Ce cuvinte au ultima silabă tor

Cuvinte care au ultima silabă "tor":

abator = a-ba-tór
abductor = ab-duc-tór
abjurator = ab-ju-ra-tór
abreviator = a-bre-vi-a-tór
absorbitor = ab-sor-bi-tór
acaparator = a-ca-pa-ra-tór
accelerator = ac-ce-le-ra-tór
acceptor = ac-cep-tór
acestor = a-cés-tor
achizitor = a-chi-zi-tór
acomodator = a-co-mo-da-tór
acompaniator = a-com-pa-ni-a-tór
acoperitor = a-co-pe-ri-tór
activator = ac-ti-va-tór
activizator = ac-ti-vi-za-tór
actor = ac-tór
actualizator = ac-tua-li-za-tór
acumulator = a-cu-mu-la-tór
acupunctor = a-cu-punc-tór
acuzator = a-cu-za-tór
acvicultor = ac-vi-cul-tór
adâncitor = a-dân-ci-tór
adaptator = a-dap-ta-tór
adaptor = a-dap-tór
ademenitor = a-de-me-ni-tór
adeveritor = a-de-ve-ri-tór
adiator = a-di-a-tór
adjectivator = ad-jec-ti-va-tór
adjudecător = ad-ju-de-că-tór
administrator = ad-mi-nis-tra-tór
admirator = ad-mi-ra-tór
adnotator = ad-no-ta-tór
adoptator = a-dop-ta-tór
adorator = a-do-ra-tór
adormitor = a-dor-mi-tór
aducător = a-du-că-tór
aductor = a-duc-tór
adulator = a-du-la-tór
adulmecător = a-dul-me-că-tór
adunător = a-du-nă-tór
aerator = a-e-ra-tór
aeroionizator = a-e-ro-io-ni-za-tór
aeromotor = a-e-ro-mo-tór
aeroreactor = a-e-ro-re-ac-tór
aerotransportor = a-e-ro-trans-por-tór
afânător = a-fâ-nă-tór
aflător = a-flă-tór
afumător = a-fu-mă-tór
agăţător = a-gă-ţă-tór
agiotor = a-gio-tór
agitator = a-gi-ta-tór
aglomerator = a-glo-me-ra-tór
agricultor = a-gri-cul-tór
aiestor = a-iés-tor
aistor = a-ís-tor
ajustor = a-jus-tór
ajutător = a-ju-tă-tór
ajutor = a-ju-tór
albitor = al-bi-tór
alcătuitor = al-că-tu-i-tór
alegător = a-le-gă-tór
alergător = a-ler-gă-tór
alezator = a-le-za-tór
aligator = a-li-ga-tór
alimentator = a-li-men-ta-tór
alinător = a-li-nă-tór
alintător = a-lin-tă-tór
alocutor = a-lo-cu-tór
alternator = al-ter-na-tór
altoitor = al-to-i-tór
altor = ál-tor
alunecător = a-lu-ne-că-tór
alungător = a-lun-gă-tór
amăgitor = a-mă-gi-tór
amalgamator = a-mal-ga-ma-tór
amator = a-ma-tór
ameliorator = a-me-li-o-ra-tór
ameninţător = a-me-nin-ţă-tór
amestecător = a-mes-te-că-tór
ameţitor = a-me-ţi-tór
amplificator = am-pli-fi-ca-tór
analizator = a-na-li-za-tór
anamorfozator = a-na-mor-fo-za-tór
anchetator = an-che-ta-tór
ancorator = an-co-ra-tór
andosator = an-do-sa-tór
anihilator = a-ni-hi-la-tór
animator = a-ni-ma-tór
anterostator = an-te-ros-ta-tór
anterotor = an-te-ro-tór
antevorbitor = an-te-vor-bi-tór
anticipator = an-ti-ci-pa-tór
anticivilizator = an-ti-ci-vi-li-za-tór
antiinflamator = an-tiin-fla-ma-tór
antivibrator = an-ti-vi-bra-tór
antologator = an-to-lo-ga-tór
anumitor = a-nu-mí-tor
anunciator = a-nun-ci-a-tór
anunţător = a-nun-ţă-tór
apărător = a-pă-ră-tór
0.022s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite