proteiptiv despărțit în silabe; cum se desparte în silabe proteiptiv

Despărțirea în silabe a cuvântului "proteiptiv":

proteiptiv = pro  teip  tív

Cuvinte Vecine:

proteinoterapie = pro-te-i-no-te-ra-pí-e
proteinoterapiei = pro-te-i-no-te-ra-pí-ei
proteinoterapii = pro-te-i-no-te-ra-píi
proteinuria = pro-tei-nu-rí-a
proteinurie = pro-tei-nu-rí-e
proteinuriei = pro-tei-nu-rí-ei
proteinurii = pro-tei-nu-ríi
proteinuriile = pro-tei-nu-rí-i-le
proteinuriilor = pro-tei-nu-rí-i-lor
proteină = pro-te-í-nă
proteiptiv = pro-teip-tív
proteiptive = pro-teip-tí-ve
proteiptivi = pro-teip-tívi
proteiptivă = pro-teip-tí-vă
proteism = pro-te-ísm
proteismul = pro-te-ís-mul
proteismului = pro-te-ís-mu-lui
proteitate = pro-tei-tá-te
proteitatea = pro-tei-tá-tea
proteităţi = pro-tei-tắţi
proteităţii = pro-tei-tắ-ţii

Cuvinte care au ultima silabă "tiv":

aberativ = a-be-ra-tív
ablativ = a-bla-tív
abortiv = a-bor-tív
abreviativ = a-bre-vi-a-tív
abrogativ = a-bro-ga-tív
abstractiv = ab-strac-tív
accentuativ = ac-cen-tu-a-tív
achizitiv = a-chi-zi-tív
acreditiv = a-cre-di-tív
activ = ac-tív
acumulativ = a-cu-mu-la-tív
acuzativ = a-cu-za-tív
adaptativ = a-dap-ta-tív
adaptiv = a-dap-tív
adhortativ = ad-hor-ta-tív
aditiv = a-di-tív
adjectiv = ad-jec-tív
administrativ = ad-mi-nis-tra-tív
admirativ = ad-mi-ra-tív
admonitiv = ad-mo-ni-tív
adoptiv = a-dop-tív
» vezi toate cuvintele
0.002s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite