Ce cuvinte au ultima silabă rei

Cuvinte care au ultima silabă "rei":

acceleratoarei = ac-ce-le-ra-toá-rei
acerei = á-ce-rei
achizitoarei = a-chi-zi-toá-rei
acompaniatoarei = a-com-pa-ni-a-toá-rei
acroterei = a-cro-té-rei
acţionarei = ac-ţi-o-ná-rei
acupresurei = a-cu-pre-sú-rei
adjudecatarei = ad-ju-de-ca-tá-rei
adjudecătoarei = ad-ju-de-că-toá-rei
administratoarei = ad-mi-nis-tra-toá-rei
admiratoarei = ad-mi-ra-toá-rei
adnotatoarei = ad-no-ta-toá-rei
adoptatoarei = a-dop-ta-toá-rei
adoratoarei = a-do-ra-toá-rei
adversarei = ad-ver-sá-rei
afanipterei = a-fa-nip-té-rei
afişoarei = a-fi-şoá-rei
agitatoarei = a-gi-ta-toá-rei
agresoarei = a-gre-soá-rei
agricultoarei = a-gri-cul-toá-rei
agurijoarei = a-gu-ri-joá-rei
ajustoarei = a-jus-toá-rei
ajutoarei = a-ju-toá-rei
alămâioarei = a-lă-mâ-ioá-rei
albinărei = al-bi-nă-réi
albinioarei = al-bi-nioá-rei
albioarei = al-bi-oá-rei
albitoarei = al-bi-toá-rei
alegătoarei = a-le-gă-toá-rei
alevinierei = a-le-vi-ni-é-rei
amarei = a-má-rei
amatoarei = a-ma-toá-rei
ambasadoarei = am-ba-sa-doá-rei
amentiferei = a-men-ti-fé-rei
amfipterei = am-fip-té-rei
amforei = ám-fo-rei
amharei = am-há-rei
amper-orei = am-pér-ó-rei
amper-spirei = am-pér-spí-rei
anaforei = a-na-fó-rei
anafurei = a-ná-fu-rei
analobarei = a-na-lo-bá-rei
anchetatoarei = an-che-ta-toá-rei
ancorei = án-co-rei
anghinarei = an-ghi-ná-rei
antecamerei = an-te-cá-me-rei
antecesoarei = an-te-ce-soá-rei
antemăsurătoarei = an-te-mă-su-ră-toá-rei
anterei = an-té-rei
antevorbitoarei = an-te-vor-bi-toá-rei
anticamerei = an-ti-cá-me-rei
antrenoarei = an-tre-noá-rei
antreprenoarei = an-tre-pre-noá-rei
antroposferei = an-tro-pos-fé-rei
anurei = a-nú-rei
apărătoarei = a-pă-ră-toá-rei
apicultoarei = a-pi-cul-toá-rei
aplecătoarei = a-ple-că-toá-rei
apreciatoarei = a-pre-ci-a-toá-rei
apretoarei = a-pre-toá-rei
apşoarei = ap-şoá-rei
aranjoarei = a-ran-joá-rei
arhierei = ar-hi-e-réi
arhimilionarei = ar-hi-mi-lio-ná-rei
aripioarei = a-ri-pioá-rei
arterei = ar-té-rei
aruncătoarei = a-run-că-toá-rei
asanatoarei = a-sa-na-toá-rei
aşchioarei = aş-chi-oá-rei
asesoarei = a-se-soá-rei
asprişoarei = as-pri-şoá-rei
astenosferei = as-te-nos-fé-rei
astrosferei = a-stros-fé-rei
asupritoarei = a-su-pri-toá-rei
atacatoarei = a-ta-ca-toá-rei
atentatoarei = a-ten-ta-toá-rei
aţişoarei = a-ţi-şoá-rei
atmosferei = at-mo-sfé-rei (struct.)
atmosferei = at-mos-fé-rei
auditoarei = a-u-di-toá-rei
aurei = a-u-réi (adj.)
aurei = á-u-rei (s.)
aurorei = a-u-ró-rei
autoarei = a-u-toá-rei
autobetonierei = a-u-to-be-to-ni-é-rei
autocamerei = a-u-to-cá-me-rei
autocorei = a-u-to-có-rei
autogunoierei = a-u-to-gu-no-ié-rei
automăturătoarei = a-u-to-mă-tu-ră-toá-rei
automitralierei = a-u-to-mi-tra-li-é-rei
autosanitarei = a-u-to-sa-ni-tá-rei
autoutilitarei = a-u-to-u-ti-li-tá-rei
avanpremierei = a-van-pre-mi-é-rei
aventurierei = a-ven-tu-ri-é-rei
aviatoarei = a-vi-a-toá-rei
avicultoarei = a-vi-cul-toá-rei
azimioarei = a-zi-mioá-rei
băcănioarei = bă-că-ni-oá-rei
bădioarei = bă-di-oá-rei
baiaderei = ba-ia-dé-rei
0.068s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite