Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
funcţie = fúnc-ţi-e
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exact = e-xáct
somptuos = somp-tu-ós
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
obiect = o-biéct
prieten = pri-é-ten
fiindcă = fi-índ-că
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
aceea = a-cé-ea
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
continuat = con-ti-nu-át
geometrie = ge-o-me-trí-e
acuarela = a-cua-ré-la
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
înalt = î-nált
delincvent = de-lin-cvént
despărţitor = des-păr-ţi-tór
canion = ca-nión
niciodată = ni-cio-dá-tă
dreptunghi = drept-únghi
machiaj = ma-chi-áj
excursie = ex-cúr-si-e
luam = lu-ám
examen = e-xá-men
punctaj = punc-táj
copiii = co-pí-ii
viată = vi-á-tă
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
mausoleu = mau-so-léu
piuneza = piu-né-za
trotuar = tro-tuár
sublinia = su-bli-ni-á
aur = á-ur
fiinţa = fi-in-ţá
oua = o-uá
croaziera = cro-a-zi-é-ra
şifonier = şi-fo-ni-ér
arctic = árc-tic
seif = seif
alcool = al-co-ól
jertfa = jért-fa
aici = a-íci
atlet = a-tlét
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
inegal = i-ne-gál
fiasco = fiás-co
alee = a-lé-e
februarie = fe-bru-á-ri-e
deodată = de-o-dá-tă
coniac = co-ni-ác
sculptor = scúlp-tor
binoclu = bi-nó-clu
abstract = ab-stráct
somnambul = som-nam-búl
cianura = ci-a-nú-ra
cereale = ce-re-á-le
înainte = î-na-ín-te
trauma = tráu-ma
coafa = coa-fá
construcţie = con-strúc-ţi-e
jaguar = ja-guár
noapte = noáp-te
linişte = lí-niş-te
leandru = le-án-dru
toamna = toám-na
arici = a-ri-cí
idee = i-dé-e
aer = á-er
înapoi = î-na-pói
ploaie = ploá-ie

Cuvinte aleatorii:

agrogeologul = a-gro-ge-o-ló-gul
altoirii = al-to-í-rii
amorezai = a-mo-re-zái
ancrasări = an-cra-sắri
antagonizaşi = an-ta-go-ni-záşi
birmanului = bir-má-nu-lui
broşai = bro-şái
cementita = ce-men-tí-ta
coezivitatea = co-e-zi-vi-tá-tea
colabăm = co-la-bắm
computat = com-pu-tát
cumulaseră = cu-mu-lá-se-ră
deratiză = de-ra-ti-zắ
desprimăvărare = des-pri-mă-vă-rá-re
dezdoiseşi = dez-do-í-seşi
disartriei = di-sar-trí-ei
dizentericele = diz-en-té-ri-ce-le (struct.)
fremătătoare = fre-mă-tă-toá-re
fuituială = fui-tu-iá-lă
gâtişoarele = gâ-ti-şoá-re-le
haleam = ha-leám
imbold = im-bóld
imperturbabilităţii = im-per-tur-ba-bi-li-tắ-ţii
incriminărilor = in-cri-mi-nắ-ri-lor
invalidante = in-va-li-dán-te
jerpeliseră = jer-pe-lí-se-ră
lacerase = la-ce-rá-se
laureze = la-u-ré-ze
lipsii = lip-síi
maladresa = mal-a-dré-sa (struct.)
miruiesc = mi-ru-iésc
muruire = mu-ru-í-re
ocniţene = oc-ni-ţé-ne
oseinei = o-se-í-nei
palmierelor = pal-mi-é-re-lor
permiseseşi = per-mi-sé-seşi
pleşcuiserăţi = pleş-cu-í-se-răţi
plicuirăm = pli-cu-í-răm
ponitul = po-ní-tul
regurgitaseră = re-gur-gi-tá-se-ră
răsfirai = răs-fi-rái
schilodeală = schi-lo-deá-lă
sectoarele = sec-toá-re-le
sertarului = ser-tá-ru-lui
soneria = so-ne-rí-a
spăimântaserăm = spăi-mân-tá-se-răm
temporal = tem-po-rál
terosonarăm = te-ro-so-ná-răm
tipometre = ti-po-mé-tre
vinăriciul = vi-nă-rí-ciul
xilografa = xi-lo-grá-fa
zăvelcuţe = ză-vel-cú-ţe
şmotrire = şmo-trí-re
îmbrebenase = îm-bre-be-ná-se
îmbucarăm = îm-bu-cá-răm
închegă = în-ché-gă
încălţară = în-căl-ţá-ră
încătuşaşi = în-că-tu-şáşi
îngăimaserăm = în-găi-má-se-răm
însoririle = în-so-rí-ri-le
0.138s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite