Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

despărţiri = des-păr-ţíri
caut = cá-ut
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
examen = e-xá-men
pardoseala = par-do-seá-la
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
copiii = co-pí-ii
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
toamna = toám-na
niciodată = ni-cio-dá-tă
obiect = o-biéct
aceea = a-cé-ea
fiinţa = fi-in-ţá
funcţie = fúnc-ţi-e
prieten = pri-é-ten
excursie = ex-cúr-si-e
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
coafor = coa-fór
înot = î-nót
imediat = i-me-di-át
somptuos = somp-tu-ós
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
viaţa = viá-ţa
înainte = î-na-ín-te
acuarela = a-cua-ré-la
dicţionar = dic-ţi-o-nár
aur = á-ur
aer = á-er
şifonier = şi-fo-ni-ér
cereale = ce-re-á-le
vârstnic = vấr-stnic
dreptunghi = drept-únghi
alcool = al-co-ól
lingvist = lin-gvíst
idee = i-dé-e
punctaj = punc-táj
vreau = vreau
machiaj = ma-chi-áj
piuneza = piu-né-za
bojdeuca = boj-déu-ca
alee = a-lé-e
înalt = î-nált
ştiinţa = şti-ín-ţa
copii = co-píi
oua = o-uá
canion = ca-nión
exista = e-xis-tá
ceas = ceas
mausoleu = ma-u-so-léu
arctic = árc-tic
trotuar = tro-tuár
arici = a-ri-cí
seif = seif
geam = geam
ochii = o-chíi
jertfa = jért-fa
nouă = nó-uă
delincvent = de-lin-cvént
două = dó-uă
trauma = trá-u-ma
fereastra = fe-reás-tra
sculptor = scúlp-tor
ploaie = ploá-ie
deodată = de-o-dá-tă
abstract = ab-stráct
februarie = fe-bru-á-ri-e
abstract = abs-tráct (struct.)
cuvintele = cu-vín-te-le
funcţionar = func-ţi-o-nár
chiar = chiar
soare = soá-re
leoarcă = leoár-că
poezie = po-e-zí-e
coniac = co-niác
cinci = cinci
unghie = ún-ghi-e
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
pian = pi-án
explozie = ex-pló-zi-e
flori = flori
expediţie = ex-pe-dí-ţi-e

Cuvinte aleatorii:

aerotopografe = a-e-ro-to-po-grá-fe
ahtiaseşi = ah-ti-á-seşi
ajungerii = a-jún-ge-rii
aselenizaserăţi = a-se-le-ni-zá-se-răţi
aselenizării = a-se-le-ni-zắ-rii
autoeducative = a-u-to-e-du-ca-tí-ve
bernă = bér-nă
băltacului = băl-tá-cu-lui
cerşetorind = cer-şe-to-rínd
combinatoriile = com-bi-na-tó-ri-i-le
construită = con-stru-í-tă
deliul = de-lí-ul
depalatalizau = de-pa-la-ta-li-záu
deratizatori = de-ra-ti-za-tóri
dermotropă = der-mo-tró-pă
desperau = des-pe-ráu
discontinuă = dis-con-tí-nuă
disculpam = dis-cul-pám
ecluzierii = e-clu-zi-é-rii
economizară = e-co-no-mi-zá-ră
expropriaţie = ex-pro-priá-ţi-e
fecundatului = fe-cun-dá-tu-lui
fermenţii = fer-mén-ţii
frigoriferi = fri-go-ri-féri
gimnastica = gim-nás-ti-ca
goldanele = gol-dá-ne-le
hipomanţia = hi-po-man-ţí-a
interministerial = in-ter-mi-nis-te-riál
lectureze = lec-tu-ré-ze
loc = loc
logofeteasa = lo-go-fe-teá-sa
lăcătuii = lă-că-tu-íi
machiezele = ma-chi-é-ze-le
magnetometrie = mag-ne-to-me-trí-e
magnetorezistenţelor = mag-ne-to-re-zis-tén-ţe-lor
microdactile = mi-cro-dac-tí-le
mălinului = mă-lí-nu-lui
nefericeam = ne-fe-ri-ceám
obscuriză = ob-scu-ri-zắ
orăşencelor = o-ră-şén-ce-lor
paziilor = pá-zi-i-lor
pentodelor = pent-ó-de-lor (struct.)
pilifere = pi-li-fé-re
reintrarea = rein-trá-rea
reînarmaseşi = re-în-ar-má-seşi
rotişoarele = ro-ti-şoá-re-le
sagnei-calului = ság-nei-cá-lu-lui
spectacolelor = spec-tá-co-le-lor
spectacologiei = spec-ta-co-lo-gí-ei
sărăriile = să-ră-rí-i-le
tonifiasem = to-ni-fi-á-sem
toropirăm = to-ro-pí-răm
traheoscopii = tra-he-o-sco-píi (struct.)
tălăncuţe = tă-lăn-cú-ţe
uşcioară = uş-cioá-ră
vibranţele = vi-brán-ţe-le
zbârcituri = zbâr-ci-túri
împâcleai = îm-pâ-cleái
întrevăzui = în-tre-vă-zúi
întâmpine = în-tấm-pi-ne
0.005s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite