Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

despărţiri = des-păr-ţíri
caut = cá-ut
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
examen = e-xá-men
pardoseala = par-do-seá-la
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
copiii = co-pí-ii
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
toamna = toám-na
obiect = o-biéct
niciodată = ni-cio-dá-tă
aceea = a-cé-ea
fiinţa = fi-in-ţá
funcţie = fúnc-ţi-e
prieten = pri-é-ten
excursie = ex-cúr-si-e
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
coafor = coa-fór
înot = î-nót
imediat = i-me-di-át
somptuos = somp-tu-ós
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
viaţa = viá-ţa
înainte = î-na-ín-te
acuarela = a-cua-ré-la
dicţionar = dic-ţi-o-nár
aur = á-ur
aer = á-er
cereale = ce-re-á-le
dreptunghi = drept-únghi
vârstnic = vấr-stnic
şifonier = şi-fo-ni-ér
alcool = al-co-ól
lingvist = lin-gvíst
idee = i-dé-e
punctaj = punc-táj
vreau = vreau
machiaj = ma-chi-áj
piuneza = piu-né-za
alee = a-lé-e
bojdeuca = boj-déu-ca
înalt = î-nált
ştiinţa = şti-ín-ţa
copii = co-píi
oua = o-uá
canion = ca-nión
exista = e-xis-tá
ceas = ceas
mausoleu = ma-u-so-léu
arctic = árc-tic
trotuar = tro-tuár
arici = a-ri-cí
geam = geam
seif = seif
ochii = o-chíi
jertfa = jért-fa
nouă = nó-uă
delincvent = de-lin-cvént
două = dó-uă
fereastra = fe-reás-tra
sculptor = scúlp-tor
ploaie = ploá-ie
trauma = trá-u-ma
deodată = de-o-dá-tă
februarie = fe-bru-á-ri-e
abstract = ab-stráct
cuvintele = cu-vín-te-le
funcţionar = func-ţi-o-nár
chiar = chiar
soare = soá-re
poezie = po-e-zí-e
leoarcă = leoár-că
cinci = cinci
coniac = co-niác
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
unghie = ún-ghi-e
explozie = ex-pló-zi-e
flori = flori
pian = pi-án
expediţie = ex-pe-dí-ţi-e

Cuvinte aleatorii:

adresărilor = a-dre-sắ-ri-lor
apelantei = a-pe-lán-tei
armonistici = ar-mo-nís-tici
botulinic = bo-tu-lí-nic
bâzâit = bâ-zâ-ít
cancelariate = can-ce-la-ri-á-te
cauzat = ca-u-zát
clişeizat = cli-şe-i-zát
cojişi = co-jíşi
confitări = con-fi-tắri
cordelele = cor-dé-le-le
cruşânului = cru-şấ-nu-lui
culogli = cu-ló-gli
cuvelaj = cu-ve-láj
căpitanul-paşa = că-pi-tá-nul-pa-şá
decelaţie = de-ce-lá-ţi-e
dejecţia = de-jéc-ţi-a
descalţi = des-cálţi
desesizai = de-se-si-zái
garsoniera = gar-so-ni-é-ra
gustător = gus-tă-tór
hemoglobinuriile = he-mo-glo-bin-u-rí-i-le (struct.)
hipocromie = hi-po-cro-mí-e
imageriei = i-ma-ge-rí-ei
jalea_de_câmp = já-lea_-de_-câmp
larviform = lar-vi-fórm
metoda = me-tó-da
meşteşuguri = meş-te-şú-guri
mielozelor = mi-e-ló-ze-lor
modelizaserăţi = mo-de-li-zá-se-răţi
monoclaţilor = mo-no-clá-ţi-lor
monoteliţilor = mo-no-te-lí-ţi-lor
naufragiaseră = na-u-fra-gi-á-se-ră
ofuscarăţi = o-fus-cá-răţi
operativ = o-pe-ra-tív
organiciană = or-ga-ni-ciá-nă
otoscopiile = o-tos-co-pí-i-le
participasem = par-ti-ci-pá-sem
pedepsibilităţi = pe-dep-si-bi-li-tắţi
penetrometrul = pe-ne-tro-mé-trul
pisiciră = pi-si-cí-ră
pocăinţele = po-că-ín-ţe-le
pofile = pó-fi-le
psihogramele = psi-ho-grá-me-le
reinterogaserăm = re-in-te-ro-gá-se-răm
repatriatului = re-pa-tri-á-tu-lui
râmat = râ-mát
saxatilă = sa-xa-tí-lă
scăpaseşi = scă-pá-seşi
scărpinătorilor = scăr-pi-nă-tó-ri-lor
semisferice = se-mis-fé-ri-ce
senzori = sen-zóri
sterilizate = ste-ri-li-zá-te
sturzişor = stur-zi-şór
transformat = trans-for-mát
transvazară = trans-va-zá-ră
voliera = vo-li-é-ra
xenoftalmiilor = xe-nof-tal-mí-i-lor
şvemerele = şvé-me-re-le
împărătiţe = îm-pă-ră-tí-ţe
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite