Ce cuvinte au ultima silabă za

Cuvinte care au ultima silabă "za":

abatiza = a-ba-tí-za
abatoriza = a-ba-to-ri-zá
abiogeneza = a-bi-o-ge-né-za
abioza = a-bi-ó-za
abraza = a-bra-zá
abrutiza = a-bru-ti-zá
absolutiza = ab-so-lu-ti-zá
abstractiza = ab-strac-ti-zá
abstractiza = abs-trac-ti-zá (struct.)
abuza = a-bu-zá
academiza = a-ca-de-mi-zá
acantoza = a-can-tó-za
acarioza = a-ca-ri-ó-za
accesibiliza = ac-ce-si-bi-li-zá
acetoza = a-ce-tó-za
acidoza = a-ci-dó-za
aclimatiza = a-cli-ma-ti-zá
acrocianoza = a-cro-ci-a-nó-za
acromatiza = a-cro-ma-ti-zá
actinomicoza = ac-ti-no-mi-có-za
activiza = ac-ti-vi-zá
actualiza = ac-tu-a-li-zá
aculturaliza = a-cul-tu-ra-li-zá
acutiza = a-cu-ti-zá
acuza = a-cu-zá (v.inf./v.imperf.)
acuza = a-cú-za (s.)
acvaherboza = ac-va-her-bó-za
adenohipofiza = a-de-no-hi-po-fí-za
adenoviroza = a-de-no-vi-ró-za
adiaforeza = a-dia-fo-ré-za
adipogeneza = a-di-po-ge-né-za
adjectiviza = ad-jec-ti-vi-zá
adverbializa = ad-ver-bi-a-li-zá
aerobioza = a-e-ro-bi-ó-za
afereza = a-fe-ré-za
afoniza = a-fo-ni-zá
africaniza = a-fri-ca-ni-zá
agoniza = a-go-ni-zá
agranulocitoza = a-gra-nu-lo-ci-tó-za
agricoliza = a-gri-co-li-zá
agrocenoza = a-gro-ce-nó-za
albaneza = al-ba-né-za
albumoza = al-bu-mó-za
alcaliceluloza = al-ca-li-ce-lu-ló-za
alcaliniza = al-ca-li-ni-zá
alcaliza = al-ca-li-zá
alcaloza = al-ca-ló-za
alcooliza = al-co-o-li-zá
aldoza = al-dó-za
alegoriza = a-le-go-ri-zá
alelogeneza = a-le-lo-ge-né-za
alergoza = a-ler-gó-za
aleza = a-le-zá (v.inf./v.imperf.)
aleza = a-lé-za (s.)
alfabetiza = al-fa-be-ti-zá
algebriza = al-ge-bri-zá
algoritmiza = al-go-rit-mi-zá
alogeneza = a-lo-ge-né-za
aluminiza = a-lu-mi-ni-zá
aluniza = a-lu-ni-zá
amalgamiza = a-mal-ga-mi-zá
amauroza = a-ma-u-ró-za
ambiguiza = am-bi-gu-i-zá
americaniza = a-me-ri-ca-ni-zá
ameriza = a-me-ri-zá
amfiartroza = am-fi-ar-tró-za
amiaza = a-miá-za
amidaza = a-mi-dá-za
amilaza = a-mi-lá-za
amiloidoza = a-mi-lo-i-dó-za
amiloza = a-mi-ló-za
amitoza = a-mi-tó-za
amonoliza = a-mo-no-lí-za
amoreza = a-mo-re-zá (v.inf./v.imperf.)
amoreza = a-mo-ré-za (s.)
amortiza = a-mor-ti-zá
ampriza = am-prí-za
amuza = a-mu-zá
anabioza = a-na-bi-ó-za
anaclaza = a-na-clá-za
anacroniza = a-na-cro-ni-zá
anacruza = a-na-crú-za
anadiploza = a-na-di-pló-za
anaerobioza = a-na-e-ro-bi-ó-za
anaerobioza = an-a-e-ro-bi-ó-za (struct.)
anafaza = a-na-fá-za
anaforeza = a-na-fo-ré-za
anageneza = a-na-ge-né-za
anagramatiza = a-na-gra-ma-ti-zá
analgiza = a-nal-gi-zá
analiza = a-na-li-zá (v.inf./v.imperf.)
analiza = a-na-lí-za (s.)
analogiza = a-na-lo-gi-zá
anamneza = a-na-mné-za (struct.)
anamneza = a-nam-né-za
anamorfoza = a-na-mor-fo-zá (v.inf./v.imperf.)
anamorfoza = a-na-mor-fó-za (s.)
anarhiza = a-nar-hi-zá
anastiloza = a-nas-ti-ló-za
anastomoza = a-na-sto-mo-zá
0.021s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite