Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
pardoseala = par-do-seá-la
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
exact = e-xáct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
toamna = toám-na
funcţie = fúnc-ţi-e
fiinţa = fi-in-ţá
aceea = a-cé-ea
somptuos = somp-tu-ós
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
excursie = ex-cúr-si-e
coafor = coa-fór
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
acuarela = a-cua-ré-la
niciodată = ni-cio-dá-tă
vârstnic = vấr-stnic
viată = vi-á-tă
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctaj = punc-táj
imediat = i-me-di-át
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
aur = á-ur
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
machiaj = ma-chi-áj
mausoleu = mau-so-léu
arctic = árc-tic
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
oua = o-uá
canion = ca-nión
înalt = î-nált
alee = a-lé-e
înainte = î-na-ín-te
piuneza = piu-né-za
aer = á-er
şifonier = şi-fo-ni-ér
idee = i-dé-e
delincvent = de-lin-cvént
ochii = o-chíi
cereale = ce-re-á-le
jertfa = jért-fa
înot = î-nót
seif = seif
arici = a-ri-cí
geam = geam
trotuar = tro-tuár
sublinia = su-bli-ni-á
exista = e-xis-tá
nouă = nó-uă
ceas = ceas
sculptor = scúlp-tor
ştiinţa = şti-ín-ţa
deodată = de-o-dá-tă
februarie = fe-bru-á-ri-e
atlet = a-tlét
trauma = tráu-ma
coniac = co-niác
fereastra = fe-reás-tra
ploaie = ploá-ie
inegal = in-e-gál
pian = pi-án
abstract = ab-stráct
poezie = po-e-zí-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
soare = soá-re
mâr = mâr
unghie = ún-ghi-e
funcţionar = func-ţi-o-nár
croaziera = croa-zi-é-ra
cianura = ci-a-nú-ra

Cuvinte aleatorii:

albiră = al-bí-ră
caricat = ca-ri-cát
casta = cás-ta
cianhidrinelor = ci-an-hi-drí-ne-lor
concluseşi = con-clu-séşi
contractilă = con-trac-tí-lă
crenoterapeuţilor = cre-no-te-ra-peú-ţi-lor
culisarăţi = cu-li-sá-răţi
declanşatorului = de-clan-şa-tó-ru-lui
deposedarăm = de-po-se-dá-răm
dezrădăcinez = dez-ră-dă-ci-néz
distonările = dis-to-nắ-ri-le
doradelor = do-rá-de-lor
efeb = e-féb
filacterei = fi-lac-té-rei
fitobiologice = fi-to-bi-o-ló-gi-ce
fraudai = fra-u-dái
geomorfism = ge-o-mor-físm
gălbenaş = găl-be-náş
hipertimi = hi-per-tími
horezenilor = ho-re-zé-ni-lor
implementare = im-ple-men-tá-re
inoxidabil = in-o-xi-dá-bil (struct.)
jetajul = je-tá-jul
joncţionarăm = jonc-ţio-ná-răm
justificatoare = jus-ti-fi-ca-toá-re
locatarei = lo-ca-tá-rei
manglirăm = man-glí-răm
masonilor = ma-só-ni-lor
neexplorabile = ne-ex-plo-rá-bi-le
ostracism = os-tra-císm
otorafia = o-to-ra-fí-a
pizmuită = piz-mu-í-tă
polemologul = po-le-mo-ló-gul
porozimetrelor = po-ro-zi-mé-tre-lor
potrivitul = po-tri-ví-tul
prezicătorul = pre-zi-că-tó-rul
pricinaşele = pri-ci-ná-şe-le
promovabilitate = pro-mo-va-bi-li-tá-te
regentelor = re-gén-te-lor
relevment = re-lev-mént
rotunjeau = ro-tun-jeáu
rubrichezi = ru-bri-chézi
sfârşit = sfâr-şít
simediana = si-me-di-á-na
tebecistelor = te-be-cís-te-lor
tivea = ti-veá
tolerai = to-le-rái
ultranaţionaliştii = ul-tra-na-ţi-o-na-líş-tii
veleitate = ve-le-i-tá-te
vitrifiezi = vi-tri-fi-ézi
xilologii = xi-lo-lo-gíi
zvelteţe = zvel-té-ţe
şablonari = şa-blo-nári
şicuiseră = şi-cu-í-se-ră
ştirbiseră = ştir-bí-se-ră
şuncii = şún-cii
împărtăşiseră = îm-păr-tă-şí-se-ră
înscriind = în-scri-índ
însoţirea = în-so-ţí-rea
1.356s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite