Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
pardoseala = par-do-seá-la
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
exact = e-xáct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
toamna = toám-na
fiinţa = fi-in-ţá
funcţie = fúnc-ţi-e
aceea = a-cé-ea
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
somptuos = somp-tu-ós
coafor = coa-fór
niciodată = ni-cio-dá-tă
excursie = ex-cúr-si-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
acuarela = a-cua-ré-la
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
viaţa = viá-ţa
vârstnic = vấr-stnic
imediat = i-me-di-át
dicţionar = dic-ţi-o-nár
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
aur = á-ur
punctaj = punc-táj
lingvist = lin-gvíst
aer = á-er
machiaj = ma-chi-áj
înainte = î-na-ín-te
bojdeuca = boj-déu-ca
idee = i-dé-e
mausoleu = ma-u-so-léu
arctic = árc-tic
piuneza = piu-né-za
canion = ca-nión
copii = co-píi
şifonier = şi-fo-ni-ér
cereale = ce-re-á-le
oua = o-uá
alee = a-lé-e
înalt = î-nált
înot = î-nót
ştiinţa = şti-ín-ţa
ochii = o-chíi
jertfa = jért-fa
delincvent = de-lin-cvént
trotuar = tro-tuár
seif = seif
nouă = nó-uă
arici = a-ri-cí
geam = geam
ceas = ceas
sculptor = scúlp-tor
exista = e-xis-tá
vreau = vreau
deodată = de-o-dá-tă
trauma = tráu-ma
două = dó-uă
fereastra = fe-reás-tra
februarie = fe-bru-á-ri-e
ploaie = ploá-ie
sublinia = su-bli-ni-á
coniac = co-niác
abstract = ab-stráct
cuvintele = cu-vín-te-le
funcţionar = func-ţi-o-nár
atlet = a-tlét
poezie = po-e-zí-e
soare = soá-re
inegal = in-e-gál
leoarcă = leoár-că
pian = pi-án
unghie = ún-ghi-e
flori = flori
croaziera = croa-zi-é-ra

Cuvinte aleatorii:

adhortative = ad-hor-ta-tí-ve
aliniamentelor = a-li-ni-a-mén-te-lor
autobiografii = a-u-to-bio-gra-fíi
begoniaceelor = be-go-nia-cé-e-lor
brodeau = bro-deáu
chezăşuiri = che-ză-şu-íri
citaţie = ci-tá-ţi-e
colecţionaserăm = co-lec-ţi-o-ná-se-răm
conchiliocultorului = con-chi-lio-cul-tó-ru-lui
congenială = con-ge-niá-lă
constatate = con-sta-tá-te
cooperativistului = co-o-pe-ra-ti-vís-tu-lui
coşciug = coş-ciúg
cunună = cu-nú-nă
curamale = cu-ra-má-le
cutremurare = cu-tre-mu-rá-re
căciuliţei = că-ciu-lí-ţei
cămărăşeii = că-mă-ră-şé-ii
cărămidăriile = că-ră-mi-dă-rí-i-le
defectoscoapele = de-fec-to-scoá-pe-le (struct.)
derapajele = de-ra-pá-je-le
dezlipiseră = dez-li-pí-se-ră
dijmuisem = dij-mu-í-sem
dâlme = dấl-me
exerezele = e-xe-ré-ze-le
explorările = ex-plo-rắ-ri-le
faradoterapia = fa-ra-do-te-ra-pí-a
grimezi = gri-mézi
gâfâire = gâ-fâ-í-re
găinuşa-luniea = găi-nú-şa-lú-ni-ea
ibovnicelul = i-bov-ni-cé-lul
inconstanţă = in-con-stán-ţă
legitimată = le-gi-ti-má-tă
macrografiei = ma-cro-gra-fí-ei
metrită = me-trí-tă
micşorare = mic-şo-rá-re
mânjii = mân-jíi
mânăştergurii = mâ-năş-tér-gu-rii
măscăricii = măs-că-rí-cii
novatorul = no-va-tó-rul
ozonizorul = o-zo-ni-zó-rul
preşedinţilor = pre-şe-dín-ţi-lor
redactaţi = re-dac-táţi
reverendă = re-ve-rén-dă
răvăşirăm = ră-vă-şí-răm
scânceli = scân-céli
sinarhie = si-nar-hí-e
sleii = sle-íi
stenotipaţi = ste-no-ti-páţi
stolei = stó-lei
subdezvoltarea = sub-dez-vol-tá-rea
săpătură = să-pă-tú-ră
testiculele = tes-tí-cu-le-le
velogravuri = ve-lo-gra-vúri
verişoarelor = ve-ri-şoá-re-lor
viesparelor = vies-pá-re-lor
zătoni = ză-to-ní
închiriarăţi = în-chi-ri-á-răţi
înjghebai = înj-ghe-bái
ţigance = ţi-gán-ce
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite