Ce cuvinte au ultima silabă tea

Cuvinte care au ultima silabă "tea":

abătea = a-bă-teá
abilitatea = a-bi-li-tá-tea
abnormitatea = ab-nor-mi-tá-tea
aborigenitatea = a-bo-ri-ge-ni-tá-tea
absconsitatea = ab-scon-si-tá-tea
absoluitatea = ab-so-lu-i-tá-tea
absorbtivitatea = ab-sor-bti-vi-tá-tea
abstractivitatea = ab-strac-ti-vi-tá-tea
absurditatea = ab-sur-di-tá-tea
acceptabilitatea = ac-cep-ta-bi-li-tá-tea
accesibilitatea = ac-ce-si-bi-li-tá-tea
accidentalitatea = ac-ci-den-ta-li-tá-tea
acestea = a-cés-tea
aciditatea = a-ci-di-tá-tea
acidofitea = a-ci-do-fí-tea
acordabilitatea = a-cor-da-bi-li-tá-tea
acrofitea = a-cro-fí-tea
activitatea = ac-ti-vi-tá-tea
actofitea = ac-to-fí-tea
actualitatea = ac-tu-a-li-tá-tea
acuitatea = a-cu-i-tá-tea
adăpostea = a-dă-pos-teá
adaptabilitatea = a-dap-ta-bi-li-tá-tea
adezivitatea = a-de-zi-vi-tá-tea
adipozitatea = a-di-po-zi-tá-tea
aditivitatea = a-di-ti-vi-tá-tea
admisibilitatea = ad-mi-si-bi-li-tá-tea
admitea = ad-mi-teá
adresabilitatea = a-dre-sa-bi-li-tá-tea
adversitatea = ad-ver-si-tá-tea
aerodinamicitatea = a-e-ro-di-na-mi-ci-tá-tea
aeroelasticitatea = a-e-ro-e-las-ti-ci-tá-tea
afabilitatea = a-fa-bi-li-tá-tea
afectibilitatea = a-fec-ti-bi-li-tá-tea
afectivitatea = a-fec-ti-vi-tá-tea
afectuozitatea = a-fec-tu-o-zi-tá-tea
afinitatea = a-fi-ni-tá-tea
aforisticitatea = a-fo-ris-ti-ci-tá-tea
africanitatea = a-fri-ca-ni-tá-tea
agestea = a-ges-teá
agililatea = a-gi-li-lá-tea
agramaticalitatea = a-gra-ma-ti-ca-li-tá-tea
agresivitatea = a-gre-si-vi-tá-tea
agrofitea = a-gro-fí-tea
aiestea = a-iés-tea
aistea = a-ís-tea
ajustabilitatea = a-jus-ta-bi-li-tá-tea
alcalinitatea = al-ca-li-ni-tá-tea
algiditatea = al-gi-di-tá-tea
alienabilitatea = a-li-e-na-bi-li-tá-tea
alodialitatea = a-lo-dia-li-tá-tea
alterabilitatea = al-te-ra-bi-li-tá-tea
alteritatea = al-te-ri-tá-tea
aluzivitatea = a-lu-zi-vi-tá-tea
amabilitatea = a-ma-bi-li-tá-tea
ambiguitatea = am-bi-gu-i-tá-tea
amenitatea = a-me-ni-tá-tea
amintea = a-min-teá
amiralitatea = a-mi-ra-li-tá-tea
amoralitatea = a-mo-ra-li-tá-tea
amovibilitatea = a-mo-vi-bi-li-tá-tea
ampolozitatea = am-po-lo-zi-tá-tea
anaciditatea = a-na-ci-di-tá-tea
analizabilitatea = a-na-li-za-bi-li-tá-tea
ancestralitatea = an-ces-tra-li-tá-tea
androsterilitatea = an-dros-te-ri-li-tá-tea
anfractuozitatea = an-frac-tu-o-zi-tá-tea
angelitatea = an-ge-li-tá-tea
animalitatea = a-ni-ma-li-tá-tea
animozitatea = a-ni-mo-zi-tá-tea
anistoricitatea = a-nis-to-ri-ci-tá-tea
anonimitatea = a-no-ni-mi-tá-tea
anorganicitatea = a-nor-ga-ni-ci-tá-tea
anormalitatea = a-nor-ma-li-tá-tea
anostea = a-nos-teá
anterioritatea = an-te-ri-o-ri-tá-tea
antichitatea = an-ti-chi-tá-tea
antiteticitatea = an-ti-te-ti-ci-tá-tea
anualitatea = a-nua-li-tá-tea
anuitatea = a-nu-i-tá-tea
anulabilitatea = a-nu-la-bi-li-tá-tea
anxietatea = an-xi-e-tá-tea
apartinitatea = a-par-ti-ni-tá-tea
aperceptibilitatea = a-per-cep-ti-bi-li-tá-tea
aplicabilitatea = a-pli-ca-bi-li-tá-tea
aplicativitatea = a-pli-ca-ti-vi-tá-tea
aprioritatea = a-prio-ri-tá-tea
aprobabilitatea = a-pro-ba-bi-li-tá-tea
aprobativitatea = a-pro-ba-ti-vi-tá-tea
aproximativitatea = a-pro-xi-ma-ti-vi-tá-tea
arbitrarietatea = ar-bi-tra-ri-e-tá-tea
argumentabilitatea = ar-gu-men-ta-bi-li-tá-tea
arhaicitatea = ar-ha-i-ci-tá-tea
arhaitatea = ar-ha-i-tá-tea
ariditatea = a-ri-di-tá-tea
ariniştea = a-ri-níş-tea (s.)
ariniştea = a-rí-niş-tea (s.)
armonizabilitatea = ar-mo-ni-za-bi-li-tá-tea
artificialitatea = ar-ti-fi-ci-a-li-tá-tea
artificiozitatea = ar-ti-fi-ci-o-zi-tá-tea
0.074s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite