Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
pardoseala = par-do-seá-la
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
copiii = co-pí-ii
subiect = su-biéct
exact = e-xáct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
toamna = toám-na
funcţie = fúnc-ţi-e
fiinţa = fi-in-ţá
aceea = a-cé-ea
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
niciodată = ni-cio-dá-tă
excursie = ex-cúr-si-e
somptuos = somp-tu-ós
coafor = coa-fór
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
acuarela = a-cua-ré-la
viaţa = viá-ţa
imediat = i-me-di-át
vârstnic = vấr-stnic
dreptunghi = drept-únghi
dicţionar = dic-ţi-o-nár
alcool = al-co-ól
aur = á-ur
înainte = î-na-ín-te
punctaj = punc-táj
înot = î-nót
lingvist = lin-gvíst
aer = á-er
cereale = ce-re-á-le
machiaj = ma-chi-áj
înalt = î-nált
bojdeuca = boj-déu-ca
idee = i-dé-e
piuneza = piu-né-za
copii = co-píi
canion = ca-nión
alee = a-lé-e
mausoleu = ma-u-so-léu
oua = o-uá
arctic = árc-tic
şifonier = şi-fo-ni-ér
ştiinţa = şti-ín-ţa
ochii = o-chíi
ceas = ceas
jertfa = jért-fa
arici = a-ri-cí
delincvent = de-lin-cvént
trotuar = tro-tuár
exista = e-xis-tá
seif = seif
vreau = vreau
nouă = nó-uă
geam = geam
sculptor = scúlp-tor
deodată = de-o-dá-tă
două = dó-uă
fereastra = fe-reás-tra
trauma = tráu-ma
cuvintele = cu-vín-te-le
februarie = fe-bru-á-ri-e
ploaie = ploá-ie
funcţionar = func-ţi-o-nár
coniac = co-niác
sublinia = su-bli-ni-á
abstract = ab-stráct
soare = soá-re
poezie = po-e-zí-e
atlet = a-tlét
pian = pi-án
unghie = ún-ghi-e
inegal = in-e-gál
flori = flori
leoarcă = leoár-că
cinci = cinci
avion = a-vi-ón

Cuvinte aleatorii:

accesiunile = ac-ce-si-ú-ni-le
aclimatarea = a-cli-ma-tá-rea
africanistul = a-fri-ca-nís-tul
amerizară = a-me-ri-zá-ră
apusene = a-pu-sé-ne
autoproclama = a-u-to-pro-cla-má
bacteriană = bac-te-riá-nă
bicentenar = bi-cen-te-nár
bicromaţilor = bi-cro-má-ţi-lor
blocai = blo-cái
buraj = bu-ráj
caligrafiase = ca-li-gra-fi-á-se
campionat = cam-pi-o-nát
citoliza = ci-to-lí-za
codanul = co-dá-nul
colaborate = co-la-bo-rá-te
copastiile = co-pás-ti-i-le
căsca = căs-cá
dacnomaniei = dac-no-ma-ní-ei
dezlipeşti = dez-li-péşti
dezmăţaserăţi = dez-mă-ţá-se-răţi
deşternuţi = deş-ter-núţi
flagelam = fla-ge-lám
focometrie = fo-co-me-trí-e
fragă-tătăreasce = frá-gă-tă-tă-reás-ce
globale = glo-bá-le
havajelor = ha-vá-je-lor
husată = hu-sá-tă
inicvităţii = i-nic-vi-tắ-ţii
jujubele = ju-jú-be-le
lector = léc-tor
matarăm = ma-tá-răm
melanic = me-lá-nic
opistodomurilor = o-pis-to-dó-mu-ri-lor
patronând = pa-tro-nấnd
periteaguri = pe-ri-teá-guri
pertuizană = per-tu-i-zá-nă
poliuretani = po-li-u-re-táni
protocarbonat = pro-to-car-bo-nát
pupaturilor = pu-pá-tu-ri-lor
radiocompasul = ra-di-o-com-pá-sul
rafaelite = ra-fa-e-lí-te
recompunerile = re-com-pú-ne-ri-le
reeşaloneze = -re-e-şa-lo-né-ze
republicanului = re-pu-bli-cá-nu-lui
ricoşeul = ri-co-şé-ul
răsfiersesem = răs-fier-sé-sem
răsuflete = ră-sú-fle-te
santonină = san-to-ní-nă
sfârâiturile = sfâ-râ-i-tú-ri-le
sulfizăm = sul-fi-zắm
săniatului = să-ni-á-tu-lui
tenebritate = te-ne-bri-tá-te
tragediilor = tra-ge-dí-i-lor
transpirări = tran-spi-rắri (struct.)
vără = vă-rắ
zoofag = zo-o-fág
şantajează = şan-ta-jeá-ză
înfipsese = în-fip-sé-se
ţambră = ţám-bră
0.005s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite