Ce cuvinte au ultima silabă lui

Cuvinte care au ultima silabă "lui":

abacului = a-bá-cu-lui
abagerului = a-ba-gé-ru-lui
abagiului = a-ba-gí-u-lui
abajurului = a-ba-jú-ru-lui
abandonicului = a-ban-dó-ni-cu-lui
abandonului = a-ban-dó-nu-lui
abanosului = a-ba-nó-su-lui
abatajului = a-ba-tá-ju-lui
abatelui = a-bá-te-lui
abatorului = a-ba-tó-ru-lui
abcesului = ab-cé-su-lui
abderitului = ab-de-rí-tu-lui
abdomenului = ab-do-mé-nu-lui
abdominoscopului = ab-do-mi-nos-có-pu-lui
abecedarului = a-be-ce-dá-ru-lui
abeceului = a-be-cé-u-lui
aberometrului = a-be-ro-mé-tru-lui
aberoscopului = a-be-ro-scó-pu-lui (struct.)
aberoscopului = a-be-ros-có-pu-lui
abientinului = a-bien-tí-nu-lui
abietinului = a-bi-e-tí-nu-lui
abisinianului = a-bi-si-ni-á-nu-lui
abisului = a-bí-su-lui
ablativului = a-bla-tí-vu-lui
ablautului = áb-lau-tu-lui
ablegatului = a-ble-gá-tu-lui
ablegatului = ab-le-gá-tu-lui (struct.)
aboliţionismului = a-bo-li-ţi-o-nís-mu-lui
aboliţionistului = a-bo-li-ţi-o-nís-tu-lui
abonamentului = a-bo-na-mén-tu-lui
abonatului = a-bo-ná-tu-lui
abordajului = a-bor-dá-ju-lui
abordorului = a-bor-dó-ru-lui
abordului = a-bór-du-lui
aborigenului = a-bo-ri-gé-nu-lui
aborigenului = ab-o-ri-gé-nu-lui (struct.)
abortivului = a-bor-tí-vu-lui
abrastolului = a-bras-tó-lu-lui
abrazivului = a-bra-zí-vu-lui
abrazorului = a-bra-zó-ru-lui
abreviatorului = a-bre-vi-a-tó-ru-lui
abrudeanului = a-bru-deá-nu-lui
absenteismului = ab-sen-te-ís-mu-lui
absenteistului = ab-sen-te-ís-tu-lui
absintismului = ab-sin-tís-mu-lui
absintului = ab-sín-tu-lui
absolutismului = ab-so-lu-tís-mu-lui
absolutistului = ab-so-lu-tís-tu-lui
absolutoriului = ab-so-lu-tó-ri-u-lui
absolutului = ab-so-lú-tu-lui
absolventului = ab-sol-vén-tu-lui
absorbantului = ab-sor-bán-tu-lui
absorbţiometrului = ab-sorb-ţio-mé-tru-lui
abstenţionismului = ab-sten-ţi-o-nís-mu-lui
abstenţionistului = ab-sten-ţi-o-nís-tu-lui
abstinentului = ab-sti-nén-tu-lui
abstracţionismului = ab-strac-ţi-o-nís-mu-lui
abstracţionismului = abs-trac-ţi-o-nís-mu-lui (struct.)
abstracţionistului = ab-strac-ţio-nís-tu-lui
abstractismului = ab-strac-tís-mu-lui
abstractului = ab-strác-tu-lui
abstractului = abs-trác-tu-lui (struct.)
absurdului = ab-súr-du-lui
abţibildului = ab-ţi-bíl-du-lui
abulicului = a-bú-li-cu-lui
aburului = á-bu-ru-lui
abuzului = a-bú-zu-lui
academicianului = a-ca-de-mi-ci-á-nu-lui
academismului = a-ca-de-mís-mu-lui
academistului = a-ca-de-mís-tu-lui
acajuului = a-ca-jú-u-lui
acantocefalului = a-can-to-ce-fá-lu-lui
acaparantului = a-ca-pa-rán-tu-lui
acaparatorului = a-ca-pa-ra-tó-ru-lui
acaretului = a-ca-ré-tu-lui
acarianului = a-ca-ri-á-nu-lui
acaricidului = a-ca-ri-cí-du-lui
acarului = a-cá-ru-lui
acatistierului = a-ca-tis-ti-é-ru-lui
acatistului = a-ca-tís-tu-lui
acaţului = a-cá-ţu-lui
acaustobiolitului = a-ca-us-to-bi-o-lí-tu-lui
acceleratorului = ac-ce-le-ra-tó-ru-lui
acceleratului = ac-ce-le-rá-tu-lui
accelerografului = ac-ce-le-ro-grá-fu-lui
accelerometrului = ac-ce-le-ro-mé-tru-lui
accentului = ac-cén-tu-lui
acceptorului = ac-cep-tó-ru-lui
acceptului = ac-cép-tu-lui
accesoristului = ac-ce-so-rís-tu-lui
accesoriului = ac-ce-só-ri-u-lui
accesului = ac-cé-su-lui
accidenţarului = ac-ci-den-ţá-ru-lui
accidentului = ac-ci-dén-tu-lui
accizului = ac-cí-zu-lui
acelui = a-cé-lui
acerateriului = a-ce-ra-té-ri-u-lui
acetatului = a-ce-tá-tu-lui
acetilului = a-ce-tí-lu-lui
acetimetrului = a-ce-ti-mé-tru-lui
0.216s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite