contributoriu despărțit în silabe; cum se desparte în silabe contributoriu

Despărțirea în silabe a cuvântului "contributoriu":

contributoriu = con  tri  bu  tó  riu

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "contributoriu":

CONTRIBUTÓRIU, -IE, contributorii, adj. (Rar) Contributiv. – Cf. fr. contributoire.
CONTRIBUTÓRIU, -IE adj. Contributiv. [Cf. fr. contributoire].
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

contribuite = con-tri-bu-í-te
contribuită = con-tri-bu-í-tă
contribuişi = con-tri-bu-íşi
contribuiţi = con-tri-bu-íţi
contributiv = con-tri-bu-tív
contributive = con-tri-bu-tí-ve
contributivi = con-tri-bu-tívi
contributivă = con-tri-bu-tí-vă
contributorie = con-tri-bu-tó-ri-e
contributorii = con-tri-bu-tó-rii
contributoriu = con-tri-bu-tó-riu
contribuţia = con-tri-bú-ţi-a
contribuţie = con-tri-bú-ţi-e
contribuţiei = con-tri-bú-ţi-ei
contribuţii = con-tri-bú-ţii
contribuţiile = con-tri-bú-ţi-i-le
contribuţiilor = con-tri-bú-ţi-i-lor
controale = con-troá-le
controalele = con-troá-le-le
controalelor = con-troá-le-lor
control = con-tról

Cuvinte care au ultima silabă "riu":

absolutoriu = ab-so-lu-tó-riu
accesoriu = ac-ce-só-riu
acerateriu = a-ce-ra-té-riu
acvariu = ac-vá-riu
acvaterariu = ac-va-te-rá-riu
alburiu = al-bu-ríu
aleatoriu = a-le-a-tó-riu
alpinariu = al-pi-ná-riu
amăriu = a-mă-ríu
ambulatoriu = am-bu-la-tó-riu
amfiteriu = am-fi-té-riu
anteriu = an-te-ríu
anticlinoriu = an-ti-cli-nó-riu
antracoteriu = an-tra-co-té-riu
aratoriu = a-ra-tó-riu
articulatoriu = ar-ti-cu-la-tó-riu
atentatoriu = a-ten-ta-tó-riu
auditoriu = a-u-di-tó-riu
auguriu = au-gú-riu
auriu = a-u-ríu
azuriu = a-zu-ríu
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite