Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
examen = e-xá-men
exact = e-xáct
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
excursie = ex-cúr-si-e
aceea = a-cé-ea
geografie = ge-o-gra-fí-e
copiii = co-pí-ii
prieten = pri-é-ten
somptuos = somp-tu-ós
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
funcţie = fúnc-ţi-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
obiect = o-biéct
dreptunghi = drept-únghi
înalt = î-nált
acuarela = a-cua-ré-la
vârstnic = vấr-stnic
exista = e-xis-tá
fiinţa = fi-in-ţá
viată = vi-á-tă
coafor = coa-fór
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
niciodată = ni-cio-dá-tă
înot = î-nót
alcool = al-co-ól
punctaj = punc-táj
oua = o-uá
copii = co-píi
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
canion = ca-nión
aur = á-ur
toamna = toám-na
delincvent = de-lin-cvént
înainte = î-na-ín-te
sublinia = su-bli-ni-á
ochii = o-chíi
alee = a-lé-e
mausoleu = mau-so-léu
piuneza = piu-né-za
şifonier = şi-fo-ni-ér
despărţitor = des-păr-ţi-tór
trotuar = tro-tuár
arctic = árc-tic
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
jertfa = jért-fa
seif = seif
pian = pi-án
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
februarie = fe-bru-á-ri-e
fereastra = fe-reás-tra
cereale = ce-re-á-le
inegal = in-e-gál
arici = a-ri-cí
atlet = a-tlét
deodată = de-o-dá-tă
idee = i-dé-e
sculptor = scúlp-tor
nouă = nó-uă
croaziera = croa-zi-é-ra
jaguar = ja-guár
aer = á-er
geam = geam
imediat = i-me-di-át
unghie = ún-ghi-e
excavator = ex-ca-va-tór
coniac = co-ni-ác
ştiinţa = şti-ín-ţa
aici = a-íci
cianura = ci-a-nú-ra
broasca = broás-ca
taxi = ta-xí
fiasco = fiás-co
fioros = fi-o-rós
funcţionar = func-ţi-o-nár
înapoi = î-na-pói

Cuvinte aleatorii:

afaceristul = a-fa-ce-rís-tul
alteori = ál-te-ori
amibiene = a-mi-bi-é-ne
asfixici = as-fí-xici
asomez = a-so-méz
bananele = ba-ná-ne-le
behăiţi = be-hă-íţi
chirurgii = chi-rúr-gii
citadinizasem = ci-ta-di-ni-zá-sem
coechipierele = co-e-chi-pi-é-re-le
colo = có-lo
conjuncţionalizară = con-junc-ţio-na-li-zá-ră
crijacul = cri-já-cul
curcăniile = cur-că-ní-i-le
cârpi = câr-pí
decăliţi = de-că-líţi
disimulaseşi = di-si-mu-lá-seşi
ecluzând = e-clu-zấnd
excitabile = ex-ci-tá-bi-le
explodăm = ex-plo-dắm
extremităţii = ex-tre-mi-tắ-ţii
fertilizabil = fer-ti-li-zá-bil
formasem = for-má-sem
fotoreporterelor = fo-to-re-pór-te-re-lor
fructifică = fruc-ti-fi-cắ
glicozuriile = gli-coz-u-rí-i-le (struct.)
godiate = go-di-á-te
handbaliştii = hand-ba-líş-tii
hartoit = har-to-ít
hidrolog = hi-dro-lóg
lătraţi = lă-tráţi
mediatizau = me-dia-ti-záu
muruiau = mu-ru-iáu
murăturilor = mu-ră-tú-ri-lor
muşterii = muş-te-ríi
nalbarului = nal-bá-ru-lui
năsăudeanco = nă-să-u-deán-co
omenite = o-me-ní-te
pregăteşti = pre-gă-téşti
prosilogistice = pro-si-lo-gís-ti-ce
prospectorii = pro-spec-tó-rii (struct.)
resuscităm = re-sus-ci-tắm
rătutirea = ră-tu-tí-rea
sciografiei = sci-o-gra-fí-ei
secţionabil = sec-ţi-o-ná-bil
sferoidul = sfe-ro-í-dul
sinergici = si-nér-gici
situaţioniştii = si-tua-ţio-níş-tii
solubilizaserăm = so-lu-bi-li-zá-se-răm
tantiemelor = tan-ti-é-me-lor
termolabilă = ter-mo-la-bí-lă
tocirii = to-cí-rii
torturează = tor-tu-reá-ză
translarea = trans-lá-rea
tâlcuiam = tâl-cu-iám
tămăduiserăm = tă-mă-du-í-se-răm
uniformizării = u-ni-for-mi-zắ-rii
îmburdând = îm-bur-dấnd
înlocuiră = în-lo-cu-í-ră
întruchipam = în-tru-chi-pám
1.465s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite