Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
despărţiri = des-păr-ţíri
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
fiica = fíi-ca
examen = e-xá-men
ghiozdan = ghioz-dán
exact = e-xáct
fiindcă = fi-índ-că
subiect = su-biéct
copiii = co-pí-ii
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
excursie = ex-cúr-si-e
prieten = pri-é-ten
aceea = a-cé-ea
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
fiinţa = fi-in-ţá
obiect = o-biéct
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
toamna = toám-na
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
coafor = coa-fór
vârstnic = vấr-stnic
viată = vi-á-tă
acuarela = a-cua-ré-la
dreptunghi = drept-únghi
alcool = al-co-ól
imediat = i-me-di-át
punctaj = punc-táj
înalt = î-nált
dicţionar = dic-ţi-o-nár
oua = o-uá
niciodată = ni-cio-dá-tă
lingvist = lin-gvíst
copii = co-píi
aur = á-ur
bojdeuca = boj-déu-ca
machiaj = ma-chi-áj
înainte = î-na-ín-te
cereale = ce-re-á-le
exista = e-xis-tá
alee = a-lé-e
mausoleu = mau-so-léu
înot = î-nót
delincvent = de-lin-cvént
arctic = árc-tic
canion = ca-nión
ochii = o-chíi
piuneza = piu-né-za
şifonier = şi-fo-ni-ér
aer = á-er
idee = i-dé-e
arici = a-ri-cí
jertfa = jért-fa
geam = geam
sublinia = su-bli-ni-á
trotuar = tro-tuár
nouă = nó-uă
ceas = ceas
pian = pi-án
sculptor = scúlp-tor
fereastra = fe-reás-tra
despărţitor = des-păr-ţi-tór
seif = seif
ştiinţa = şti-ín-ţa
atlet = a-tlét
februarie = fe-bru-á-ri-e
inegal = in-e-gál
deodată = de-o-dá-tă
unghie = ún-ghi-e
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
flori = flori
mâr = mâr
ploaie = ploá-ie
coniac = co-ni-ác
românia = ro-mâ-ní-a
soare = soá-re
abstract = ab-stráct
funcţionar = func-ţi-o-nár
două = dó-uă
trauma = tráu-ma
jaguar = ja-guár
poezie = po-e-zí-e
avion = a-vi-ón

Cuvinte aleatorii:

abţiguişi = ab-ţi-gu-íşi
ameliorabile = a-me-li-o-rá-bi-le
ataşat = a-ta-şát
autobetonierelor = a-u-to-be-to-ni-é-re-lor
biomedicale = bi-o-me-di-cá-le
cabanierele = ca-ba-ni-é-re-le
cazuali = ca-zu-áli
cianuraseră = cia-nu-rá-se-ră
clinografele = cli-no-grá-fe-le
compoundaşi = com-poun-dáşi
contracurentului = con-tra-cu-rén-tu-lui
contradicţiilor = con-tra-díc-ţi-i-lor
cordialităţi = cor-di-a-li-tắţi
culpa = cúl-pa
călifarul = că-li-fá-rul
căzuţi = că-zúţi
decemvirale = de-cem-vi-rá-le
devitaminizezi = de-vi-ta-mi-ni-zézi
dialectului = di-a-léc-tu-lui
dup = dup
dâre = dấ-re
dărăpănături = dă-ră-pă-nă-túri
economizatoarelor = e-co-no-mi-za-toá-re-lor
elastodinamici = e-las-to-di-ná-mici
elveţienele = el-ve-ţi-é-ne-le
germinarăm = ger-mi-ná-răm
găoaza = gă-oá-za
insipizi = in-si-pízi
invocaseră = in-vo-cá-se-ră
lungeau = lun-geáu
magnitudine = mag-ni-tú-di-ne
matiseze = ma-ti-sé-ze
matisor = ma-ti-sór
mohorârăţi = mo-ho-rấ-răţi
paravertebral = pa-ra-ver-te-brál
pitulicilor = pi-tu-lí-ci-lor
ploconiserăm = plo-co-ní-se-răm
pârâserăţi = pâ-rấ-se-răţi
relegaseşi = re-le-gá-seşi
retrocedate = re-tro-ce-dá-te
reînfloriră = re-în-flo-rí-ră
rimaserăm = ri-má-se-răm
răzbunica = răz-bu-ní-ca
semafoarelor = se-ma-foá-re-lor
sfiiciunii = sfi-i-ciú-nii
sforişoară = sfo-ri-şoá-ră
stagnau = stag-náu
statolite = sta-to-lí-te
stâlcise = stâl-cí-se
supravegheau = su-pra-ve-gheáu
tabernaculul = ta-ber-ná-cu-lul
termostatării = ter-mos-ta-tắ-rii
translaserăţi = trans-lá-se-răţi
târnuirăţi = târ-nu-í-răţi
şamizând = şa-mi-zấnd
şeuliţa = -şe-u-lí-ţa
ştiinţele = şti-ín-ţe-le
împotrivitorilor = îm-po-tri-vi-tó-ri-lor
înfometaserăm = în-fo-me-tá-se-răm
însemnătoare = în-sem-nă-toá-re
1.238s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite