Ce cuvinte au ultima silabă tul

Cuvinte care au ultima silabă "tul":

abderitul = ab-de-rí-tul
ablautul = áb-lau-tul
ablegatul = a-ble-gá-tul
ablegatul = ab-le-gá-tul (struct.)
aboliţionistul = a-bo-li-ţi-o-nís-tul
abonamentul = a-bo-na-mén-tul
abonatul = a-bo-ná-tul
absenteistul = ab-sen-te-ís-tul
absintul = ab-sín-tul
absolutistul = ab-so-lu-tís-tul
absolutul = ab-so-lú-tul
absolventul = ab-sol-vén-tul
absorbantul = ab-sor-bán-tul
abstenţionistul = ab-sten-ţi-o-nís-tul
abstinentul = ab-sti-nén-tul
abstracţionistul = ab-strac-ţio-nís-tul
abstractul = ab-strác-tul
abstractul = abs-trác-tul (struct.)
academistul = a-ca-de-mís-tul
acaparantul = a-ca-pa-rán-tul
acaretul = a-ca-ré-tul
acatistul = a-ca-tís-tul
acaustobiolitul = a-ca-us-to-bi-o-lí-tul
acceleratul = ac-ce-le-rá-tul
accentul = ac-cén-tul
acceptul = ac-cép-tul
accesoristul = ac-ce-so-rís-tul
accidentul = ac-ci-dén-tul
acetatul = a-ce-tá-tul
acetobutiratul = a-ce-to-bu-ti-rá-tul
acmolitul = ac-mo-lí-tul
acolitul = a-co-lí-tul
acompaniamentul = a-com-pa-ni-a-mén-tul
aconitul = a-co-ní-tul
acontul = a-cón-tul
acoperământul = a-co-pe-ră-mấn-tul
acordantul = a-cor-dán-tul
acordeonistul = a-cor-de-o-nís-tul
acostamentul = a-cos-ta-mén-tul
acraniatul = a-cra-ni-á-tul
acreditatul = a-cre-di-tá-tul
acrescământul = a-cres-că-mấn-tul
acrilatul = a-cri-lá-tul
acrobatul = a-cro-bá-tul
acrolitul = a-cro-lí-tul
acromatul = a-cro-má-tul
actantul = ac-tán-tul
actinolitul = ac-ti-no-lí-tul
actinotul = ac-ti-nó-tul
acţionariatul = ac-ţio-na-ri-á-tul
activantul = ac-ti-ván-tul
activistul = ac-ti-vís-tul
actuariatul = ac-tu-a-ri-á-tul
actul = ác-tul
acuarelistul = a-cua-re-lís-tul
aculeatul = a-cu-le-á-tul
acupuncturistul = a-cu-punc-tu-rís-tul
acustomatul = a-cus-to-má-tul
acutramentul = a-cu-tra-mén-tul
acuzatul = a-cu-zá-tul
acvafortistul = ac-va-for-tís-tul
acvanautul = ac-va-na-ú-tul
acvaplanistul = ac-va-pla-nís-tul
acvaristul = ac-va-rís-tul
acvastatul = ac-vas-tá-tul
acvatintistul = ac-va-tin-tís-tul
adamantul = a-da-mán-tul
adamitul = a-da-mí-tul
adăpatul = a-dă-pá-tul
adăpostul = a-dă-pós-tul
adeptul = a-dép-tul
aderentul = a-de-rén-tul
adjunctul = ad-júnc-tul
adjutantul = ad-ju-tán-tul
adjuvantul = ad-ju-ván-tul
adolesecentul = a-do-le-se-cén-tul
adragantul = a-dra-gán-tul
adresantul = a-dre-sán-tul
adsorbantul = ad-sor-bán-tul
adsorbatul = ad-sor-bá-tul
adstratul = ad-strá-tul
aductul = a-dúc-tul
adultul = a-dúl-tul
adventistul = ad-ven-tís-tul
aerliftul = a-er-líf-tul
aerobiontul = a-e-ro-bión-tul
aerodesantul = a-e-ro-de-sán-tul
aeroductul = a-e-ro-dúc-tul
aerofilatelistul = a-e-ro-fi-la-te-lís-tul
aerolitul = a-e-ro-lí-tul
aeromodelistul = a-e-ro-mo-de-lís-tul
aeronautul = a-e-ro-na-ú-tul
aeroportul = a-e-ro-pór-tul
aerostatul = a-e-ro-stá-tul (struct.)
aerostatul = a-e-ros-tá-tul
aerotransportul = a-e-ro-trans-pór-tul
afaceristul = a-fa-ce-rís-tul
afanitul = a-fa-ní-tul
afectul = a-féc-tul
afemeiatul = a-fe-me-iá-tul
0.149s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite