Ce cuvinte au ultima silabă tă

Cuvinte care au ultima silabă "tă":

abandonată = a-ban-do-ná-tă
abată = a-bá-tă
abatorizată = a-ba-to-ri-zá-tă
abătută = a-bă-tú-tă
abcedată = ab-ce-dá-tă
abcedută = ab-ce-dú-tă
abdicată = ab-di-cá-tă
abecedată = a-be-ce-dá-tă
aberantă = a-be-rán-tă
abhorată = ab-ho-rá-tă
abilită = a-bi-li-tắ
abilitată = a-bi-li-tá-tă
abjectă = ab-jéc-tă
abjudecată = ab-ju-de-cá-tă
abjurată = ab-ju-rá-tă
ablactă = a-blac-tắ
ablactată = a-blac-tá-tă
ablegată = a-ble-gá-tă
abnegată = ab-ne-gá-tă
abolită = a-bo-lí-tă
aboliţionistă = a-bo-li-ţio-nís-tă
abonată = a-bo-ná-tă
abordată = a-bor-dá-tă
abracadabrantă = a-bra-ca-da-brán-tă
abrazată = a-bra-zá-tă
abreviată = a-bre-vi-á-tă
abrogată = a-bro-gá-tă
abrogată = ab-ro-gá-tă (struct.)
abruptă = a-brúp-tă
abruptă = ab-rúp-tă (struct.)
abrutizantă = a-bru-ti-zán-tă
abrutizată = a-bru-ti-zá-tă
absentă = ab-sen-tắ (v.perf.s.)
absentă = ab-sén-tă (adj.)
absentată = ab-sen-tá-tă
absenteistă = ab-sen-te-ís-tă
absolută = ab-so-lú-tă
absolutistă = ab-so-lu-tís-tă
absolutizantă = ab-so-lu-ti-zán-tă
absolutizată = ab-so-lu-ti-zá-tă
absolventă = ab-sol-vén-tă
absolvită = ab-sol-ví-tă
absorbantă = ab-sor-bán-tă
absorbită = ab-sor-bí-tă
abstenţionistă = ab-sten-ţi-o-nís-tă
abstinentă = ab-sti-nén-tă
abstractă = ab-strác-tă
abstractă = abs-trác-tă (struct.)
abstracţionistă = ab-strac-ţio-nís-tă
abstractizantă = ab-strac-ti-zán-tă
abstractizată = ab-strac-ti-zá-tă
abstractizată = abs-trac-ti-zá-tă (struct.)
abţiguită = ab-ţi-gu-í-tă
abţinută = ab-ţi-nú-tă
abundată = a-bun-dá-tă
abundentă = a-bun-dén-tă
aburcată = a-bur-cá-tă
aburită = a-bu-rí-tă
abuzată = a-bu-zá-tă
academistă = a-ca-de-mís-tă
academizantă = a-ca-de-mi-zán-tă
academizată = a-ca-de-mi-zá-tă
acantă = a-cán-tă
acaparantă = a-ca-pa-rán-tă
acaparată = a-ca-pa-rá-tă
acarinată = a-ca-ri-ná-tă
accedută = ac-ce-dú-tă
accelerată = ac-ce-le-rá-tă
accentuată = ac-cen-tu-á-tă
acceptă = ac-cep-tắ (v.perf.s.)
acceptă = ac-cép-tă (v.prez.)
acceptantă = ac-cep-tán-tă
acceptată = ac-cep-tá-tă
accesată = ac-ce-sá-tă
accesibilizată = ac-ce-si-bi-li-zá-tă
accidentă = ac-ci-den-tắ
accidentată = ac-ci-den-tá-tă
această = a-ceás-tă
acetificată = a-ce-ti-fi-cá-tă
achiesată = a-chi-e-sá-tă
achită = a-chi-tắ (v.perf.s.)
achită = a-chí-tă (v.prez.)
achitată = a-chi-tá-tă
achiziţionată = a-chi-zi-ţi-o-ná-tă
aciculată = a-ci-cu-lá-tă
acidifiantă = a-ci-di-fi-án-tă
acidificată = a-ci-di-fi-cá-tă
acidorezistentă = a-ci-do-re-zis-tén-tă
acidulată = a-ci-du-lá-tă
acilată = a-ci-lá-tă
aciolată = a-cio-lá-tă
acirată = a-ci-rá-tă
aciuată = a-ciu-á-tă
aclamată = a-cla-má-tă
aclimată = a-cli-ma-tắ
aclimatată = a-cli-ma-tá-tă
aclimatizată = a-cli-ma-ti-zá-tă
acolată = a-co-lá-tă
acolisită = a-co-li-sí-tă
acolită = a-co-lí-tă
0.127s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite