Ce cuvinte au ultima silabă rii

Cuvinte care au ultima silabă "rii":

abagerii = a-ba-ge-ríi (s.)
abagerii = a-ba-gé-rii (s.)
abalienării = a-ba-li-e-nắ-rii
abandonării = a-ban-do-nắ-rii
abaterii = a-bá-te-rii
abatorizării = a-ba-to-ri-zắ-rii
abdicării = ab-di-cắ-rii
abducerii = ab-dú-ce-rii
abhorării = ab-ho-rắ-rii
abilitării = a-bi-li-tắ-rii
abjudecării = ab-ju-de-cắ-rii
abjurării = ab-ju-rắ-rii
ablactării = a-blac-tắ-rii
ablactării = ab-lac-tắ-rii (struct.)
ablefarii = a-ble-fa-ríi
abnegării = ab-ne-gắ-rii
abolirii = a-bo-lí-rii
abonării = a-bo-nắ-rii
abordării = a-bor-dắ-rii
abordorii = a-bor-dó-rii
abrazării = a-bra-zắ-rii
abreviatorii = a-bre-vi-a-tó-rii
abrevierii = a-bre-vi-é-rii
abrogării = a-bro-gắ-rii
abrogării = ab-ro-gắ-rii (struct.)
abrutizării = a-bru-ti-zắ-rii
absentării = ab-sen-tắ-rii
absolutizării = ab-so-lu-ti-zắ-rii
absolutorii = ab-so-lu-tó-rii
absolvirii = ab-sol-ví-rii
absorbirii = ab-sor-bí-rii
abstractizării = ab-strac-ti-zắ-rii
abstractizării = abs-trac-ti-zắ-rii (struct.)
abstragerii = ab-strá-ge-rii
abstragerii = abs-trá-ge-rii (struct.)
abţinerii = ab-ţí-ne-rii
aburii = a-bu-ríi (v.perf.s.)
aburii = á-bu-rii (s.)
aburirii = a-bu-rí-rii
acaparării = a-ca-pa-rắ-rii
acaparatorii = a-ca-pa-ra-tó-rii
acarii = a-cá-rii
acătării = a-că-tắ-rii
accederii = ac-cé-de-rii
accelerării = ac-ce-le-rắ-rii
acceleratorii = ac-ce-le-ra-tó-rii
accentuării = ac-cen-tu-ắ-rii
acceptării = ac-cep-tắ-rii
acceptorii = ac-cep-tó-rii
accesării = ac-ce-sắ-rii
accesorii = ac-ce-só-rii
accidentării = ac-ci-den-tắ-rii
accidenţarii = ac-ci-den-ţá-rii
acetificării = a-ce-ti-fi-cắ-rii
acetilării = a-ce-ti-lắ-rii
acetilurii = a-ce-ti-lú-rii
acetonurii = a-ce-to-nu-ríi
acetonurii = a-ce-ton-u-ríi (struct.)
achiesării = a-chi-e-sắ-rii
achitării = a-chi-tắ-rii
achiziţionării = a-chi-zi-ţi-o-nắ-rii
achizitorii = a-chi-zi-tó-rii
acidificării = a-ci-di-fi-cắ-rii
acidizării = a-ci-di-zắ-rii
acidulării = a-ci-du-lắ-rii
acipensericulturii = a-ci-pen-se-ri-cul-tú-rii
aciuării = a-ciu-ắ-rii
aclamării = a-cla-mắ-rii
aclimatării = a-cli-ma-tắ-rii
aclimatizării = a-cli-ma-ti-zắ-rii
acolării = a-co-lắ-rii
acomodării = a-co-mo-dắ-rii
acomodatorii = a-co-mo-da-tó-rii
acompaniatorii = a-com-pa-ni-a-tó-rii
acompanierii = a-com-pa-ni-é-rii
acontării = a-con-tắ-rii
acoperii = a-co-pe-ríi
acoperirii = a-co-pe-rí-rii
acoperitorii = a-co-pe-ri-tó-rii
acordării = a-cor-dắ-rii
acordorii = a-cor-dó-rii
acorii = a-co-ríi
acostării = a-cos-tắ-rii
acreditării = a-cre-di-tắ-rii
acririi = a-crí-rii
acriturii = a-cri-tú-rii
acromatizării = a-cro-ma-ti-zắ-rii
acroşării = a-cro-şắ-rii
acrosporii = a-cro-spó-rii
acţionarii = ac-ţi-o-ná-rii
acţionării = ac-ţi-o-nắ-rii
activării = ac-ti-vắ-rii
activizării = ac-ti-vi-zắ-rii
actorii = ac-to-ríi (s.)
actorii = ac-tó-rii (s.)
actualizării = ac-tu-a-li-zắ-rii
actualizatorii = ac-tua-li-za-tó-rii
actuarii = ac-tu-á-rii
aculturalizării = a-cul-tu-ra-li-zắ-rii
acumulării = a-cu-mu-lắ-rii
0.099s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite