Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
pardoseala = par-do-seá-la
exemplu = e-xém-plu
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
geografie = ge-o-gra-fí-e
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
prieten = pri-é-ten
aceea = a-cé-ea
fiinţa = fi-in-ţá
funcţie = fúnc-ţi-e
excursie = ex-cúr-si-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
toamna = toám-na
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
niciodată = ni-cio-dá-tă
coafor = coa-fór
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
imediat = i-me-di-át
acuarela = a-cua-ré-la
viaţa = viá-ţa
vârstnic = vấr-stnic
dreptunghi = drept-únghi
alcool = al-co-ól
dicţionar = dic-ţi-o-nár
aur = á-ur
punctaj = punc-táj
lingvist = lin-gvíst
machiaj = ma-chi-áj
înainte = î-na-ín-te
înalt = î-nált
bojdeuca = boj-déu-ca
aer = á-er
mausoleu = mau-so-léu
înot = î-nót
copii = co-píi
oua = o-uá
canion = ca-nión
alee = a-lé-e
cereale = ce-re-á-le
piuneza = piu-né-za
şifonier = şi-fo-ni-ér
idee = i-dé-e
arctic = árc-tic
ochii = o-chíi
ştiinţa = şti-ín-ţa
delincvent = de-lin-cvént
exista = e-xis-tá
arici = a-ri-cí
jertfa = jért-fa
seif = seif
trotuar = tro-tuár
ceas = ceas
nouă = nó-uă
geam = geam
sculptor = scúlp-tor
fereastra = fe-reás-tra
deodată = de-o-dá-tă
februarie = fe-bru-á-ri-e
sublinia = su-bli-ni-á
trauma = tráu-ma
două = dó-uă
vreau = vreau
atlet = a-tlét
coniac = co-niác
funcţionar = func-ţi-o-nár
ploaie = ploá-ie
abstract = ab-stráct
unghie = ún-ghi-e
inegal = in-e-gál
pian = pi-án
soare = soá-re
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
cianura = ci-a-nú-ra
poezie = po-e-zí-e
flori = flori

Cuvinte aleatorii:

aborigenităţii = a-bo-ri-ge-ni-tắ-ţii
acceptant = ac-cep-tánt
amprentez = am-pren-téz
atâţia = a-tấ-ţi-a
belciuge = bel-ciú-ge
caractroanelor = ca-rac-troá-ne-lor
cardiopatiilor = car-di-o-pa-tí-i-lor
celuiţi = ce-lu-íţi
chibzuirea = chib-zu-í-rea
chiupului = chiú-pu-lui
consternaseră = con-ster-ná-se-ră
corbuleţilor = cor-bu-lé-ţi-lor
cuviincioase = cu-vi-in-cioá-se
debutonând = de-bu-to-nấnd
defosasem = de-fo-sá-sem
descătuşaşi = des-că-tu-şáşi
dezbârnă = dez-bâr-nắ
deşternu = deş-ter-nú
diplopiei = dipl-o-pí-ei (struct.)
furunculos = fu-run-cu-lós
gamomaniei = ga-mo-ma-ní-ei
glodise = glo-dí-se
helveţieni = hel-ve-ţi-éni
hărşniră = hăr-şní-ră
intercalez = in-ter-ca-léz
locuiseră = lo-cu-í-se-ră
manganezitul = man-ga-ne-zí-tul
moralizatorii = mo-ra-li-za-tó-rii
nălucit = nă-lu-cít
onicomalacii = o-ni-co-ma-la-cíi
oniric = o-ní-ric
organoleptică = or-ga-no-lép-ti-că
ortografia = or-to-gra-fí-a
panamericanei = pan-a-me-ri-cá-nei (struct.)
pluricelulare = plu-ri-ce-lu-lá-re
pocăniri = po-că-níri
prolifera = pro-li-fe-rá
puiseşi = pu-í-seşi
radiametru = ra-dia-mé-tru
realiniază = re-a-li-ni-á-ză
recădere = re-că-dé-re
rezervând = re-zer-vấnd
româncuţei = ro-mân-cú-ţei
saltelele = sal-té-le-le
sifoanelor = si-foá-ne-lor
spaţiaseşi = spa-ţi-á-seşi
sugestionezi = su-ges-ti-o-nézi
sulace = su-lá-ce
suspinate = sus-pi-ná-te
taxi-furgonet = ta-xi-fur-go-nét
telematizat = te-le-ma-ti-zát
tempestivi = tem-pes-tívi
toponimele = to-po-ní-me-le
translocări = trans-lo-cắri
transsudând = trans-su-dấnd
turbidităţi = tur-bi-di-tắţi
zdrumicarăţi = zdru-mi-cá-răţi
înfruptării = în-frup-tắ-rii
îngropăciunii = în-gro-pă-ciú-nii
tustrei = tus-tréi
0.009s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite