Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

despărţiri = des-păr-ţíri
caut = cá-ut
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
pardoseala = par-do-seá-la
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
copiii = co-pí-ii
subiect = su-biéct
exact = e-xáct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
toamna = toám-na
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
fiinţa = fi-in-ţá
niciodată = ni-cio-dá-tă
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
prieten = pri-é-ten
coafor = coa-fór
excursie = ex-cúr-si-e
somptuos = somp-tu-ós
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
imediat = i-me-di-át
acuarela = a-cua-ré-la
viaţa = viá-ţa
dicţionar = dic-ţi-o-nár
aur = á-ur
înot = î-nót
vârstnic = vấr-stnic
înainte = î-na-ín-te
aer = á-er
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
lingvist = lin-gvíst
punctaj = punc-táj
idee = i-dé-e
machiaj = ma-chi-áj
şifonier = şi-fo-ni-ér
cereale = ce-re-á-le
bojdeuca = boj-déu-ca
alee = a-lé-e
copii = co-píi
canion = ca-nión
piuneza = piu-né-za
ştiinţa = şti-ín-ţa
oua = o-uá
vreau = vreau
mausoleu = ma-u-so-léu
arctic = árc-tic
înalt = î-nált
trotuar = tro-tuár
ochii = o-chíi
arici = a-ri-cí
ceas = ceas
jertfa = jért-fa
seif = seif
geam = geam
delincvent = de-lin-cvént
nouă = nó-uă
exista = e-xis-tá
sculptor = scúlp-tor
două = dó-uă
trauma = trá-u-ma
ploaie = ploá-ie
fereastra = fe-reás-tra
abstract = ab-stráct
deodată = de-o-dá-tă
februarie = fe-bru-á-ri-e
cuvintele = cu-vín-te-le
funcţionar = func-ţi-o-nár
leoarcă = leoár-că
coniac = co-niác
soare = soá-re
poezie = po-e-zí-e
chiar = chiar
atlet = a-tlét
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
flori = flori
unghie = ún-ghi-e
sublinia = su-bli-ni-á
inegal = in-e-gál
pian = pi-án

Cuvinte aleatorii:

afrontaseră = a-fron-tá-se-ră
americanizând = a-me-ri-ca-ni-zấnd
analgizăm = a-nal-gi-zắm
apepsie = a-pep-sí-e
artiodactili = ar-ti-o-dac-tíli
asfixiaseră = as-fi-xi-á-se-ră
atentista = a-ten-tís-ta
balenieră = ba-le-ni-é-ră
bezelele = be-zé-le-le
bonifica = bo-ni-fi-cá
bursucel = bur-su-cél
cantonal = can-to-nál
clemei = clé-mei
contraseră = con-trá-se-ră
crescendoului = cres-cén-do-u-lui
cuminecate = cu-mi-ne-cá-te
demineralizaseră = de-mi-ne-ra-li-zá-se-ră
denazificate = de-na-zi-fi-cá-te
deşertaserăţi = de-şer-tá-se-răţi
ecluzistului = e-clu-zís-tu-lui
expectorare = ex-pec-to-rá-re
ezitarea = e-zi-tá-rea
filantropia = fi-lan-tro-pí-a
hoitarul = hoi-tá-rul
inaccesibilităţi = i-nac-ce-si-bi-li-tắţi
incumbau = in-cum-báu
mocoşesc = mo-co-şésc
necropsiei = ne-crop-sí-ei
nefroidei = ne-fro-í-dei
nimfomană = nim-fo-má-nă
nitratul = ni-trá-tul
notiţia = no-tí-ţi-a
oftaserăm = of-tá-se-răm
perturbară = per-tur-bá-ră
pluviogramelor = plu-vio-grá-me-lor
policalifică = po-li-ca-lí-fi-că
preluxaţia = pre-lu-xá-ţi-a
preponderau = pre-pon-de-ráu
rememorările = re-me-mo-rắ-ri-le
rostogolirăţi = ros-to-go-lí-răţi
răguşiserăţi = ră-gu-şí-se-răţi
scorumnicului = sco-rúm-ni-cu-lui
secularizare = se-cu-la-ri-zá-re
simulante = si-mu-lán-te
stipendiasem = sti-pen-di-á-sem
subalimentează = su-ba-li-men-teá-ză
sublimaţia = su-bli-má-ţi-a
sud-dunăreanului = sud-du-nă-reá-nu-lui
sufixaserăţi = su-fi-xá-se-răţi
suprimărilor = su-pri-mắ-ri-lor
săreai = să-reái
săturării = să-tu-rắ-rii
transtravului = tran-strá-vu-lui
venuşti = ve-núşti
zvecuiseşi = zve-cu-í-seşi
şinuii = şi-nu-íi
şmecherlâcurile = şme-cher-lấ-cu-ri-le
îmbucam = îm-bu-cám
înnisipa = în-ni-si-pá
ţivleşte = ţi-vléş-te
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite