Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
examen = e-xá-men
exact = e-xáct
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
excursie = ex-cúr-si-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
copiii = co-pí-ii
aceea = a-cé-ea
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
prieten = pri-é-ten
somptuos = somp-tu-ós
funcţie = fúnc-ţi-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
obiect = o-biéct
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
dreptunghi = drept-únghi
acuarela = a-cua-ré-la
înalt = î-nált
vârstnic = vấr-stnic
fiinţa = fi-in-ţá
viată = vi-á-tă
toamna = toám-na
coafor = coa-fór
exista = e-xis-tá
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
niciodată = ni-cio-dá-tă
alcool = al-co-ól
punctaj = punc-táj
înot = î-nót
copii = co-píi
oua = o-uá
canion = ca-nión
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
aur = á-ur
delincvent = de-lin-cvént
înainte = î-na-ín-te
mausoleu = mau-so-léu
ochii = o-chíi
alee = a-lé-e
şifonier = şi-fo-ni-ér
sublinia = su-bli-ni-á
piuneza = piu-né-za
trotuar = tro-tuár
despărţitor = des-păr-ţi-tór
arctic = árc-tic
seif = seif
jertfa = jért-fa
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
fereastra = fe-reás-tra
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
februarie = fe-bru-á-ri-e
pian = pi-án
inegal = in-e-gál
arici = a-ri-cí
cereale = ce-re-á-le
atlet = a-tlét
geam = geam
idee = i-dé-e
sculptor = scúlp-tor
coniac = co-ni-ác
deodată = de-o-dá-tă
nouă = nó-uă
aer = á-er
jaguar = ja-guár
croaziera = croa-zi-é-ra
unghie = ún-ghi-e
imediat = i-me-di-át
cianura = ci-a-nú-ra
ştiinţa = şti-ín-ţa
excavator = ex-ca-va-tór
fiasco = fiás-co
aici = a-íci
broasca = broás-ca
funcţionar = func-ţi-o-nár
abstract = ab-stráct
taxi = ta-xí
înapoi = î-na-pói

Cuvinte aleatorii:

abac = a-bác
aculturaserăţi = a-cul-tu-rá-se-răţi
astigmatismul = as-tig-ma-tís-mul
autodezagreabile = a-u-to-de-za-greá-bi-le
autorapidului = a-u-to-ra-pí-du-lui
bivuacarăm = bi-vu-a-cá-răm
bunic = bu-níc
burtoase = bur-toá-se
chirceşti = chir-céşti
clăparul = clă-pá-rul
cocsochimice = coc-so-chí-mi-ce
corupserăm = co-rúp-se-răm
corupseşi = co-rup-séşi
cârâise = câ-râ-í-se
degeneraţia = de-ge-ne-rá-ţi-a
ejaculai = e-ja-cu-lái
exfoliară = ex-fo-li-á-ră
expropriaseşi = ex-pro-pri-á-seşi
gabionului = ga-bi-ó-nu-lui
glonţ = glonţ
gândim = gân-dím
hetairele = he-ta-í-re-le
hoaştele = hoáş-te-le
huhură = hu-hu-rắ
iritanţi = i-ri-tánţi
jalonasem = ja-lo-ná-sem
jefuiseră = je-fu-í-se-ră
mainau = mai-náu
mandrilul = man-drí-lul
merinozarăm = me-ri-no-zá-răm
miluirilor = mi-lu-í-ri-lor
mormântali = mor-mân-táli
munculiţei = mun-cu-lí-ţei
nutriţionistul = nu-tri-ţi-o-nís-tul
odorimetrelor = o-do-ri-mé-tre-lor
pascalia = pas-ca-lí-a
pediatric = pe-di-á-tric
propăşiseşi = pro-pă-şí-seşi
prostanului = pros-tá-nu-lui
redutabili = re-du-tá-bili
reflotaserăm = re-flo-tá-se-răm
reînnoise = re-în-no-í-se
reîntremarea = re-în-tre-má-rea
salifiabile = sa-li-fiá-bi-le
sixtelor = síx-te-lor
stenoza = ste-nó-za
stereoscop = ste-re-o-scóp (struct.)
sulfataj = sul-fa-táj
tasteriştii = tas-te-ríş-tii
taxaţie = ta-xá-ţi-e
teleghidaserăţi = te-le-ghi-dá-se-răţi
tembeli = tem-béli
tranzacţionarăţi = tran-zac-ţio-ná-răţi
tândăleau = tân-dă-leáu
târsa = tấr-sa
uberală = u-be-rá-lă
vrăbeţi = vră-béţi
zăpăcii = ză-pă-cíi
îmbătrânirăm = îm-bă-trâ-ní-răm
împăcând = îm-pă-cấnd
2.259s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite