Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
pardoseala = par-do-seá-la
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
exact = e-xáct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
toamna = toám-na
funcţie = fúnc-ţi-e
fiinţa = fi-in-ţá
aceea = a-cé-ea
somptuos = somp-tu-ós
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
excursie = ex-cúr-si-e
coafor = coa-fór
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
acuarela = a-cua-ré-la
niciodată = ni-cio-dá-tă
vârstnic = vấr-stnic
viată = vi-á-tă
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
punctaj = punc-táj
imediat = i-me-di-át
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
aur = á-ur
dicţionar = dic-ţi-o-nár
lingvist = lin-gvíst
machiaj = ma-chi-áj
mausoleu = mau-so-léu
arctic = árc-tic
bojdeuca = boj-déu-ca
copii = co-píi
oua = o-uá
canion = ca-nión
înalt = î-nált
înainte = î-na-ín-te
alee = a-lé-e
piuneza = piu-né-za
aer = á-er
şifonier = şi-fo-ni-ér
idee = i-dé-e
delincvent = de-lin-cvént
ochii = o-chíi
cereale = ce-re-á-le
jertfa = jért-fa
înot = î-nót
seif = seif
arici = a-ri-cí
geam = geam
trotuar = tro-tuár
nouă = nó-uă
sublinia = su-bli-ni-á
exista = e-xis-tá
ceas = ceas
sculptor = scúlp-tor
ştiinţa = şti-ín-ţa
deodată = de-o-dá-tă
februarie = fe-bru-á-ri-e
atlet = a-tlét
coniac = co-niác
trauma = tráu-ma
fereastra = fe-reás-tra
ploaie = ploá-ie
inegal = in-e-gál
pian = pi-án
abstract = ab-stráct
poezie = po-e-zí-e
despărţitor = des-păr-ţi-tór
soare = soá-re
mâr = mâr
funcţionar = func-ţi-o-nár
unghie = ún-ghi-e
croaziera = croa-zi-é-ra
cianura = ci-a-nú-ra

Cuvinte aleatorii:

acilarăm = a-ci-lá-răm
afişorul = a-fi-şó-rul
andosate = an-do-sá-te
anesteziere = a-nes-te-zi-é-re
apucată = a-pu-cá-tă
cercarăm = cer-cá-răm
chiaburaşilor = chia-bu-rá-şi-lor
chiorâşe = chio-rấ-şe
comanditaseră = co-man-di-tá-se-ră
conturnaserăţi = con-tur-ná-se-răţi
deglutiţiile = de-glu-tí-ţi-i-le
depopulaserăţi = de-po-pu-lá-se-răţi
dezaminare = de-za-mi-ná-re
filicologii = fi-li-co-lo-gíi
gonirea = go-ní-rea
gâlceviri = gâl-ce-víri
hâţâie = hấ-ţâ-ie
iatralipţi = i-a-tra-lípţi
incumbate = in-cum-bá-te
indigotieri = in-di-go-ti-éri
infarctelor = in-fárc-te-lor
inseraţi = in-se-ráţi
instrumenta = in-stru-men-tá
intercalau = in-ter-ca-láu
interfolicular = in-ter-fo-li-cu-lár
iscăleşti = is-că-léşti
lenevind = le-ne-vínd
linguroaie = lin-gu-roá-ie
litografia = li-to-gra-fi-á
lotizaserăm = lo-ti-zá-se-răm
lustruitorilor = lus-tru-i-tó-ri-lor
marmorară = mar-mo-rá-ră
mauresc = ma-u-résc
mezelicurilor = me-ze-lí-cu-ri-lor
monoclurile = mo-nó-clu-ri-le
moratorie = mo-ra-tó-ri-e
mormorosii = mor-mo-ro-síi
petroglifă = pe-tro-glí-fă
pirheliografe = pir-he-li-o-grá-fe
placente = pla-cén-te
porecliri = po-re-clíri
refrigerentă = re-fri-ge-rén-tă
răzbuna = răz-bu-ná
salveze = sal-vé-ze
schilodeală = schi-lo-deá-lă
subordonau = sub-or-do-náu (struct.)
subunitare = sub-u-ni-tá-re (struct.)
suferea = su-fe-reá
tabernaculelor = ta-ber-ná-cu-le-lor
teologizează = te-o-lo-gi-zeá-ză
tonifiarăm = to-ni-fi-á-răm
trompetaşilor = trom-pe-tá-şi-lor
ultrafiltrau = ul-tra-fil-tráu
universalizaseră = u-ni-ver-sa-li-zá-se-ră
zmângălirăm = zmân-gă-lí-răm
zăvăcusta = ză-vă-cús-ta
şfichiuii = şfi-chiu-íi
şănţuleţelor = şăn-ţu-lé-ţe-lor
înscăunările = în-scă-u-nắ-ri-le
întipărea = în-ti-pă-reá
1.382s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite