Ce cuvinte au ultima silabă rea

Cuvinte care au ultima silabă "rea":

abalienarea = a-ba-li-e-ná-rea
abandonarea = a-ban-do-ná-rea
abaterea = a-bá-te-rea
abatorizarea = a-ba-to-ri-zá-rea
abdicarea = ab-di-cá-rea
abducerea = ab-dú-ce-rea
abhorarea = ab-ho-rá-rea
abilitarea = a-bi-li-tá-rea
abjudecarea = ab-ju-de-cá-rea
abjurarea = ab-ju-rá-rea
ablactarea = a-blac-tá-rea
ablactarea = ab-lac-tá-rea (struct.)
abnegarea = ab-ne-gá-rea
abolirea = a-bo-lí-rea
abonarea = a-bo-ná-rea
abordarea = a-bor-dá-rea
abrazarea = a-bra-zá-rea
abrevierea = a-bre-vi-é-rea
abrogarea = a-bro-gá-rea
abrogarea = ab-ro-gá-rea (struct.)
abrutizarea = a-bru-ti-zá-rea
absentarea = ab-sen-tá-rea
absolutizarea = ab-so-lu-ti-zá-rea
absolvirea = ab-sol-ví-rea
absorbirea = ab-sor-bí-rea
abstractizarea = ab-strac-ti-zá-rea
abstractizarea = abs-trac-ti-zá-rea (struct.)
abstragerea = ab-strá-ge-rea
abstragerea = abs-trá-ge-rea (struct.)
abţinerea = ab-ţí-ne-rea
aburea = a-bu-reá
aburirea = a-bu-rí-rea
acapararea = a-ca-pa-rá-rea
accederea = ac-cé-de-rea
accelerarea = ac-ce-le-rá-rea
acceleratoarea = ac-ce-le-ra-toá-rea
accentuarea = ac-cen-tu-á-rea
acceptarea = ac-cep-tá-rea
accesarea = ac-ce-sá-rea
accidentarea = ac-ci-den-tá-rea
acetificarea = a-ce-ti-fi-cá-rea
acetilarea = a-ce-ti-lá-rea
achiesarea = a-chi-e-sá-rea
achitarea = a-chi-tá-rea
achiziţionarea = a-chi-zi-ţi-o-ná-rea
achizitoarea = a-chi-zi-toá-rea
acidificarea = a-ci-di-fi-cá-rea
acidizarea = a-ci-di-zá-rea
acidularea = a-ci-du-lá-rea
aciuarea = a-ciu-á-rea
aclamarea = a-cla-má-rea
aclimatarea = a-cli-ma-tá-rea
aclimatizarea = a-cli-ma-ti-zá-rea
acolarea = a-co-lá-rea
acomodarea = a-co-mo-dá-rea
acompaniatoarea = a-com-pa-ni-a-toá-rea
acompanierea = a-com-pa-ni-é-rea
acontarea = a-con-tá-rea
acoperea = a-co-pe-reá
acoperirea = a-co-pe-rí-rea
acoperitoarea = a-co-pe-ri-toá-rea
acordarea = a-cor-dá-rea
acostarea = a-cos-tá-rea
acreditarea = a-cre-di-tá-rea
acrirea = a-crí-rea
acromatizarea = a-cro-ma-ti-zá-rea
acroşarea = a-cro-şá-rea
acţionarea = ac-ţi-o-ná-rea
activarea = ac-ti-vá-rea
activizarea = ac-ti-vi-zá-rea
actualizarea = ac-tu-a-li-zá-rea
aculturalizarea = a-cul-tu-ra-li-zá-rea
acumularea = a-cu-mu-lá-rea
acuplarea = a-cu-plá-rea
acutizarea = a-cu-ti-zá-rea
acuzarea = a-cu-zá-rea
acvaplanarea = ac-va-pla-ná-rea
adâncirea = a-dân-cí-rea
adăparea = a-dă-pá-rea
adăpătoarea = a-dă-pă-toá-rea
adăpostirea = a-dă-pos-tí-rea
adaptarea = a-dap-tá-rea
adăstarea = a-dăs-tá-rea
adăugarea = a-dă-u-gá-rea
adecvarea = a-dec-vá-rea
ademenirea = a-de-me-ní-rea
aderarea = a-de-rá-rea
adeverea = a-de-ve-reá
adeverirea = a-de-ve-rí-rea
adierea = a-di-é-rea
adinioarea = a-di-ni-oá-rea
adiţionarea = a-di-ţi-o-ná-rea
adjectivarea = ad-jec-ti-vá-rea
adjectivizarea = ad-jec-ti-vi-zá-rea
adjudecarea = ad-ju-de-cá-rea
adjudecătoarea = ad-ju-de-că-toá-rea
adjurarea = ad-ju-rá-rea
administrarea = ad-mi-nis-trá-rea
administratoarea = ad-mi-nis-tra-toá-rea
admirarea = ad-mi-rá-rea
0.081s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite