Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
pardoseala = par-do-seá-la
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
exact = e-xáct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
toamna = toám-na
funcţie = fúnc-ţi-e
fiinţa = fi-in-ţá
aceea = a-cé-ea
prieten = pri-é-ten
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
obiect = o-biéct
somptuos = somp-tu-ós
niciodată = ni-cio-dá-tă
coafor = coa-fór
excursie = ex-cúr-si-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
acuarela = a-cua-ré-la
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
viaţa = viá-ţa
vârstnic = vấr-stnic
imediat = i-me-di-át
dicţionar = dic-ţi-o-nár
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
aur = á-ur
punctaj = punc-táj
înainte = î-na-ín-te
lingvist = lin-gvíst
aer = á-er
machiaj = ma-chi-áj
înot = î-nót
cereale = ce-re-á-le
bojdeuca = boj-déu-ca
înalt = î-nált
idee = i-dé-e
piuneza = piu-né-za
arctic = árc-tic
mausoleu = ma-u-so-léu
copii = co-píi
canion = ca-nión
şifonier = şi-fo-ni-ér
oua = o-uá
alee = a-lé-e
ştiinţa = şti-ín-ţa
ochii = o-chíi
jertfa = jért-fa
delincvent = de-lin-cvént
ceas = ceas
trotuar = tro-tuár
arici = a-ri-cí
vreau = vreau
seif = seif
nouă = nó-uă
exista = e-xis-tá
geam = geam
sculptor = scúlp-tor
deodată = de-o-dá-tă
două = dó-uă
trauma = tráu-ma
fereastra = fe-reás-tra
februarie = fe-bru-á-ri-e
ploaie = ploá-ie
sublinia = su-bli-ni-á
cuvintele = cu-vín-te-le
coniac = co-niác
abstract = ab-stráct
funcţionar = func-ţi-o-nár
soare = soá-re
atlet = a-tlét
poezie = po-e-zí-e
leoarcă = leoár-că
pian = pi-án
inegal = in-e-gál
flori = flori
unghie = ún-ghi-e
cinci = cinci
croaziera = croa-zi-é-ra

Cuvinte aleatorii:

alcătuielilor = al-că-tu-ié-li-lor
altercaţiei = al-ter-cá-ţi-ei
ambră = ám-bră
armonizate = ar-mo-ni-zá-te
betonajelor = be-to-ná-je-lor
blastul = blás-tul
braconasem = bra-co-ná-sem
caleidoscopului = ca-lei-dos-có-pu-lui
caligrafiau = ca-li-gra-fi-áu
certitudini = cer-ti-tú-dini
constată = con-stá-tă
crăpau = cră-páu
daco-romanilor = dá-co-ro-má-ni-lor
dalmaţiene = dal-ma-ţi-é-ne
decolai = de-co-lái
decolorantei = de-co-lo-rán-tei
depurativului = de-pu-ra-tí-vu-lui
dezinfestanţii = dez-in-fes-tán-ţii (struct.)
doctorul = dóc-to-rul
dăinuiră = dăi-nu-í-ră
ex-campion = ex-cam-pión
extraconjugali = ex-tra-con-ju-gáli
formaţiei = for-má-ţi-ei
fotoelectronii = fo-to-e-lec-tró-nii
francau = fran-cáu
globaliza = glo-ba-li-zá
gângăvesc = gân-gă-vésc
hiperbat = hi-per-bát
hurducăiam = hur-du-că-iám
ieşenele = ie-şé-ne-le
intercalasem = in-ter-ca-lá-sem
jordiei = jór-di-ei
jubilare = ju-bi-lá-re
menoreelor = me-no-ré-e-lor
mochetate = mo-che-tá-te
monadelfe = mo-na-dél-fe
morigerate = mo-ri-ge-rá-te
muzicografelor = mu-zi-co-grá-fe-lor
nitrice = ní-tri-ce
ostracizasem = os-tra-ci-zá-sem
otoscopii = o-to-sco-píi (struct.)
perplexităţilor = per-ple-xi-tắ-ţi-lor
plete = plé-te
postfaţatorului = post-fa-ţa-tó-ru-lui
păstorel = păs-to-rél
radiocompasurile = ra-di-o-com-pá-su-ri-le
reocreni = re-o-créni
răsînţeleserăţi = răs-în-ţe-lé-se-răţi (struct.)
solfatarelor = sol-fa-tá-re-lor
stratisferei = stra-tis-fé-rei
stricnită = stric-ní-tă
tandreţea = tan-dré-ţea
tiocarbamidă = ti-o-car-ba-mí-dă
tiriac = ti-ri-ác
tritoni = tri-tóni
turlistului = tur-lís-tu-lui
tăuşit = tău-şít
încuraserăţi = în-cu-rá-se-răţi
întreţesuserăţi = în-tre-ţe-sú-se-răţi
opt = opt
0.010s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite