trenate despărțit în silabe; cum se desparte în silabe trenate

Despărțirea în silabe a cuvântului "trenate":

trenate = tre  ná  te

Cuvinte Vecine:

trenară = tre-ná-ră
trenarăm = tre-ná-răm
trenarăţi = tre-ná-răţi
trenase = tre-ná-se
trenasem = tre-ná-sem
trenaseră = tre-ná-se-ră
trenaserăm = tre-ná-se-răm
trenaserăţi = tre-ná-se-răţi
trenaseşi = tre-ná-seşi
trenat = tre-nát
trenate = tre-ná-te
trenată = tre-ná-tă
trenau = tre-náu
trenaşi = tre-náşi
trenaţi = tre-náţi
trenci = trenci
trencicot = trén-ci-cot
trencicotul = trén-ci-co-tul
trencicotului = trén-ci-co-tu-lui
trencicoturi = trén-ci-co-turi
trencicoturile = trén-ci-co-tu-ri-le

Cuvinte care au ultima silabă "te":

abate = a-bá-te
abilitate = a-bi-li-tá-te
abnormitate = ab-nor-mi-tá-te
absconsitate = ab-scon-si-tá-te
absoluitate = ab-so-lu-i-tá-te
absorbtivitate = ab-sor-bti-vi-tá-te
abstractivitate = ab-strac-ti-vi-tá-te
absurditate = ab-sur-di-tá-te
acante = a-cán-te
acarinate = a-ca-ri-ná-te
acceptabilitate = ac-cep-ta-bi-li-tá-te
accesibilitate = ac-ce-si-bi-li-tá-te
accidentalitate = ac-ci-den-ta-li-tá-te
accidente = ac-ci-dén-te
aceste = a-cés-te
achirofite = a-chi-ro-fí-te
aciditate = a-ci-di-tá-te
acidofite = a-ci-do-fí-te
acotiledonate = a-co-ti-le-do-ná-te
acraniate = a-cra-ni-á-te
acrofite = a-cro-fí-te
» vezi toate cuvintele
0.001s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite