Ce cuvinte au ultima silabă mă

Cuvinte care au ultima silabă "mă":

abnormă = ab-nór-mă
accelerogramă = ac-ce-le-ro-grá-mă
aciculiformă = a-ci-cu-li-fór-mă
aclamă = a-cla-mắ (v.perf.s.)
aclamă = a-clá-mă (v.prez.)
acneiformă = ac-ne-i-fór-mă
acronimă = a-cro-ní-mă
actogramă = ac-to-grá-mă
aculeiformă = a-cu-le-i-fór-mă
adoarmă = a-doár-mă
aeriformă = a-e-ri-fór-mă
aerofotogramă = a-e-ro-fo-to-grá-mă
aerogramă = a-e-ro-grá-mă
aeromaritimă = a-e-ro-ma-rí-ti-mă
aerotermă = a-e-ro-tér-mă
afirmă = a-fir-mắ (v.perf.s.)
afirmă = a-fír-mă (v.prez.)
afumă = a-fu-mắ (v.perf.s.)
afumă = a-fú-mă (v.prez.)
agamă = a-gá-mă
agheasmă = a-gheás-mă
agronomă = a-gro-nó-mă
alamă = a-lá-mă
alarmă = a-lar-mắ (v.perf.s.)
alarmă = a-lár-mă (s.)
aliformă = a-li-fór-mă
alogamă = a-lo-gá-mă
alonimă = a-lo-ní-mă
amalgamă = a-mal-ga-mắ
amblistomă = am-bli-stó-mă (struct.)
amblistomă = am-blis-tó-mă
amilogramă = a-mi-lo-grá-mă
anadromă = a-na-dró-mă
anagramă = a-na-gra-mắ (v.perf.s.)
anagramă = a-na-grá-mă (s.)
anatemă = a-na-té-mă (s.)
anatemă = a-ná-te-mă (s.)
anemogramă = a-ne-mo-grá-mă
angiospermă = an-gi-o-spér-mă
anguiformă = an-gui-fór-mă
animă = a-ni-mắ (v.perf.s.)
animă = a-ní-mă (v.prez.)
anonimă = a-no-ní-mă
anseiformă = an-sei-fór-mă
anseriformă = an-se-ri-fór-mă
antamă = an-ta-mắ
antepenultimă = an-te-pe-núl-ti-mă
antibiogramă = an-ti-bi-o-grá-mă
antienzimă = an-ti-en-zí-mă
antireclamă = an-ti-re-clá-mă
antumă = an-tú-mă
aortogramă = a-or-to-grá-mă
apiformă = a-pi-fór-mă
apoftegmă = a-pof-tég-mă
apotemă = a-po-té-mă
apozemă = a-po-zé-mă
aproximă = a-pro-xi-mắ
aramă = a-rá-mă
arboriformă = ar-bo-ri-fór-mă
arciformă = ar-ci-fór-mă
areoliformă = a-re-o-li-fór-mă
arimă = a-ri-mắ
armă = ar-mắ (v.perf.s.)
armă = ár-mă (s.)
aromă = a-ró-mă
arteriogramă = ar-te-rio-grá-mă
asomă = a-so-mắ
astmă = ást-mă
astmatiformă = ast-ma-ti-fór-mă
astronomă = a-stro-nó-mă
asumă = a-su-mắ (v.perf.s.)
asumă = a-sú-mă (v.prez.)
audiogramă = a-u-di-o-grá-mă
autoafirmă = a-u-to-a-fir-mắ (v.perf.s.)
autoafirmă = a-u-to-a-fír-mă (v.prez.)
autoalarmă = a-u-to-a-lár-mă
autogamă = a-u-to-gá-mă (s/adj.)
autogamă = a-u-to-gá-mă (adj.)
autogramă = a-u-to-grá-mă
autonimă = a-u-to-ní-mă
autonomă = a-u-to-nó-mă
autoproclamă = a-u-to-pro-cla-mắ (v.perf.s.)
autoproclamă = a-u-to-pro-clá-mă (v.prez.)
autoprogramă = a-u-to-pro-gra-mắ
autoreclamă = a-u-to-re-clá-mă
avramă = a-vrá-mă
axiomă = a-xi-ó-mă
azimă = á-zi-mă
baciformă = ba-ci-fór-mă
baciliformă = ba-ci-li-fór-mă
bacteriformă = bac-te-ri-fór-mă
baculiformă = ba-cu-li-fór-mă
balaniformă = ba-la-ni-fór-mă
bălsămă = băl-să-mắ
bamă = bá-mă
barogramă = ba-ro-grá-mă
batigramă = ba-ti-grá-mă
belinogramă = be-li-no-grá-mă
bermă = bér-mă
biformă = bi-fór-mă
0.033s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite