Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
ghiozdan = ghioz-dán
fiica = fíi-ca
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
continuat = con-ti-nu-át
geometrie = ge-o-me-trí-e
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
lingvist = lin-gvíst
luam = lu-ám
prieten = pri-é-ten
despărţitor = des-păr-ţi-tór
dicţionar = dic-ţi-o-nár
acuarela = a-cua-ré-la
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
excursie = ex-cúr-si-e
înalt = î-nált
machiaj = ma-chi-áj
dreptunghi = drept-únghi
sublinia = su-bli-ni-á
dreptunghi = drept-únghi (struct.)
canion = ca-nión
punctaj = punc-táj
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
examen = e-xá-men
niciodată = ni-cio-dá-tă
delincvent = de-lin-cvént
oua = o-uá
piuneza = piu-né-za
aur = á-ur
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
jertfa = jért-fa
viată = vi-á-tă
arctic = árc-tic
trotuar = tro-tuár
croaziera = cro-a-zi-é-ra
copiii = co-pí-ii
şifonier = şi-fo-ni-ér
aici = a-íci
fiinţa = fi-in-ţá
mausoleu = mau-so-léu
nouă = nó-uă
inegal = i-ne-gál
deodată = de-o-dá-tă
atlet = a-tlét
funcţionar = func-ţi-o-nár
sculptor = scúlp-tor
fiasco = fiás-co
binoclu = bi-nó-clu
somnambul = som-nam-búl
alee = a-lé-e
coniac = co-ni-ác
cianura = ci-a-nú-ra
abstract = ab-stráct
toamna = toám-na
construcţie = con-strúc-ţi-e
februarie = fe-bru-á-ri-e
coafa = coa-fá
jaguar = ja-guár
leoaica = le-oái-ca
alcool = al-co-ól
seif = seif
ploaie = ploá-ie
care = cá-re
trauma = tráu-ma
cinste = cín-ste
idee = i-dé-e
sculptura = sculp-tú-ra
sandvici = sánd-vici
unghie = ún-ghi-e
leandru = le-án-dru
noapte = noáp-te

Cuvinte aleatorii:

algoritmiza = al-go-rit-mi-zá
aposteriorismul = a-pos-te-ri-o-rís-mul
arome = a-ró-me
atestă = a-tes-tắ
autocenzuraseşi = a-u-to-cen-zu-rá-seşi
autoservea = a-u-to-ser-veá
bigotism = bi-go-tísm
bulhacele = bul-há-ce-le
calaminat = ca-la-mi-nát
circumorbitali = cir-cu-mor-bi-táli
comburanţilor = com-bu-rán-ţi-lor
coroidite = co-ro-i-dí-te
deetanizam = de-e-ta-ni-zám
demitizator = de-mi-ti-za-tór
demonizată = de-mo-ni-zá-tă
demonofobia = de-mo-no-fo-bí-a
desatelizând = de-sa-te-li-zấnd
determină = de-ter-mi-nắ
dilaceratoarelor = di-la-ce-ra-toá-re-lor
dispensarizeze = dis-pen-sa-ri-zé-ze
ecranizaseră = e-cra-ni-zá-se-ră
electroforaj = e-lec-tro-fo-ráj
emancipaserăm = e-man-ci-pá-se-răm
etamboul = e-tam-bó-ul
flămânzeşti = flă-mân-zéşti
frazau = fra-záu
fum = fum
geamului = geá-mu-lui
ghijoagelor = ghi-joá-ge-lor
hodorogiseşi = ho-do-ro-gí-seşi
hămişlie = hă-miş-lí-e
implorat = im-plo-rát
interjecţiei = in-ter-jéc-ţi-ei
lavalierei = la-va-li-é-rei
livani = li-váni
lusitanului = lu-si-tá-nu-lui
oceanici = o-ceá-nici
parodonţiu = pa-ro-dón-ţiu
ploschiţă = plos-chí-ţă
plănuise = plă-nu-í-se
prenotare = pre-no-tá-re
proxenetismul = pro-xe-ne-tís-mul
pustiirea = pus-ti-í-rea
putregaiurile = pu-tre-gá-iu-ri-le
păcănitoare = pă-că-ni-toá-re
razanţele = ra-zán-ţe-le
recelaţi = re-ce-láţi
reînregistrează = re-în-re-gis-treá-ză
rupea = ru-peá
sferoidelor = sfe-ro-í-de-lor
străfulgera = stră-ful-ge-rá
tehnologiză = teh-no-lo-gi-zắ
trataţii = tra-tá-ţii
urărilor = u-rắ-ri-lor
zavragioaicei = za-vra-gioá-i-cei
şezurăm = şe-zú-răm
şpăltuiam = şpăl-tu-iám
îmbuibă = îm-bui-bắ
împărăţit = îm-pă-ră-ţít
învigoraseşi = în-vi-go-rá-seşi
0.099s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite