Ce cuvinte au ultima silabă sei

Cuvinte care au ultima silabă "sei":

abatesei = a-ba-té-sei
abdusei = ab-du-séi
abscisei = ab-scí-sei
abstrăsei = ab-stră-séi
abstrăsei = abs-tră-séi (struct.)
abzisei = ab-zi-séi
admisei = ad-mi-séi
adresei = a-dré-sei
adusei = a-du-séi
agroterasei = a-gro-te-rá-sei
ajunsei = a-jun-séi
albinoasei = al-bi-noá-sei
alesei = a-le-séi
ambrasei = am-brá-sei
amorsei = a-mór-sei
angoasei = an-goá-sei
ansei = án-sei
antecuirasei = an-te-cu-i-rá-sei
antepusei = an-te-pu-séi
antipiesei = an-ti-pi-é-sei
aprinsei = a-prin-séi
apusei = a-pu-séi
arămesei = a-ră-mé-sei
arhiducesei = ar-hi-du-cé-sei
arhondăresei = ar-hon-dă-ré-sei
arsei = ar-séi
ascunsei = as-cun-séi
atenansei = a-te-nán-sei
atinsei = a-tin-séi
atrăsei = a-tră-séi
autodistrusei = a-u-to-dis-tru-séi
avanfosei = a-van-fó-sei
aversei = a-vér-sei
avrămesei = a-vră-mé-sei
băbăresei = bă-bă-ré-sei
babirusei = ba-bi-rú-sei
bagasei = ba-gá-sei
bălbisei = băl-bí-sei
baronesei = ba-ro-né-sei
bârsei = bấr-sei
bielorusei = bie-lo-rú-sei
biomasei = bi-o-má-sei
blănăresei = blă-nă-ré-sei
boieresei = bo-ie-ré-sei
boresei = bo-ré-sei
borşăresei = bor-şă-ré-sei
bosei = bó-sei
bostănoasei = bos-tă-noá-sei
brânzăresei = brân-ză-ré-sei
bretesei = bre-té-sei
brutăresei = bru-tă-ré-sei
bucătăresei = bu-că-tă-ré-sei
bumbăcăresei = bum-bă-că-ré-sei
bursei = búr-sei
butisei = bu-tí-sei
caisei = ca-í-sei
călcătoresei = căl-că-to-ré-sei
călţunăresei = căl-ţu-nă-ré-sei
cămătăresei = că-mă-tă-ré-sei
căpitănesei = că-pi-tă-né-sei
capsei = cáp-sei
carcasei = car-cá-sei
cârciumăresei = câr-ciu-mă-ré-sei
cariopsei = ca-ri-óp-sei
cârnăţăresei = câr-nă-ţă-ré-sei
carpocapsei = car-po-cáp-sei
cărturăresei = căr-tu-ră-ré-sei
casei = cá-sei
cenuşăresei = ce-nu-şă-ré-sei
cepsei = cép-sei
chelăresei = che-lă-ré-sei
chermesei = cher-mé-sei
chesei = ché-sei
chioşcăresei = chioş-că-ré-sei
chiparoasei = chi-pa-roá-sei
chiulasei = chiu-lá-sei
cioarsei = cioár-sei
circumcisei = cir-cum-ci-séi
circumscrisei = cir-cum-scri-séi
cizmăresei = ciz-mă-ré-sei
clasei = clá-sei
clersei = clér-sei
clisei = clí-sei
cluceresei = clu-ce-ré-sei
coapsei = coáp-sei
coasei = coá-sei
cofetăresei = co-fe-tă-ré-sei
coincisei = coin-ci-séi
cojocăresei = co-jo-că-ré-sei
colonelesei = co-lo-ne-lé-sei
comisei = co-mi-séi
compresei = com-pré-sei
compromisei = com-pro-mi-séi
compusei = com-pu-séi
conchisei = con-chi-séi
conclusei = con-clu-séi
concursei = con-cur-séi
condescinsei = con-des-cin-séi
condicăresei = con-di-că-ré-sei
condusei = con-du-séi
0.008s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite