Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
pardoseala = par-do-seá-la
exemplu = e-xém-plu
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
geografie = ge-o-gra-fí-e
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
aceea = a-cé-ea
fiinţa = fi-in-ţá
funcţie = fúnc-ţi-e
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
toamna = toám-na
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
somptuos = somp-tu-ós
obiect = o-biéct
coafor = coa-fór
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
niciodată = ni-cio-dá-tă
acuarela = a-cua-ré-la
viaţa = viá-ţa
imediat = i-me-di-át
vârstnic = vấr-stnic
dreptunghi = drept-únghi
alcool = al-co-ól
dicţionar = dic-ţi-o-nár
punctaj = punc-táj
aur = á-ur
lingvist = lin-gvíst
machiaj = ma-chi-áj
înainte = î-na-ín-te
înalt = î-nált
aer = á-er
înot = î-nót
mausoleu = mau-so-léu
bojdeuca = boj-déu-ca
oua = o-uá
copii = co-píi
cereale = ce-re-á-le
alee = a-lé-e
canion = ca-nión
piuneza = piu-né-za
arctic = árc-tic
idee = i-dé-e
şifonier = şi-fo-ni-ér
ochii = o-chíi
delincvent = de-lin-cvént
exista = e-xis-tá
ştiinţa = şti-ín-ţa
jertfa = jért-fa
ceas = ceas
arici = a-ri-cí
nouă = nó-uă
seif = seif
nouă = nó-uă
trotuar = tro-tuár
geam = geam
sculptor = scúlp-tor
fereastra = fe-reás-tra
deodată = de-o-dá-tă
sublinia = su-bli-ni-á
februarie = fe-bru-á-ri-e
vreau = vreau
trauma = tráu-ma
atlet = a-tlét
două = dó-uă
coniac = co-niác
ploaie = ploá-ie
funcţionar = func-ţi-o-nár
abstract = ab-stráct
pian = pi-án
unghie = ún-ghi-e
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
inegal = in-e-gál
soare = soá-re
poezie = po-e-zí-e
flori = flori
despărţitor = des-păr-ţi-tór
cianura = ci-a-nú-ra

Cuvinte aleatorii:

aişor = ai-şór
alunizaţi = a-lu-ni-záţi
antonimele = an-to-ní-me-le
arahnofobie = a-rah-no-fo-bí-e
biochimia = bi-o-chi-mí-a
bufonesc = bu-fo-nésc
cabotajul = ca-bo-tá-jul
camuflând = ca-mu-flấnd
carabeţilor = ca-ra-bé-ţi-lor
carotau = ca-ro-táu
checheriţelor = ché-che-ri-ţe-lor
cihăiţi = ci-hă-íţi
cloncăi = clon-că-í
cnocaută = cnoc-au-tắ (struct.)
convingă = con-vín-gă
devreme = de-vré-me
dioptrici = di-óp-trici
eleaţi = e-le-áţi
encefalică = en-ce-fá-li-că
extirpare = ex-tir-pá-re
extrudăm = ex-tru-dắm
fabulaţiile = fa-bu-lá-ţi-i-le
favorizezi = fa-vo-ri-zézi
făcliilor = fă-clí-i-lor
geminaţiile = ge-mi-ná-ţi-i-le
grifaseşi = gri-fá-seşi
hidrosadenitei = hi-dro-sa-de-ní-tei
hăbăuci = hă-bă-u-cí
inhibară = in-hi-bá-ră
lapiez = la-pi-éz
lărgiră = lăr-gí-ră
multiplexaserăm = mul-ti-ple-xá-se-răm
muruit = mu-ru-ít
naturoterapii = na-tu-ro-te-ra-píi
oloim = o-lo-ím
operând = o-pe-rấnd
orădencelor = o-ră-dén-ce-lor
palpară = pal-pá-ră
portdrapelul = port-dra-pé-lul
porţiuni = por-ţi-úni
psalţilor = psál-ţi-lor
pârâş = pâ-rấş
rablagiseră = ra-bla-gí-se-ră
reculegeaţi = re-cu-le-geáţi
recăderilor = re-că-dé-ri-lor
retuşărilor = re-tu-şắ-ri-lor
rodească = ro-deás-că
răzghinau = răz-ghi-náu
sihăstriri = si-hăs-tríri
spiriferul = spi-ri-fé-rul
spârcuirăţi = spâr-cu-í-răţi
strangulez = stran-gu-léz
străpungă = stră-pún-gă
sud-vestică = sud-vés-ti-că
sugerasem = su-ge-rá-sem
surlişoară = sur-li-şoá-ră
tâmpiserăţi = tâm-pí-se-răţi
zgârceşte = zgâr-céş-te
şeruitorului = şe-ru-i-tó-ru-lui
încuietori = în-cu-ie-tóri
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite