Ce cuvinte au ultima silabă te

Cuvinte care au ultima silabă "te":

abandonate = a-ban-do-ná-te
abate = a-bá-te
abatorizate = a-ba-to-ri-zá-te
abătute = a-bă-tú-te
abcedate = ab-ce-dá-te
abcedute = ab-ce-dú-te
abdicate = ab-di-cá-te
abecedate = a-be-ce-dá-te
aberante = a-be-rán-te
abhorate = ab-ho-rá-te
abilitate = a-bi-li-tá-te
abjecte = ab-jéc-te
abjudecate = ab-ju-de-cá-te
abjurate = ab-ju-rá-te
ablactate = a-blac-tá-te
ablegate = a-ble-gá-te
abnegate = ab-ne-gá-te
abnormitate = ab-nor-mi-tá-te
aboleşte = a-bo-léş-te
abolite = a-bo-lí-te
aboliţioniste = a-bo-li-ţio-nís-te
abonamente = a-bo-na-mén-te
abonate = a-bo-ná-te
abordate = a-bor-dá-te
aborigenitate = a-bo-ri-ge-ni-tá-te
abracadabrante = a-bra-ca-da-brán-te
abrazate = a-bra-zá-te
abreviate = a-bre-vi-á-te
abrogate = a-bro-gá-te
abrogate = ab-ro-gá-te (struct.)
abrupte = a-brúp-te
abrupte = ab-rúp-te (struct.)
abrutizante = a-bru-ti-zán-te
abrutizate = a-bru-ti-zá-te
absconsitate = ab-scon-si-tá-te
absentate = ab-sen-tá-te
absente = ab-sén-te
absenteiste = ab-sen-te-ís-te
absoluitate = ab-so-lu-i-tá-te
absolute = ab-so-lú-te
absolutiste = ab-so-lu-tís-te
absolutizante = ab-so-lu-ti-zán-te
absolutizate = ab-so-lu-ti-zá-te
absolvente = ab-sol-vén-te
absolveşte = ab-sol-véş-te
absolvite = ab-sol-ví-te
absorbante = ab-sor-bán-te
absorbite = ab-sor-bí-te
absorbtivitate = ab-sor-bti-vi-tá-te
abstenţioniste = ab-sten-ţi-o-nís-te
abstinente = ab-sti-nén-te
abstracte = ab-strác-te
abstracte = abs-trác-te (struct.)
abstracţioniste = ab-strac-ţio-nís-te
abstractivitate = ab-strac-ti-vi-tá-te
abstractizante = ab-strac-ti-zán-te
abstractizate = ab-strac-ti-zá-te
abstractizate = abs-trac-ti-zá-te (struct.)
absurditate = ab-sur-di-tá-te
abţiguieşte = ab-ţi-gu-iéş-te
abţiguite = ab-ţi-gu-í-te
abţinute = ab-ţi-nú-te
abundate = a-bun-dá-te
abundente = a-bun-dén-te
aburcate = a-bur-cá-te
abureşte = a-bu-réş-te
aburite = a-bu-rí-te
abuzate = a-bu-zá-te
academiste = a-ca-de-mís-te
academizante = a-ca-de-mi-zán-te
academizate = a-ca-de-mi-zá-te
acante = a-cán-te
acaparante = a-ca-pa-rán-te
acaparate = a-ca-pa-rá-te
acarinate = a-ca-ri-ná-te
acatiste = a-ca-tís-te
acaustobiolite = a-ca-us-to-bi-o-lí-te
accedute = ac-ce-dú-te
accelerate = ac-ce-le-rá-te
accente = ac-cén-te
accentuate = ac-cen-tu-á-te
acceptabilitate = ac-cep-ta-bi-li-tá-te
acceptante = ac-cep-tán-te
acceptate = ac-cep-tá-te
accepte = ac-cép-te
accesate = ac-ce-sá-te
accesibilitate = ac-ce-si-bi-li-tá-te
accesibilizate = ac-ce-si-bi-li-zá-te
accidentalitate = ac-ci-den-ta-li-tá-te
accidentate = ac-ci-den-tá-te
accidente = ac-ci-dén-te
aceste = a-cés-te
acetificate = a-ce-ti-fi-cá-te
achiesate = a-chi-e-sá-te
achirofite = a-chi-ro-fí-te
achitate = a-chi-tá-te
achite = a-chí-te
achiziţionate = a-chi-zi-ţi-o-ná-te
aciculate = a-ci-cu-lá-te
acidifiante = a-ci-di-fi-án-te
0.170s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite