurile = muş-tá-ru-ri-le
navlosirii = na-vlo-sí-rii
năsăudeană = nă-să-u-deá-nă
otoscopia = o-to-sco-pí-a (struct.)
oxaluria = o-xa-lu-rí-a
pangermanist = pan-ger-ma-níst
plombeze = plom-bé-ze
pupicilor = pu-pí-ci-lor
remonta = re-mon-tá
retrogresivi = re-tro-gre-sívi
răbojisem = ră-bo-jí-sem
schilodind = schi-lo-dínd
signaletici = sig-na-lé-tici
sincretistă = sin-cre-tís-tă
sinecdocelor = si-nec-dó-ce-lor
sociografiei = so-ci-o-gra-fí-ei
strigiformă = stri-gi-fór-mă
suciseşi = su-cí-seşi
sâcâiau = sâ-câ-iáu
săpând = să-pấnd
săturasem = să-tu-rá-sem
teza = té-za
translata = trans-la-tá
trăsurică = tră-su-rí-că
vigoroso = vi-go-ró-so
văduvirăţi = vă-du-ví-răţi
şemizaţi = şe-mi-záţi
ălalalt = ắ-la-lalt
îngăimările = în-găi-mắ-ri-le
însingura = în-sin-gu-rá
0.191s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite