Ce cuvinte au ultima silabă ca

Cuvinte care au ultima silabă "ca":

abaca = a-bá-ca
abandonica = a-ban-dó-ni-ca
abdica = ab-di-cá
abjudeca = ab-ju-de-cá
abrudeanca = a-bru-deán-ca
aburca = a-bur-cá
acetifica = a-ce-ti-fi-cá
acidifica = a-ci-di-fi-cá
acordica = a-cór-di-ca
acrobatica = a-cro-bá-ti-ca
acuşica = a-cu-şí-ca
acustica = a-cús-ti-ca
acvaristica = ac-va-rís-ti-ca
adamasca = a-da-más-ca
adjudeca = ad-ju-de-cá
adulmeca = a-dul-me-cá
aeraulica = a-e-ra-ú-li-ca
aerodinamica = a-e-ro-di-ná-mi-ca
aeroelectronica = a-e-ro-e-lec-tró-ni-ca
aeromecanica = a-e-ro-me-cá-ni-ca
aeronautica = a-e-ro-na-ú-ti-ca
aerostatica = a-e-ro-stá-ti-ca (struct.)
aerostatica = a-e-ros-tá-ti-ca
aerotehnica = a-e-ro-téh-ni-ca
aerotermodinamica = a-e-ro-ter-mo-di-ná-mi-ca
africanca = a-fri-cán-ca
africanistica = a-fri-ca-nís-ti-ca
afro-asiatica = a-fro-a-si-á-ti-ca
afroamericanistica = a-fro-a-me-ri-ca-nís-ti-ca
afurca = a-fur-cá (v.inf./v.imperf.)
afurca = a-fúr-ca (s.)
agareanca = a-ga-reán-ca
aglica = a-glí-ca
agogica = a-gó-gi-ca
agonistica = a-go-nís-ti-ca
agrobotanica = a-gro-bo-tá-ni-ca
agrofizica = a-gro-fí-zi-ca
agrotehnica = a-gro-téh-ni-ca
agrozootehnica = a-gro-zo-o-téh-ni-ca
alambica = a-lam-bi-cá
albanistica = al-ba-nís-ti-ca
alestânca = a-les-tấn-ca
algebrologica = al-ge-bro-ló-gi-ca
algerianca = al-ge-ri-án-ca
alica = a-lí-ca
alivanca = a-li-ván-ca
aloca = a-lo-cá
alpaca = al-pa-cá
aluneasca = a-lu-neás-ca
aluneca = a-lu-ne-cá
alunica = a-lu-ní-ca
ambarca = am-bar-cá
ambusca = am-bus-cá
america = a-mé-ri-ca
americanca = a-me-ri-cán-ca
americanistica = a-me-ri-ca-nís-ti-ca
amesteca = a-mes-te-cá
amica = a-mí-ca
amofosca = a-mo-fós-ca
amplifica = am-pli-fi-cá
anasarca = a-na-sár-ca
andoca = an-do-cá
anecdotica = a-nec-dó-ti-ca
angelica = an-ge-lí-ca
anghelica = an-ghe-lí-ca
anglistica = an-glís-ti-ca
anorectica = a-no-réc-ti-ca
anticritica = an-ti-crí-ti-ca
antirăzboinica = an-ti-răz-bói-ni-ca
antonica = an-to-ní-ca
antroponomastica = an-tro-po-no-más-ti-ca
antropotehnica = an-tro-po-téh-ni-ca
anurica = a-nú-ri-ca
apica = a-pi-cá
apleca = a-ple-cá
aplica = a-pli-cá (v.inf./v.imperf.)
aplica = a-plí-ca (s.)
apologetica = a-po-lo-gé-ti-ca
aporetica = a-po-ré-ti-ca
apuca = a-pu-cá
arabesca = a-ra-bés-ca
arabistica = a-ra-bís-ti-ca
arăboaica = a-ră-boái-ca
arădanca = a-ră-dán-ca
arădeanca = a-ră-deán-ca
aramaica = a-ra-mái-ca
arameica = a-ra-mé-i-ca
arăpoaica = a-ră-poái-ca
arca = ar-cá (v.inf./v.imperf.)
arca = ár-ca (s.)
ardeleanca = ar-de-leán-ca
ardeleneasca = ar-de-le-neás-ca
arendăşoaica = a-ren-dă-şoái-ca
argeşeanca = ar-ge-şeán-ca
arginţica = ar-gin-ţí-ca
arheofizica = ar-he-o-fí-zi-ca
arhitectonica = ar-hi-tec-tó-ni-ca
arhivistica = ar-hi-vís-ti-ca
aricioaica = a-ri-cioá-i-ca
aritmetica = a-rit-mé-ti-ca
0.026s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite