Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

despărţiri = des-păr-ţíri
caut = cá-ut
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
pardoseala = par-do-seá-la
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
copiii = co-pí-ii
subiect = su-biéct
exact = e-xáct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
toamna = toám-na
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
fiinţa = fi-in-ţá
obiect = o-biéct
niciodată = ni-cio-dá-tă
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
prieten = pri-é-ten
coafor = coa-fór
excursie = ex-cúr-si-e
somptuos = somp-tu-ós
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
imediat = i-me-di-át
acuarela = a-cua-ré-la
viaţa = viá-ţa
dicţionar = dic-ţi-o-nár
aur = á-ur
vârstnic = vấr-stnic
aer = á-er
dreptunghi = drept-únghi
alcool = al-co-ól
înainte = î-na-ín-te
lingvist = lin-gvíst
înot = î-nót
punctaj = punc-táj
idee = i-dé-e
machiaj = ma-chi-áj
şifonier = şi-fo-ni-ér
bojdeuca = boj-déu-ca
alee = a-lé-e
cereale = ce-re-á-le
copii = co-píi
canion = ca-nión
piuneza = piu-né-za
ştiinţa = şti-ín-ţa
vreau = vreau
oua = o-uá
mausoleu = ma-u-so-léu
arctic = árc-tic
înalt = î-nált
trotuar = tro-tuár
ochii = o-chíi
arici = a-ri-cí
ceas = ceas
jertfa = jért-fa
geam = geam
seif = seif
delincvent = de-lin-cvént
nouă = nó-uă
exista = e-xis-tá
sculptor = scúlp-tor
două = dó-uă
trauma = trá-u-ma
ploaie = ploá-ie
abstract = ab-stráct
deodată = de-o-dá-tă
abstract = abs-tráct (struct.)
fereastra = fe-reás-tra
februarie = fe-bru-á-ri-e
cuvintele = cu-vín-te-le
funcţionar = func-ţi-o-nár
leoarcă = leoár-că
coniac = co-niác
soare = soá-re
poezie = po-e-zí-e
chiar = chiar
atlet = a-tlét
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
flori = flori
unghie = ún-ghi-e
sublinia = su-bli-ni-á
inegal = in-e-gál
pian = pi-án

Cuvinte aleatorii:

aproximară = a-pro-xi-má-ră
astrografii = a-stro-gra-fíi
auziseşi = a-u-zí-seşi
azteci = az-téci
boscorodeala = bos-co-ro-deá-la
brăcinare = bră-ci-ná-re
bunghinirăm = bun-ghi-ní-răm
cimilit = ci-mi-lít
configureze = con-fi-gu-ré-ze
cronologizează = cro-no-lo-gi-zeá-ză
decesul = de-cé-sul
defibrilatoarele = de-fi-bri-la-toá-re-le
deszăvorârea = des-ză-vo-rấ-rea
dorienilor = do-ri-é-ni-lor
elizeului = e-li-zé-u-lui
exorcistelor = e-xor-cís-te-lor
feldspatului = féld-spa-tu-lui (struct.)
grămăjoarelor = gră-mă-joá-re-lor
habituali = ha-bi-tuáli
himeneu = hi-me-néu
inactivul = in-ac-tí-vul (struct.)
izentalpe = i-zen-tál-pe
laringoscopii = la-rin-gos-co-píi
letona = le-tó-na
licitai = li-ci-tái
locatarul = lo-ca-tá-rul
logopedele = lo-go-pé-de-le
macula = má-cu-la
materialiceşte = ma-te-ri-a-li-céş-te
minipotelurilor = mi-ni-po-té-lu-ri-lor
misionarului = mi-si-o-ná-ru-lui
monologizai = mo-no-lo-gi-zái
măcănisem = mă-că-ní-sem
nescrise = ne-scrí-se (struct.)
nominative = no-mi-na-tí-ve
nuntite = nun-tí-te
năpăstuitoarei = nă-păs-tu-i-toá-rei
oglinduţele = o-glin-dú-ţe-le
panromânism = pan-ro-mâ-nísm
patericul = pa-te-rí-cul
pofil = pó-fil
postrevoluţionare = post-re-vo-lu-ţio-ná-re
preceptorale = pre-cep-to-rá-le
programează = pro-gra-meá-ză
prohodituri = pro-ho-dí-turi
prăzilor = prắ-zi-lor
recului = ré-cu-lui
refrişaseşi = re-fri-şá-seşi
restituţie = res-ti-tú-ţi-e
retrocesionarelor = re-tro-ce-sio-ná-re-lor
sinclinal = sin-cli-nál
singurea = sin-gu-reá
somatogramelor = so-ma-to-grá-me-lor
speteli = spe-téli
suitorului = su-i-tó-ru-lui
tomnai = tom-nái
urometru = u-ro-mé-tru
şindriliseră = şin-dri-lí-se-ră
încartiruiaţi = în-car-ti-ru-iáţi
înstrăina = în-stră-i-ná
0.005s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite