Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
toamna = toám-na
fiinţa = fi-in-ţá
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
niciodată = ni-cio-dá-tă
coafor = coa-fór
viată = vi-á-tă
acuarela = a-cua-ré-la
imediat = i-me-di-át
vârstnic = vấr-stnic
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
punctaj = punc-táj
dicţionar = dic-ţi-o-nár
înalt = î-nált
aur = á-ur
lingvist = lin-gvíst
oua = o-uá
machiaj = ma-chi-áj
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
înainte = î-na-ín-te
mausoleu = mau-so-léu
canion = ca-nión
cereale = ce-re-á-le
delincvent = de-lin-cvént
alee = a-lé-e
exista = e-xis-tá
piuneza = piu-né-za
arctic = árc-tic
şifonier = şi-fo-ni-ér
înot = î-nót
aer = á-er
ochii = o-chíi
idee = i-dé-e
arici = a-ri-cí
jertfa = jért-fa
geam = geam
trotuar = tro-tuár
seif = seif
sublinia = su-bli-ni-á
ceas = ceas
nouă = nó-uă
sculptor = scúlp-tor
fereastra = fe-reás-tra
pian = pi-án
ştiinţa = şti-ín-ţa
februarie = fe-bru-á-ri-e
atlet = a-tlét
deodată = de-o-dá-tă
inegal = in-e-gál
despărţitor = des-păr-ţi-tór
coniac = co-ni-ác
unghie = ún-ghi-e
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
mâr = mâr
abstract = ab-stráct
românia = ro-mâ-ní-a
soare = soá-re
ploaie = ploá-ie
flori = flori
funcţionar = func-ţi-o-nár
cianura = ci-a-nú-ra
trauma = tráu-ma
croaziera = croa-zi-é-ra

Cuvinte aleatorii:

afiliaţi = a-fi-li-áţi
alintată = a-lin-tá-tă
antihemoroidală = an-ti-he-mo-ro-i-dá-lă
apiolinei = a-pi-o-lí-nei
artotecile = ar-to-té-ci-le
biostratigrafiilor = bi-o-stra-ti-gra-fí-i-lor
bravurile = bra-vú-ri-le
citogeneză = ci-to-ge-né-ză
ciupitorul = ciu-pi-tó-rul
corintienii = co-rin-ti-é-nii
cumpărării = cum-pă-rắ-rii
deproteinizarăţi = de-pro-te-i-ni-zá-răţi
deranjului = de-rán-ju-lui
descentralizase = des-cen-tra-li-zá-se
dezabuzate = de-za-bu-zá-te
deşurubarăţi = de-şu-ru-bá-răţi
diaforezei = di-a-fo-ré-zei
domiciliezi = do-mi-ci-li-ézi
fardăm = far-dắm
finalizând = fi-na-li-zấnd
glazurarăm = gla-zu-rá-răm
hotărnicirăţi = ho-tăr-ni-cí-răţi
hâzeaţi = hâ-zeáţi
intervievam = in-ter-vi-e-vám
investigarăţi = in-ves-ti-gá-răţi
inviolabilităţilor = in-vi-o-la-bi-li-tắ-ţi-lor
ireductibil = i-re-duc-tí-bil
lambare = lam-bá-re
letrism = le-trísm
linieri = li-ni-éri
malacologelor = ma-la-co-ló-ge-lor
maturarăm = ma-tu-rá-răm
miruielile = mi-ru-ié-li-le
mâzgălisem = mâz-gă-lí-sem
mărăcinişului = mă-ră-ci-ní-şu-lui
necrofagilor = ne-cro-fá-gi-lor
nefritul = ne-frí-tul
năimiţii = nă-i-mí-ţii
oprelilor = o-pré-li-lor
parcaşi = par-cáşi
participăm = par-ti-ci-pắm
pindarizaşi = pin-da-ri-záşi
portarmei = por-tár-mei
părtinirăm = păr-ti-ní-răm
ramplasă = ram-pla-sắ
recoacă = re-coá-că
reînfiinţase = re-în-fi-in-ţá-se
rifluise = ri-flu-í-se
schilodise = schi-lo-dí-se
sclipesc = scli-pésc
semilegali = se-mi-le-gáli
semăn = sé-măn
termobiologie = ter-mo-bi-o-lo-gí-e
trapezanului = tra-pe-zá-nu-lui
verticilată = ver-ti-ci-lá-tă
vârstată = vâr-stá-tă
şinuia = şi-nu-iá
împrăştiind = îm-prăş-ti-índ
încârduită = în-câr-du-í-tă
înstrăinatului = în-stră-i-ná-tu-lui
1.319s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite