Ce cuvinte au ultima silabă că

Cuvinte care au ultima silabă "că":

abacă = a-bá-că
abandonică = a-ban-dó-ni-că
abazică = a-bá-zi-că
abdică = ab-di-cắ (v.perf.s.)
abdică = ab-dí-că (v.prez.)
abducă = ab-dú-că
abiotică = a-bi-ó-ti-că
abjudecă = ab-ju-de-cắ (v.perf.s.)
abjudecă = ab-jú-de-că (v.prez.)
abolească = a-bo-leás-că
abrudeancă = a-bru-deán-că
absolutistică = ab-so-lu-tís-ti-că
absolvească = ab-sol-veás-că
abţiguiască = ab-ţi-gu-iás-că
abulică = a-bú-li-că
aburcă = a-bur-cắ (v.perf.s.)
aburcă = a-búr-că (v.prez.)
aburească = a-bu-reás-că
abzică = ab-zí-că
academică = a-ca-dé-mi-că
acalorică = a-ca-ló-ri-că
acaustobiolitică = a-ca-us-to-bi-o-lí-ti-că
accentică = ac-cén-ti-că
acetică = a-cé-ti-că
acetifică = a-ce-ti-fi-cắ (v.perf.s.)
acetifică = a-ce-tí-fi-că (v.prez.)
acetonemică = a-ce-to-né-mi-că
acherontică = a-che-rón-ti-că
aciclică = a-cí-cli-că
acidifică = a-ci-di-fi-cắ (v.perf.s.)
acidifică = a-ci-dí-fi-că (v.prez.)
aclinică = a-clí-ni-că
acolisească = a-co-li-seás-că
acordică = a-cór-di-că
acrească = a-creás-că
acrilică = a-crí-li-că
acroamatică = a-cro-a-má-ti-că
acrobatică = a-cro-bá-ti-că
acromatică = a-cro-má-ti-că
acromică = a-cró-mi-că
acronică = a-cró-ni-că
actinică = ac-tí-ni-că
actinometrică = ac-ti-no-mé-tri-că
activistică = ac-ti-vís-ti-că
actoricească = ac-to-ri-ceás-că
acupunctică = a-cu-púnc-ti-că
acustică = a-cús-ti-că
acvanautică = ac-va-na-ú-ti-că
acvaristică = ac-va-rís-ti-că
acvatică = ac-vá-ti-că
adamască = a-da-más-că
adamitică = a-da-mí-ti-că
adâncă = a-dấn-că
adâncească = a-dân-ceás-că
adăpostească = a-dă-pos-teás-că
ademenească = a-de-me-neás-că
adeverească = a-de-ve-reás-că
adiabatică = a-di-a-bá-ti-că
adiaforetică = a-dia-fo-ré-ti-că
adică = a-dí-că
adinamică = a-di-ná-mi-că
adipică = a-dí-pi-că
adjudecă = ad-ju-de-cắ (v.perf.s.)
adjudecă = ad-jú-de-că (v.prez.)
adogmatică = a-dog-má-ti-că
adrenergică = a-dre-nér-gi-că
aducă = a-dú-că
adulmecă = a-dul-me-cắ (v.perf.s.)
adulmecă = a-dúl-me-că (v.prez.)
adumbrească = a-dum-breás-că
adumbrească = ad-um-breás-că (struct.)
aduncă = a-dún-că
aeraulică = a-e-ra-ú-li-că
aerisească = a-e-ri-seás-că
aerobică = a-e-ró-bi-că
aerobiotică = a-e-ro-bi-ó-ti-că
aerocosmică = a-e-ro-cós-mi-că
aerodinamică = a-e-ro-di-ná-mi-că
aeroelectronică = a-e-ro-e-lec-tró-ni-că
aerofilatelică = a-e-ro-fi-la-té-li-că
aerofotografică = a-e-ro-fo-to-grá-fi-că
aerologică = a-e-ro-ló-gi-că
aeromecanică = a-e-ro-me-cá-ni-că
aeronautică = a-e-ro-na-ú-ti-că
aerostatică = a-e-ro-stá-ti-că (struct.)
aerostatică = a-e-ros-tá-ti-că
aerotehnică = a-e-ro-téh-ni-că
aerotermodinamică = a-e-ro-ter-mo-di-ná-mi-că
afazică = a-fá-zi-că
afierosească = a-fi-e-ro-seás-că
aflogistică = a-flo-gís-ti-că
afluiască = a-flu-iás-că
aforistică = a-fo-rís-ti-că
afotică = a-fó-ti-că
africancă = a-fri-cán-că
africanistică = a-fri-ca-nís-ti-că
afro-asiatică = a-fro-a-si-á-ti-că
afroamericanistică = a-fro-a-me-ri-ca-nís-ti-că
afrodiziacă = a-fro-di-zi-á-că
afurcă = a-fur-cắ (v.perf.s.)
0.093s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite