Ce cuvinte au ultima silabă se

Cuvinte care au ultima silabă "se":

abandonase = a-ban-do-ná-se
abatese = a-ba-té-se
abatorizase = a-ba-to-ri-zá-se
abătuse = a-bă-tú-se
abceduse = ab-ce-dú-se
abcese = ab-cé-se
abdicase = ab-di-cá-se
abduse = ab-dú-se
abdusese = ab-du-sé-se
abecedase = a-be-ce-dá-se
abhorase = ab-ho-rá-se
abilitase = a-bi-li-tá-se
abjudecase = ab-ju-de-cá-se
abjurase = ab-ju-rá-se
ablactase = a-blac-tá-se
ablegase = a-ble-gá-se
abnegase = ab-ne-gá-se
abolise = a-bo-lí-se
abonase = a-bo-ná-se
abordase = a-bor-dá-se
abrazase = a-bra-zá-se
abreviase = a-bre-vi-á-se
abrogase = a-bro-gá-se
abrogase = ab-ro-gá-se (struct.)
abrutizase = a-bru-ti-zá-se
abscise = ab-scí-se
absconse = ab-scón-se
absentase = ab-sen-tá-se
absolutizase = ab-so-lu-ti-zá-se
absolvise = ab-sol-ví-se
absorbise = ab-sor-bí-se
abstractizase = ab-strac-ti-zá-se
abstractizase = abs-trac-ti-zá-se (struct.)
abstrase = ab-strá-se
abstrase = abs-trá-se (struct.)
abstrăsese = ab-stră-sé-se
abstrăsese = abs-tră-sé-se (struct.)
abstruse = ab-strú-se
abstruse = abs-trú-se (struct.)
abţiguise = ab-ţi-gu-í-se
abţinuse = ab-ţi-nú-se
abundase = a-bun-dá-se
aburcase = a-bur-cá-se
aburise = a-bu-rí-se
aburoase = a-bu-roá-se
abuzase = a-bu-zá-se
abzise = ab-zí-se
abzisese = ab-zi-sé-se
academizase = a-ca-de-mi-zá-se
acaparase = a-ca-pa-rá-se
acceduse = ac-ce-dú-se
accelerase = ac-ce-le-rá-se
accentuase = ac-cen-tu-á-se
acceptase = ac-cep-tá-se
accesase = ac-ce-sá-se
accese = ac-cé-se
accesibilizase = ac-ce-si-bi-li-zá-se
accidentase = ac-ci-den-tá-se
acetificase = a-ce-ti-fi-cá-se
achiesase = a-chi-e-sá-se
achitase = a-chi-tá-se
achiziţionase = a-chi-zi-ţi-o-ná-se
acidificase = a-ci-di-fi-cá-se
acidulase = a-ci-du-lá-se
acilase = a-ci-lá-se
acinoase = a-ci-noá-se
aciolase = a-cio-lá-se
acirase = a-ci-rá-se
aciuase = a-ciu-á-se
aclamase = a-cla-má-se
aclimatase = a-cli-ma-tá-se
aclimatizase = a-cli-ma-ti-zá-se
acolisise = a-co-li-sí-se
acomodase = a-co-mo-dá-se
acompaniase = a-com-pa-ni-á-se
acontase = a-con-tá-se
acoperise = a-co-pe-rí-se
acordase = a-cor-dá-se
acostase = a-cos-tá-se
acreditase = a-cre-di-tá-se
acribioase = a-cri-bi-oá-se
acricioase = a-cri-cioá-se
acrimonioase = a-cri-mo-nioá-se
acrise = a-crí-se
acromatizase = a-cro-ma-ti-zá-se
acroşase = a-cro-şá-se
acţionase = ac-ţi-o-ná-se
activase = ac-ti-vá-se
activizase = ac-ti-vi-zá-se
actualizase = ac-tu-a-li-zá-se
aculturalizase = a-cul-tu-ra-li-zá-se
aculturase = a-cul-tu-rá-se
acumulase = a-cu-mu-lá-se
acuplase = a-cu-plá-se
acutizase = a-cu-ti-zá-se
acuzase = a-cu-zá-se
adâncise = a-dân-cí-se
adâncoase = a-dân-coá-se
adăpase = a-dă-pá-se
adăpostise = a-dă-pos-tí-se
0.271s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite