Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

despărţiri = des-păr-ţíri
caut = cá-ut
fiica = fíi-ca
exemplu = e-xém-plu
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
extraordinar = ex-tra-or-di-nár
examen = e-xá-men
pardoseala = par-do-seá-la
ghiozdan = ghioz-dán
fiindcă = fi-índ-că
copiii = co-pí-ii
exact = e-xáct
subiect = su-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
geografie = ge-o-gra-fí-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
toamna = toám-na
obiect = o-biéct
niciodată = ni-cio-dá-tă
aceea = a-cé-ea
fiinţa = fi-in-ţá
funcţie = fúnc-ţi-e
prieten = pri-é-ten
excursie = ex-cúr-si-e
coafor = coa-fór
înot = î-nót
explicaţie = ex-pli-cá-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
imediat = i-me-di-át
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
înainte = î-na-ín-te
viaţa = viá-ţa
acuarela = a-cua-ré-la
dicţionar = dic-ţi-o-nár
aur = á-ur
aer = á-er
cereale = ce-re-á-le
vârstnic = vấr-stnic
alcool = al-co-ól
dreptunghi = drept-únghi
şifonier = şi-fo-ni-ér
lingvist = lin-gvíst
idee = i-dé-e
punctaj = punc-táj
machiaj = ma-chi-áj
vreau = vreau
piuneza = piu-né-za
alee = a-lé-e
bojdeuca = boj-déu-ca
înalt = î-nált
copii = co-píi
oua = o-uá
canion = ca-nión
ştiinţa = şti-ín-ţa
ceas = ceas
exista = e-xis-tá
mausoleu = ma-u-so-léu
arctic = árc-tic
trotuar = tro-tuár
arici = a-ri-cí
ochii = o-chíi
geam = geam
seif = seif
jertfa = jért-fa
nouă = nó-uă
delincvent = de-lin-cvént
două = dó-uă
sculptor = scúlp-tor
fereastra = fe-reás-tra
ploaie = ploá-ie
trauma = trá-u-ma
deodată = de-o-dá-tă
februarie = fe-bru-á-ri-e
cuvintele = cu-vín-te-le
abstract = ab-stráct
funcţionar = func-ţi-o-nár
soare = soá-re
chiar = chiar
poezie = po-e-zí-e
cinci = cinci
leoarcă = leoár-că
coniac = co-niác
expoziţie = ex-po-zí-ţi-e
flori = flori
pian = pi-án
sanie = sá-ni-e
atlet = a-tlét

Cuvinte aleatorii:

absolutizantă = ab-so-lu-ti-zán-tă
albinismului = al-bi-nís-mu-lui
apoteozărilor = a-po-te-o-zắ-ri-lor
arcaserăţi = ar-cá-se-răţi
arhilocuri = ar-hi-ló-curi
arhitecţii = ar-hi-téc-ţii
avocăţelul = a-vo-că-ţé-lul
baladizând = ba-la-di-zấnd
bioclimatologia = bi-o-cli-ma-to-lo-gí-a
bulversau = bul-ver-sáu
bădăranele = bă-dă-rá-ne-le
cacheteroul = ca-che-té-ro-ul
carburez = car-bu-réz
cioata = cioá-ta
crezărilor = cre-zắ-ri-lor
cumnate = cum-ná-te
cutăm = cu-tắm
dezaprobat = dez-a-pro-bát (struct.)
dublară = du-blá-ră
encomiastici = en-co-mi-ás-tici
exostozele = e-xos-tó-ze-le
hidrocicloane = hi-dro-ci-cloá-ne
ihtiometria = ih-ti-o-me-trí-a
incluzionaşi = in-clu-zio-náşi
investitorilor = in-ves-ti-tó-ri-lor
iznoave = iz-noá-ve
jertfii = jert-fíi
lăcuşor = lă-cu-şór
magnetoterapiei = mag-ne-to-te-ra-pí-ei
meteorologelor = me-te-o-ro-ló-ge-lor
modernismului = mo-der-nís-mu-lui
morue = mo-rúe
nielez = nie-léz
nudistele = nu-dís-te-le
observau = ob-ser-váu
ogăreşte = o-gă-réş-te
parpienii = par-pi-é-nii
perverşii = per-vér-şii
pestiferarăţi = pes-ti-fe-rá-răţi
pilduirăm = pil-du-í-răm
plastografiei = plas-to-gra-fí-ei
platoşa = plá-to-şa
prosterne = pro-stér-ne (struct.)
radioaltimetrului = ra-di-o-al-ti-mé-tru-lui
regăţenilor = re-gă-ţé-ni-lor
reîmpădurise = re-îm-pă-du-rí-se
scindaserăţi = scin-dá-se-răţi
septentrionului = sep-ten-tri-ó-nu-lui
sociologizai = so-ci-o-lo-gi-zái
subvenţionaserăm = sub-ven-ţi-o-ná-se-răm
sumuţaserăm = su-mu-ţá-se-răm
supraclasă = su-pra-clá-să
troposferei = tro-pos-fé-rei
tutorată = tu-to-rá-tă
tăvăliţi = tă-vă-líţi
vinculaţie = vin-cu-lá-ţi-e
zigzagată = zig-za-gá-tă
zălăuana = ză-lă-uá-na
îndosariat = în-do-sa-ri-át
ţintuite = ţin-tu-í-te
0.003s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite